Pomoc techniczna

Pomoc techniczna 2011 rok
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w dniu 11.08.2011r. otrzymał dofinansowanie w łącznej wysokości 529.550,53 zł w ramach Rocznego Planu Działań sektora środowisko za rok 2011 (działanie 15.1 i 15.2 Priorytetu XV Pomoc Techniczna – Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) -refundacja wydatków za I półrocze 2011r.
Refundacja wydatków w ramach działania 15.1 (Sprawne zarządzanie programem) wyniosła 496.067,01 zł i dotyczyła między innymi wynagrodzeń pracowników WFOŚiGW, zaangażowanych w realizację zadań POIiŚ.
W ramach działania 15.2 (Informacja i promocja) Fundusz otrzymał 33.483,52 zł.

WAŻNE! Dane dotyczące stanu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Województwie Mazowieckim

Od początku uruchomienia programów, według stanu na koniec stycznia 2011r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie złożono 49 wniosków (poprawnych pod względem formalnym).
Przyznano łącznie 13 warunkowych Potwierdzeń dofinansowania dla projektów z terenu województwa mazowieckiego oraz podpisano 12 umów o dofinansowanie.
Łączna wartość projektów, dla których WFOŚiGW w Warszawie podpisał umowy o dofinansowanie wynosi 630.134.479,16 PLN, w tym łączna wartość dofinansowania ze środków UE dla wszystkich projektów wynosi 355.180.115,04 PLN.

Pomoc techniczna 2010 rok
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w dniu 10.01.2011r. zawarł z Instytucją Pośredniczącą (Ministerstwem Środowiska) umowę na dofinansowanie Rocznego Planu Działań sektora środowisko za rok 2010 w ramach działań 15.1 i 15.2 Priorytetu XV Pomoc Techniczna – Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Łączna wartość dofinansowania przewidzianego w ww. umowie dla WFOŚiGW w Warszawie wynosi 1.039.091,00 zł.

WFOŚiGW w Warszawie informuje również, że wynagrodzenia pracowników Funduszu zaangażowanych w realizację zadań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko są współfinansowane ze środków Pomocy Technicznej POIiŚ.

W ramach projektu realizowane były również:

  • Wsparcie merytoryczne (ekspertyzy, szkolenia, materiały dydaktyczne)
  • Ocena projektów
  • Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz licencji
  • Rozbudowa Lokalnego Systemu Informatycznego
  • Zakup materiałów biurowych
  • Wyposażenie i remont powierzchni biurowych
  • Kontrole beneficjentów
  • Organizacja szkoleń i spotkań roboczych dla beneficjentów
  • Podnoszenie kwalifikacji pracowników
  • Działania informacyjne i promujące

Pomoc techniczna lata 2007-2008
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że na podstawie umowy zawartej w dniu 15.04.2009r. otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko (priorytet XV, działanie 15.1 i 15.2) za lata 2007-2008 – w wysokości 977.626,40 zł.
Na podstawie umowy z dnia 01.07.2010r. WFOŚiGW w Warszawie ubiega się o kwotę 804.530,95 zł za 2009r.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję