Informacje ogólne

Pomoc publiczna to dofinansowanie, o które stara się wnioskodawca i które ze względu na spełnienie określonych przesłanek nabiera charakteru pomocy publicznej, a co za tym idzie stosuje się względem niego dodatkowe uregulowania prawne odnoszące się do zasad udzielania pomocy publicznej.

Pomoc publiczna jest to wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami członkowskimi, z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w niniejszym traktacie (art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).

O pomocy publicznej mówi się w sytuacji, gdy spełnione zostają wszystkie przesłanki ww. artykułu łącznie tj. udzielane dofinansowanie:

  1. dotyczy przedsiębiorstwa (przedsiębiorcy) w rozumieniu unijnego prawa konkurencji,
  2. jest przyznawane przez państwo lub pochodzi ze środków państwowych,
  3. udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,
  4. ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów),
  5. grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE.

Należy podkreślić, że analizę spełnienia przez konkretny podmiot wymienionych na wstępie przesłanek, należy wykonać stosując definicje odnoszące się do unijnego prawa konkurencji.

Pomoc publiczna może być kierowana w odniesieniu do regionów państwa, sektorów gospodarki oraz kategorii przedsiębiorców. W zależności od przeznaczenia, wyróżnia się jej trzy podstawowe rodzaje:

  • Pomoc regionalna jest przeznaczona na wyrównanie poziomu gospodarczego regionów państw członkowskich. Udzielana jest m.in. na nowe inwestycje. Wartość pomocy regionalnej ograniczona jest tzw. maksymalną intensywnością pomocy, czyli stosunkiem ekwiwalentu brutto do wysokości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (określa mapa pomocy regionalnej).
  • Pomoc sektorowa jest udzielana sektorom gospodarki, które napotykają trudności gospodarcze. Pomoc ta ma charakter ochronny oraz charakter stymulujący wzrost produkcji.
  • Pomoc horyzontalna kierowana jest do przedsiębiorców bez względu na sektor gospodarki i służy ona realizacji celów, które leżą w interesie Unii Europejskiej m. in.  zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska.

Pomoc de minimis tzw. pomoc bagatelna – ze względu na małą kwotę nie narusza wymiany handlowej między państwami członkowskimi oraz nie zakłóca ani nie grozi zakłóceniem konkurencji. Warunki przyznania pomocy de minimis nie są tak rygorystyczne jak to ma miejsce w przypadku innych rodzajów pomocy – nie wymaga opiniowania projektu pomocy przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie ministra właściwego do spraw rolnictwa, nie jest objęte obowiązkiem zgłoszenia Komisji Europejskiej.

Ogólna kwota pomocy de minimis przyznana danemu podmiotowi nie może przekroczyć 200 000 euro w okresie 3 lat budżetowych. Wartość pomocy dla przedsiębiorców działających w sektorze transportu drogowego nie może przekroczyć 100 000 euro w okresie 3 lat budżetowych. Powyższe limity nie mają zastosowania do sektora rolnictwa, gdzie maksymalna kwota udzielenia pomocy wynosi 20 000 euro.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję