FEnIKS

Informacje o projekcie

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany w województwie mazowieckim

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uzyskał dotację z Unii Europejskiej na projekt „Program priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany w województwie mazowieckim”.

Realizacja Projektu, w ramach którego wdrażany będzie ogólnopolski Program priorytetowy „Czyste Powietrze” na terenie województwa mazowieckiego, przyczyni się w sposób bezpośredni do osiągnięcia celów w zakresie poprawy jakości powietrza i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków i wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła.

W ramach Projektu udzielone zostaną granty na realizację przez grantobiorców przedsięwzięć polegających na przeprowadzeniu termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w tym kompleksowej termomodernizacji lub demontażu starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakupie i montażu niskoemisyjnych źródeł ciepła wskazanych w programie „Czyste Powietrze” wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania (co) i ciepłej wody użytkowej (cwu) oraz montażem instalacji fotowoltaicznej i możliwością montażu instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Dodatkowo grantem będzie mogło zostać objęte również wykonanie niezbędnej dokumentacji takiej jak audyt energetyczny, dokumentacja projektowa lub ekspertyzy.

Grantobiorcami mogą być osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w tych budynkach jednorodzinnym lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą spełniające warunki Programu „Czyste Powietrze”.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu Programu FEnIKS:

• Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 182 410 MWh/rok;

• Szacowana emisja gazów cieplarnianych:

– wartość bazowa 78 170 ton równoważnika CO2/rok,

– wartość docelowa 16 480 tony równoważnika CO2/rok;

• Szacowana emisja gazów cieplarnianych z kotłów i systemów ciepłowniczych przekształconych z zasilania stałymi paliwami kopalnymi na zasilanie gazem:

– wartość bazowa 23 900 ton równoważnika CO2/rok,

– wartość docelowa 5 490 tony równoważnika CO2/rok.

• Roczne zużycie energii pierwotnej w: lokalach mieszkalnych:

– wartość bazowa 352 670 MWh/rok

– wartość docelowa 135 920 MWh/rok

• Liczba dodatkowych użytkowników podłączonych do sieci ciepłowniczej:

– wartość bazowa 0 szt.

– wartość docelowa 19 szt.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 1 002 000 000,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 002 000 000,00 zł

Zgłaszanie nieprawidłowości

Jaki jest cel zgłaszania nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w sposób:

  • etyczny,
  • jawny,
  • przejrzysty.

Wychodząc temu naprzeciw udostępniamy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów w programie FEnIKS.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Co można zgłaszać?

Podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmiotów realizujących i wykonujących projekty (np. Beneficjentów, Wykonawców).

Czy można przekazać zgłoszenie anonimowo?

Oczywiście istnieje taka możliwość. Takie zgłoszenia również są rozpatrywane. Niemniej w przypadku zgłoszeń, które będą niepełne i nie będzie możliwości kontaktu z osobą dokonującą zgłoszenia w celu uzupełnienia informacji, istnieje ryzyko, że takie zgłoszenie nie będzie mogło zostać wyjaśnione.

W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.

Zasady, jakimi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:

Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.

Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej FEnIKS oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję