Zasady promocji

Instrukcja zasad informowania o dofinansowaniu udzielonym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Pełny tekst „Instrukcji…” [pobierz]

Beneficjent, który zawarł umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (zwanym dalej „Funduszem”) oraz otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zobowiązany jest do informowania w okresie realizacji zadania oraz 5-ciu lat od daty zakończenia zadania, wskazanej w umowie z Funduszem (okres trwałości zadania) o otrzymanym dofinansowaniu, zgodnie z poniższymi zasadami, postanowieniami umowy o dofinansowanie oraz warunkami określonymi w poszczególnych programach i konkursach ogłaszanych przez Fundusz.

Koszty informowania o dofinansowaniu udzielonym ze środków Funduszu ponosi wyłącznie Beneficjent.

W okresie realizacji i trwałości zadania Beneficjent zobowiązany jest do:

1) trwałego umieszczenia, w widocznym miejscu, informacji w formie trwałej tablicy wykonanej z metalu, drewna lub tworzywa sztucznego (nie jest dopuszczalne wykonanie tablicy z papieru, dykty oraz innych materiałów o niskiej trwałości) o treści: „nazwa zadania dofinansowano/a/y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wfosigw.pl”. Tablica powinna być zgodna ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu pod adresem wfosigw.pl
W przypadku braku możliwości zamieszczenia tablicy, informację o uzyskanym wsparciu można również zamieścić w formie prezentacji multimedialnej, wyświetlanej w widocznym miejscu w siedzibie beneficjenta;

2) umieszczenia informacji o otrzymanym dofinansowaniu w zwyczajowo przyjętych miejscach ogłoszeń (np. tablica informacyjna) w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy do dnia złożenia rozliczenia końcowego. Informacja w formie ogłoszenia o treści: „nazwa zadania dofinansowano / -a / -y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki / dotacji / przekazania środków, w kwocie … zł”. Informacja powinna być wykonana w formacie min. A4 oraz zawierać logo Funduszu;

3) umieszczenia informacji o otrzymanym dofinansowaniu na własnej stronie internetowej i w prowadzonych mediach społecznościowych (jeśli Beneficjent takie prowadzi) w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy do dnia złożenia rozliczenia końcowego. Informacja o treści: „nazwa zadania dofinansowano /-a / -y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki / dotacji / przekazania środków, w kwocie … zł”. Informacja powinna zwierać logo Funduszu;

4) informowania o otrzymanym dofinansowaniu ze środków Funduszu w mediach (artykuły, wywiady), urzędowych lub prywatnych publikacjach – w przypadku gdy Beneficjent posiada własne wydawnictwa. Informacja powinna zawierać logo Funduszu;

5) nieodpłatnego przekazania Funduszowi informacji / artykułów (w formie drukowanej lub w postaci linków) zawierających informację nt. zadania dofinansowanego ze środków Funduszu.

I. Zasady dla zadań o charakterze inwestycyjnym

1. Beneficjent jest zobowiązany, w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy do dnia, w którym upływa okres trwałości zadania, do trwałego umieszczenia w okresie realizacji i trwałości zadania w widocznym miejscu, na budowanym / wybudowanym / modernizowanym / zmodernizowanym / obiekcie lub w siedzibie Beneficjenta, informacji w formie trwałej tablicy wykonanej z metalu, drewna lub tworzywa sztucznego (nie jest dopuszczalne wykonanie tablicy z papieru, dykty oraz innych materiałów o niskiej trwałości) o treści: „nazwa zadania dofinansowano / -a / -y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wfosigw.pl”.
Tablica powinna być zgodna ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu pod adresem wfosigw.pl

W przypadku braku możliwości umieszczenia tablicy, informację o uzyskanym wsparciu można również zamieścić w formie prezentacji multimedialnej, wyświetlanej w widocznym miejscu w siedzibie Beneficjenta.

Rozmiar tablicy jest uzależniony od kwoty dofinansowania, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Minimalny rozmiar tablicy
(szerokość x wysokość)
PożyczkaDotacja
420 mm x 297 mmponiżej 500 tys. złponiżej 200 tys. zł
594 mm x 420 mm500 tys. zł do 1 mln zł200 tys. zł do 500 tys. zł
841 mm x 594 mmpowyżej 1 mln złpowyżej 500 tys. zł

W przypadku realizacji inwestycji liniowych np. kanalizacyjnych, cieplnych itp. tablicę informacyjną można umieścić na obiektach nadziemnych (charakterystycznych) wchodzących w skład realizowanego zadania (np. węzłach cieplnych, itp.) lub w innym miejscu zlokalizowanym na / przy trasie sieci lub w widocznym miejscu w siedzibie Beneficjenta.

2. Beneficjent jest zobowiązany, w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy do dnia, w którym upływa okres trwałości zadania, do trwałego umieszczenia w widocznym miejscu na zakupionym / zmodernizowanym / wytworzonym ze środków Funduszu środku trwałym (za wyjątkiem środków transportu oraz pojazdów specjalistycznych) informacji o treści: „nazwa zadania dofinansowano / -a- / -y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wfosigw.pl”. Informacja powinna być zgodna ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu pod adresem wfosigw.pl

3. W przypadku zakupu ze środków Funduszu środków transportu oraz pojazdów specjalistycznych, modernizacji, lub doposażenia takich pojazdów, Beneficjent jest zobowiązany, w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy do dnia, w którym upływa okres trwałości zadania, do trwałego umieszczenia w widocznym miejscu tych pojazdów (np. drzwi pojazdu, tył pojazdu, itp.) informacji o treści: „nazwa zadania dofinansowano / -a / – y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wfosigw.pl”. Informacja powinna być zgodna ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu pod adresem wfosigw.pl

Łączna powierzchnia zajmowana przez informację jest uzależniona od wysokości przyznanego dofinansowania (bez względu na liczbę zakupionych/ zmodernizowanych/ doposażonych pojazdów), zgodnie z poniższymi wymiarami:

Minimalny rozmiar naklejki (powierzchnia)PożyczkaDotacja
2 500 cm2poniżej 100 tys. złponiżej 60 tys. zł
5 000 cm2100 tys. zł do 300 tys. zł60 tys. zł do 150 tys. zł
10 000 cm2powyżej 300 tys. złpowyżej 150 tys. zł

W przypadku braku technicznych możliwości umieszczenia naklejki zgodnie z powyższymi wymiarami, wielkość naklejki należy każdorazowo uzgodnić z Funduszem i uzyskać akceptację Funduszu.

II. Zasady dla zadań o charakterze nieinwestycyjnym

1. Publikacje i materiały dydaktyczne

Beneficjent ma obowiązek umieścić na pierwszej stronie (tzw. redakcyjnej) i ostatniej stronie publikacji (np. okładka książki) logo Funduszu oraz informację o treści „Publikacja / Materiały dydaktyczne dofinansowano / -a / -y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wfosigw.pl”. Fundusz, w wydawnictwach papierowych, nie dopuszcza umieszczania informacji o dofinansowaniu w formie naklejek lub w innej nietrwałej formie.
W ww. materiałach nie może być umieszczone logo wydawcy / wydawnictwa oraz instytucji, które nie biorą udziału w realizacji zadania. Logo Funduszu nie może być mniejsze niż logo Beneficjenta.

2. Konkursy, szkolenia i inne wydarzenia edukacyjne

Beneficjent ma obowiązek poinformować uczestników konkursu / szkolenia / innego wydarzenia edukacyjnego, itp. o wsparciu finansowym ze środków Funduszu poprzez umieszczenie w widocznym miejscu sali, informacji w formie tablicy / banera o treści „nazwa zadania dofinansowano / -a / -y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wfosigw.pl”. Tablica / baner powinna / powinien zawierać logo Funduszu. Minimalny rozmiar tablicy / banera powinien wynosić co najmniej 594 mm x 841 mm (format A1). Beneficjent odpowiednio wcześniej (zgodnie z zapisami Programu/Konkursu) powinien poinformować Fundusz o finale wydarzenia edukacyjnego (poprzez np. zaproszenie, pismo, e-mail). W przypadku finansowania przez Fundusz zakupu nagród w konkursach ekologicznych, Beneficjent ma obowiązek umożliwić przedstawicielowi Funduszu wręczenie nagród.

3. Zakup nagród rzeczowych

Jeżeli wartość jednostkowa nagrody przekracza kwotę 100 zł netto, a forma nagrody na to pozwala, Beneficjent ma obowiązek umieścić na niej logo Funduszu oraz informację o treści „Dofinansowana / -o / -y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wfosigw.pl”. W szczególnych przypadkach, gdy Beneficjent nie ma możliwości zastosowania zapisów instrukcji, przedstawia swoją propozycję informowania o dofinansowaniu udzielonym ze środków Funduszu, która wymaga akceptacji Funduszu.

4. Infrastruktura terenowa, w tym ścieżki, wiaty i tablice edukacyjne

Beneficjent ma obowiązek trwałego umieszczenia w miejscu usytuowania infrastruktury terenowej, na początku i na końcu ścieżki edukacyjnej, w widocznym miejscu, informacji w formie trwałej tablicy wykonanej z metalu, drewna lub tworzywa sztucznego (nie jest dopuszczalne wykonanie tablicy z papieru, dykty oraz innych materiałów o niskiej trwałości) o treści: „nazwa zadania dofinansowana/o/y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wfosigw.pl”. Tablica powinna być zgodna ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu pod adresem wfosigw.pl

W treści tablic edukacyjnych oraz na wiatach Beneficjent ma obowiązek umieszczenia informacji o treści: „nazwa zadania dofinansowana / -o / -y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wfosigw.pl”, wraz z logo Funduszu oraz kodem QR (kod QR zamieszczony jest na stronie internetowej Funduszu pod adresem wfosigw.pl).

5. Zadania z zakresu ochrony przyrody

Beneficjent ma obowiązek stosować wytyczne z pkt I ppkt 1 i pkt II ppkt 4. W szczególnych przypadkach, gdy Beneficjent nie ma możliwości zastosowania zapisów instrukcji, przedstawia swoją propozycję informowania o dofinansowaniu udzielonym ze środków Funduszu, która wymaga akceptacji Funduszu.

Beneficjent ma obowiązek trwałego umieszczenia, w miejscu wykonania pielęgnacji zieleni lub wykonania nasadzeń, w widocznym miejscu, informacji w formie trwałej tablicy wykonanej z metalu, drewna lub tworzywa sztucznego (nie jest dopuszczalne wykonanie tablicy z papieru, dykty oraz innych materiałów o niskiej trwałości) o treści: „nazwa zadania dofinansowana / -o / -y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wfosigw.pl”. Tablica powinna być zgodna ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu pod adresem wfosigw.pl. Minimalny rozmiar tablicy powinien wynosić 150 cm x 100 cm.

III. Zasady informowania o udzielonym dofinansowaniu w przypadku przedsięwzięć realizowanych wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

W przypadku przedsięwzięć realizowanych wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie zasady informowania o udzielonym dofinansowaniu określa umowa zawarta z beneficjentem lub inne dokumenty dotyczące realizacji tych przedsięwzięć.

IV. Wzory tablic

Wzory tablic informujących o uzyskanym dofinansowaniu ze środków Funduszu zamieszczone są na stronie internetowej Funduszu pod adresem wfosigw.pl

Wzory tablic informujących o uzyskanym dofinansowaniu – w zakresie przedsięwzięć realizowanych wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zamieszczone są na stronie internetowej Funduszu pod adresem wfosigw.pl

V. Stan techniczny tablic

Beneficjent ma obowiązek utrzymywania tablic informacyjnych w odpowiednim stanie technicznym (właściwa estetyka oraz czytelność informacji) przez cały okres trwałości zadania. Koszty utrzymania (okresowego czyszczenia, napraw i ewentualnej wymiany lub uzupełnienia) ponosi wyłącznie Beneficjent.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję