Jak aplikować o środki?

Uproszczony opis aplikowania o środki w ramach schematu konkursowego

Podstawa prawna systemu oceny i wyboru projektów w ramach POIiŚ

 1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25), zwane dalej rozporządzeniemogólnym.
 2. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 roku (Dz.U.06. nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą.
 3. Proces naboru i oceny wniosków regulują:
 • Wytyczne w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r.,
 • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych zgodnych z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korzystania z pomocy technicznej,
 • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przetwarzania danych w formie elektronicznej,
 • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Tryb konkursowy

Tryb konkursowy ma zastosowanie do wyboru projektów w ramach działań, dla których został przewidziany zgodnie ze Szczegółowym opisem priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Konkurs składa się z następujących etapów:

 1. Ogłoszenie konkursu
 2. Nabór wniosków
 3. Ocena projektów

Etap I
Ocena projektów pod kątem kryteriów formalnych oraz kryteriów merytorycznych I stopnia. Na podstawie oceny pod kątem kryteriów merytorycznych I stopnia sporządzona jest lista rankingowa projektów zgłoszonych do dofinansowania.

Etap II
Ocena projektów z listy rankingowej w oparciu o pełną dokumentację projektową pod kątem kryteriów merytorycznych II stopnia.

 1. Ogłoszenie wyników konkursu
 2. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu zawiera informacje podane w ogłoszeniu o konkursie oraz inne dodatkowe informacje dotyczące zasad organizacji konkursu i przeprowadzenia oceny.

Regulamin konkursu zawiera co najmniej informacje o:

 • sposobie sporządzenia wniosku (np. wersja papierowa lub elektroniczna, liczba egzemplarzy)
 • sposobie i formie dostarczenia wniosku
 • planowanych terminach poszczególnych etapów konkursu
 • maksymalnym dopuszczalnym terminie na złożenie pełnej dokumentacji projektu, po stworzeniu listy rankingowej (Jeżeli zdaniem instytucji organizującej konkurs zasadne jest wyznaczenie terminu dłuższego niż 6 miesięcy, zwraca się z prośbą do instytucji zarządzającej o zaakceptowanie ww. terminu uzasadniając prośbę)
 • załącznikach wymaganych na poszczególnych etapach oceny (wraz z wymaganym zakresem studium wykonalności, tam gdzie jest ono wymagane)
 • środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy
 • innych elementach wskazanych przez instytucję organizującą konkurs.

Do Regulaminu załączane są:

 • wzór ogłoszenia o planowanym naborze wniosków
 • wzór wniosku właściwego dla konkursu
 • regulamin zespołu ds. oceny projektów
 • instrukcje wypełniania wniosku
 • wzory list sprawdzających służących do oceny wniosku na wszystkich etapach oceny
 • inne załączniki wskazane przez instytucję organizującą konkurs.

Konkursy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko mają charakter zamknięty z określoną datą rozpoczęcia i zakończenia naboru. Wybór projektu w tym trybie następuje w wyniku przeprowadzenia naboru i oceny wniosków o dofinansowanie.

Najpóźniej do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego instytucja organizująca konkurs ogłasza harmonogram konkursów, które planuje ogłosić w danym roku.

W ramach procedury konkursowej uprawnieni wnioskodawcy składają wnioski o dofinansowanie projektu do Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) w odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe.

Ogłoszenie o planowanym naborze projektów jest umieszczane na stronie internetowej instytucji organizującej konkurs zgodnie z harmonogramem i zawiera takie informacje jak:

 • Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
 • Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
 • Kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów
 • Poziom dofinansowania projektów, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 7 Ustawy
 • Maksymalną kwotę dofinansowania projektu, o ile kwota taka została ustalona
 • Kryteria wyboru projektów
 • Termin rozstrzygnięcia konkursu
 • Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
 • Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu
 • Wzór umowy o dofinansowanie projektu
 • Informację o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji POIiŚ.

Ponadto w ogłoszeniu o naborze znajduje się lista załączników wymaganych na poszczególnych etapach oceny projektu wraz z zakresem wymaganych elementów studium wykonalności projektu.

Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie następuje w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Ocena projektów jest przeprowadzana w oparciu o kryteria wyboru projektów stanowiące załącznik nr 1 do dokumentu Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przyjęte przez Komitet Monitorujący dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ocena projektu jest dokonywana według wzoru listy sprawdzającej odpowiedniej dla każdego etapu oceny projektu. Wzory list znajdują się przy ogłoszeniu o naborze wniosków.

Ocena formalna jest oceną 0/1, co oznacza, że weryfikacja dokonywana jest pod kątem spełnienia bądź niespełnienia danego kryterium. Warunkiem pozytywnej oceny w oparciu o kryteria formalne jest spełnienie przez wniosek wszystkich kryteriów formalnych.

Ocena merytoryczna projektów odbywa się w oparciu o kryteria merytoryczne I stopnia. Natomiast metodologia oceny merytorycznej projektu polega na przyznaniu punktów za dane kryterium oraz przemnożeniu przyznanej liczby punktów przez odpowiednią dla danego kryterium wagę.

Regulamin konkursu określa minimalną liczbę punktów (próg), uzyskanie której jest niezbędne do umieszczenia projektu na liście rankingowej. Projekt, który uzyska punktację poniżej ustalonego progu, zostaje odrzucony z konkursu. Niezwłocznie po zakończeniu oceny wszystkich projektów, tworzona jest lista rankingowa z projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i ocenę merytoryczną w oparciu o kryteria I stopnia (liczba punktów jest równa lub przekracza ustalony próg).

Ostateczna ocena projektu odbywa się w oparciu o kryteria merytoryczne II stopnia. Ocena kryteriów merytorycznych II stopnia jest oceną 0/1, co oznacza, że weryfikacja dokonywana będzie pod kątem spełnienia bądź niespełnienia danego kryterium.

Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w odniesieniu do projektu:

 1. który przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i został zakwalifikowany do dofinansowania, oraz
 2. którego dofinansowanie jest możliwe w ramach dostępnej alokacji na dany konkurs.

Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w Szczegółowym opisie priorytetów Programu  Infrastruktura i Środowisko oraz załączniku nr 2 Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach POIiŚ.

Informacja na temat projektów indywidualnych więcej…

Informacja na temat projektów indywidualnych na stronach Ministerstwa Środowiska więcej…

Lista projektów indywidualnych – aktualizacja lipiec 2009r. więcej…

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję