Wnioski

Przystępując do wypełniania części wniosku dotyczącej pomocy publicznej w pierwszej kolejności należy zapoznać się z Oświadczeniem Wnioskodawcy o Pomocy Publicznej. Część ta stanowi tzw. test pomocy publicznej, na podstawie którego wnioskodawca stwierdzi czy dofinansowanie, o które aplikuje, stanowi pomoc publiczną. Jeżeli test wypadnie pomyślnie należy wypełnić pozostałą część wniosku (dokumenty do pobrania poniżej). Stosowne oświadczenie potwierdzające wynik przeprowadzonego testu musi być podpisane. Niezbędne jest tu odniesienie się do definicji wywodzących się z unijnego prawa konkurencji omówionych w Słowniczku.
 

WFOŚiGW w Warszawie w największym zakresie udziela wsparcia w formie pomocy de minimis. Ze względu na obowiązujące limity pomocy de minimis beneficjent ubiegający się o wsparcie z WFOŚiGW w Warszawie zobowiązany jest przekazać informację o pomocy de minimis, jaką dotychczas uzyskał. Powinien to zrobić poprzez wypełnienie stosownej części wniosku o udzielenie pomocy, złożenie właściwego oświadczenia oraz dołączenie kopii zaświadczeń potwierdzających fakt uzyskania deklarowanej pomocy. W sytuacji, gdyby podmiot składający wniosek w okresie między złożeniem wniosku a otrzymaniem pomocy uzyskał dodatkowo wsparcie z innych źródeł, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie WFOŚiGW w Warszawie.
 

Ponadto w celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy do składanego wniosku należy dołączyć sprawozdania finansowe 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie przepisami o rachunkowości.

UWAGA! Gdy dofinansowanie, o które ubiega się wnioskodawca ze środków WFOŚiGW w Warszawie stanowi pomoc publiczną składany wniosek należy uzupełnić o:

gdy wnioskodawca ubiega się o POMOC INNĄ NIŻ DE MINIMIS (regionalną, horyzontalną)
formularz  [pobierz]

gdy wnioskodawca ubiega się o POMOC DE MINIMIS
formularz  [pobierz]
oświadczenie  [pobierz]

gdy wnioskodawca ubiega się o POMOC DE MINIMIS DLA SEKTORA ROLNICTWA LUB RYBOŁÓWSTWA
formularz  [pobierz]
oświadczenie  [pobierz]

gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca wykonujący usługę w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG) ubiegający się o POMOC DE MINIMIS

formularz [pobierz]

oświadczenie  [pobierz]

gdy wnioskodawca należy do kategorii MŚP

informacja  [pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję