Lista przedsięwzięć priorytetowych

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Warszawie Uchwałą Nr 50/18 z dnia 07.06.2018 r. zatwierdziła
„Listę przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2019 rok”
 

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH WFOŚiGW w WARSZAWIE NA 2019 ROK

Priorytetowo będą traktowane przedsięwzięcia ukierunkowane na poprawę stanu środowiska i zapewnienie zrównoważonego gospodarowania jego zasobami, dążące do realizacji celów strategicznych województwa mazowieckiego oraz projekty służące wypełnianiu zobowiązań wynikających z członkowska w Unii Europejskiej.

1. OCHRONA WÓD
1.1. Realizacja przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej realizowanych w aglomeracjach ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

2. OCHRONA POWIETRZA
2.1. Zapobieganie powstawaniu lub ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym transport przyjazny środowisku i budownictwo energooszczędne).
2.2. Wspieranie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

3. OCHRONA ZIEMI
3.1. Budowa lub rozbudowa instalacji służących zagospodarowaniu odpadów ujętych w obowiązującym Planie gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego.
3.2. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego.

4. EDUKACJA EKOLOGICZNA
4.1. Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa.
4.2. Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej.

5. OCHRONA PRZYRODY
5.1. Przedsięwzięcia związane z ochroną gatunkową i siedliskową roślin, zwierząt i grzybów.
5.2. Opracowywanie projektów planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
5.3. Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody, parków, alei i terenów zielonych, w szczególności stanowiących formy ochrony przyrody.

6. MONITORING ŚRODOWISKA
6.1. Wspieranie monitoringu środowiska.

7. ZAGROŻENIA NADZWYCZAJNE
7.1. Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków.


——————————————————————————————————————

„Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2019 rok” zatwierdzona Uchwałą nr 50/18 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie z dnia 07.06.2018 r., w sprawie zatwierdzenia „Listy przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2019 rok”
[pobierz]

„Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2020 rok” zatwierdzona Uchwałą nr 53/19 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie z dnia 27.06.2019 r., w sprawie zatwierdzenia „Listy przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2020 rok”
[pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję