Wytyczne, zalecenia, zasady

Wytyczne szczegółowe –

 1. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 2. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 3. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Znajdują http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/wso/Strony/wytyczne.aspx

Wytyczne horyzontalne –

 1. Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.
 2. Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013 (wersja z 26 maja 2011 r.)
 3. Warianty rozwoju gospodarczego Polski
 4. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości
 5. Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej
 6. Wytyczne w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych, dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r.
 7. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013.
 8. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013.
 9. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym.
 10. Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych
 11. Wytyczne w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych
 12. Wytyczne w zakresie informacji i promocji
 13. Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013
 14. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej
 15. Wytyczne w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami
 16. Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych
 17. Wytyczne dotyczące dokonywania przeglądu i renegocjacji z Komisją Europejską programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
 18. Wytyczne dotyczące komitetów monitorujących
 19. Wytyczne nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013
 20. Wytyczne nr 2 w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego

znajdują się http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Dokumenty/wytycznepolskie/who/Strony/wytyczne.aspx

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję