Zasady promocji

Instrukcja zasad informowania o dofinansowaniu udzielonym ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Pełny tekst „Instrukcji…” [pobierz]

Beneficjent, który zawarł umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (zwanym dalej „Funduszem”) oraz otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zobowiązany jest do informowania w okresie realizacji zadania oraz 5-ciu lat od daty zakończenia zadania wskazanej w umowie z Funduszem (okres trwałości zadania) o otrzymanym dofinansowaniu, zgodnie z poniższymi zasadami, postanowieniami umowy o dofinansowanie oraz warunkami określonymi w poszczególnych programach i konkursach ogłaszanych przez Fundusz.
Koszty informowania o dofinansowaniu udzielonym ze środków Funduszu ponosi wyłącznie Beneficjent.

W okresie realizacji i trwałości zadania Beneficjent zobowiązany jest do:

  1. trwałego umieszczenia, w widocznym miejscu, informacji w formie trwałej tablicy wykonanej z metalu, drewna lub tworzywa sztucznego (nie jest dopuszczalne wykonanie tablicy z papieru, dykty oraz innych materiałów o niskiej trwałości) o treści: „nazwa zadania dofinansowano/a/y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl”. Tablica powinna być zgodna ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.wfosigw.pl;
  2. umieszczenia informacji o otrzymanym dofinansowaniu w zwyczajowo przyjętych miejscach ogłoszeń (np. tablica informacyjna) w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy do dnia złożenia rozliczenia końcowego. Informacja w formie ogłoszenia o treści: „nazwa zadania dofinansowano/a/y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki/dotacji/przekazania środków, w kwocie … zł”. Informacja powinna być wykonana w formacie min. A4 oraz zawierać logo Funduszu;
  3. umieszczenia informacji o otrzymanym dofinansowaniu na własnej stronie internetowej (jeśli Beneficjent taką prowadzi) w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy do dnia złożenia rozliczenia końcowego. Informacja o treści: „nazwa zadania dofinansowano/a/y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki/dotacji/przekazania środków, w kwocie … zł”. Informacja powinna zwierać logo Funduszu;
  4. informowania o otrzymanym dofinansowaniu ze środków Funduszu w przypadku publikacji informacji o realizacji zadania w mediach (w tym w wydawnictwach własnych). Informacja powinna zawierać logo Funduszu;
  5. nieodpłatnego przekazania Funduszowi informacji/artykułów (w formie drukowanej lub w postaci link-ów) zawierających informację nt. zadania dofinansowanego ze środków Funduszu.

I. Zasady dla zadań o charakterze inwestycyjnym

1. Beneficjent jest zobowiązany, w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy do dnia, w którym upływa okres trwałości zadania, do trwałego umieszczenia w okresie realizacji i trwałości zadania, w widocznym miejscu, na budowanym/ wybudowanym/ modernizowanym/ zmodernizowanym/ obiekcie lub w siedzibie Beneficjenta, informacji w formie trwałej tablicy wykonanej z metalu, drewna lub tworzywa sztucznego (nie jest dopuszczalne wykonanie tablicy z papieru, dykty oraz innych materiałów o niskiej trwałości) o treści: „nazwa zadania dofinansowano/a/y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl”. Tablica powinna być zgodna ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.wfosigw.pl.

Rozmiar tablicy jest uzależniony od kwoty dofinansowania, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Minimalny rozmiar tablicy
(szerokość x wysokość) / Pożyczka / Dotacja
420 mm x 297 mm / poniżej 500 tys. zł / poniżej 200 tys. zł
597 mm x 420 mm / 500 tys. zł do 1 mln zł / 200 tys. zł do 500 tys. zł
840 mm x 597 mm / powyżej 1 mln zł / powyżej 500 tys. zł

W przypadku realizacji inwestycji liniowych np. kanalizacyjnych, wodociągowych, cieplnych itp. tablicę informacyjną należy umieścić na obiektach (np. wymiennikowni, węzłach cieplnych, itp.) lub w innym miejscu zlokalizowanym na/przy trasie sieci. W szczególnych przypadkach, gdy Beneficjent nie ma możliwości zastosowania zapisów instrukcji, przedstawia swoją propozycję informowania o dofinansowaniu udzielonym ze środków Funduszu, która wymaga akceptacji Funduszu.

2. Beneficjent jest zobowiązany, w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy do dnia, w którym upływa okres trwałości zadania, do trwałego umieszczenia w widocznym miejscu na zakupionym/ zmodernizowanym/ wytworzonym ze środków Funduszu środku trwałym (za wyjątkiem środków transportu oraz pojazdów specjalistycznych) informacji o treści: „nazwa zadania dofinansowano/a/y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl”. Informacja powinna być zgodna ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.wfosigw.pl.

3. W przypadku zakupu ze środków Funduszu środków transportu oraz pojazdów specjalistycznych, modernizacji, lub doposażenia takich pojazdów, Beneficjent jest zobowiązany, w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy do dnia, w którym upływa okres trwałości zadania, do trwałego umieszczenia w widocznym miejscu tych pojazdów (np. drzwi pojazdu, tył pojazdu, itp.) informacji o treści: „nazwa zadania dofinansowano/a/y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl”. Informacja powinna być zgodna ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.wfosigw.pl.

Łączna powierzchnia zajmowana przez informację jest uzależniona od wysokości przyznanego dofinansowania (bez względu na ilość zakupionych/ zmodernizowanych/ doposażonych pojazdów), zgodnie z poniższymi wymiarami:

Minimalny rozmiar naklejki (powierzchnia) / Pożyczka / Dotacja
2 500 cm2 / poniżej 100 tys. zł / poniżej 80 tys. zł
5 000 cm2 / 100 tys. zł do 500 tys. zł / 80 tys. zł do 300 tys. zł
10 000 cm2 / powyżej 500 tys. zł / powyżej 300 tys. zł

W przypadku braku technicznych możliwości umieszczenia naklejki zgodnie z powyższymi wymiarami, wielkość naklejki należy każdorazowo uzgodnić z Funduszem i uzyskać akceptację Funduszu.

II. Zasady dla zadań o charakterze nieinwestycyjnym

1. Publikacje i materiały dydaktyczne
Beneficjent ma obowiązek umieścić na pierwszej stronie (tzw. redakcyjnej) i ostatniej stronie publikacji (np. okładka książki) logo Funduszu oraz informację o treści „Publikacja/Materiały dydaktyczne dofinansowano/a/y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl”. Fundusz, w wydawnictwach papierowych, nie dopuszcza umieszczania informacji o dofinansowaniu w formie naklejek lub w innej nietrwałej formie. W ww. materiałach nie może być umieszczone logo wydawcy/wydawnictwa oraz instytucji, które nie biorą udziału w realizacji zadania. Logo Funduszu nie może być mniejsze niż logo Beneficjenta.

2. Konkursy, szkolenia i inne wydarzenia edukacyjne
Beneficjent ma obowiązek poinformować uczestników konkursu/ szkolenia/ innego wydarzenia edukacyjnego, itp. o wsparciu finansowym ze środków Funduszu poprzez umieszczenie w widocznym miejscu sali, informacji w formie tablicy/banera o treści „nazwa zadania dofinansowano/a/y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl”. Tablica/baner powinna/powinien zawierać logo Funduszu. Beneficjent odpowiednio wcześniej powinien poinformować Fundusz o finale wydarzenia edukacyjnego (poprzez np. zaproszenie, pismo, e-mail). W przypadku finansowania przez Fundusz zakupu nagród w konkursach ekologicznych, Beneficjent ma obowiązek umożliwić przedstawicielowi Funduszu wręczenie nagród.

3. Zakup nagród rzeczowych
Jeżeli wartość jednostkowa nagrody przekracza kwotę 100 zł netto, a forma nagrody na to pozwala, Beneficjent ma obowiązek umieścić na niej logo Funduszu oraz informację o treści „nazwa zadania dofinansowana/o/y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl”. W szczególnych przypadkach, gdy Beneficjent nie ma możliwości zastosowania zapisów instrukcji, przedstawia swoją propozycję informowania o dofinansowaniu udzielonym ze środków Funduszu, która wymaga akceptacji Funduszu.

4. Infrastruktura terenowa, w tym ścieżki, wiaty i tablice edukacyjne
Beneficjent ma obowiązek trwałego umieszczenia w miejscu usytuowania infrastruktury terenowej, na początku i na końcu ścieżki edukacyjnej, w widocznym miejscu, informacji w formie trwałej tablicy wykonanej z metalu, drewna lub tworzywa sztucznego (nie jest dopuszczalne wykonanie tablicy z papieru, dykty oraz innych materiałów o niskiej trwałości) o treści: „nazwa zadania dofinansowana/o/y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl”. Tablica powinna być zgodna ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.wfosigw.pl.
W treści tablic edukacyjnych oraz na wiatach Beneficjent ma obowiązek umieszczenia informacji o treści: „nazwa zadania dofinansowana/o/y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl”, wraz z logo Funduszu oraz kodem QR (kod QR zamieszczony jest na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.wfosigw.pl).

5. Zadania z zakresu ochrony przyrody
Beneficjent ma obowiązek stosować wytyczne z pkt I ppkt 1 i pkt II ppkt 4. W szczególnych przypadkach, gdy Beneficjent nie ma możliwości zastosowania zapisów instrukcji, przedstawia swoją propozycję informowania o dofinansowaniu udzielonym ze środków Funduszu, która wymaga akceptacji Funduszu.

III. Wzory tablic

Wzory tablic informujących o uzyskanym dofinansowaniu ze środków Funduszu zamieszczone są na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.wfosigw.pl.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję