Dla beneficjenta

Wdrażanie projektów w ramach POIiŚ 2007-2013 zostało zakończone przez WFOŚiGW w Warszawie w 2016 r.

W okresie programowania 2007-2013 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pełnił funkcję Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dla projektów realizowanych w ramach następujących priorytetów: 

  • I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM;
  • II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowa przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.

Wdrażanie projektów w ramach POIiŚ 2007-2013 zostało zakończone przez WFOŚiGW w Warszawie w 2016 r.

Zadania Instytucji Wdrażającej dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kolejnym okresie programowania 2014-2020 w ramach II Osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu realizują: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Szczegółową informację nt. POIiŚ 2014-2020 znajdą Państwo na stronie www.pois.gov.pl

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję