Kwalifikator MŚP

Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie ze środków Funduszu wypełniając część wniosku dotyczącą pomocy publicznej powinni określić wielkość przedsiębiorstwa odnosząc się do unijnej definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zwanych dalej MŚP. Ma to znaczenie przede wszystkim przy wnioskowaniu o udzielenie pomocy regionalnej, gdzie wielkość przedsiębiorstwa ma bezpośredni wpływ na maksymalny poziom intensywności pomocy jaką może uzyskać podmiot.

Podmioty zaliczane jako MŚP zostały scharakteryzowane w Zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE L 124 z dnia 20.05.2003 r., str. 36), którego zapisy znalazły odzwierciedlenie w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r., str. 1).

W celu zweryfikowania, do jakiej kategorii można zakwalifikować określone przedsiębiorstwo, można wykonać test dostępny na stronie: http://kwalifikator.een.org.pl/

Podstawowe czynniki decydujące o tym, czy dana firma może zostać uznana za MŚP, to:

  1. liczba pracowników oraz
  2. roczny obrót albo całkowity bilans roczny.
Kategoria przedsiębiorstwaLiczba pracowników(RJR)*Roczny obrót Całkowity bilans roczny
Średnie< 250≤ 50 mln euro≤ 43 mln euro
Małe< 50≤ 10 mln euro≤ 10 mln euro
Mikro< 10≤ 2 mln euro≤ 2 mln euro

*RJR (roczne jednostki robocze) – liczba pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku. Praca osób, które nie przepracowały całego roku, pracowały w niepełnym wymiarze godzin, lub pracowników sezonowych obliczana jest jako część ułamkowa RJR.

Do osób zatrudnionych zalicza się: pracowników, osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego, właścicieli-kierowników, partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści finansowe.

Do osób zatrudnionych nie zalicza się: praktykantów lub studentów odbywających szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktykę lub szkolenie zawodowe, pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

Progi te odnoszą się wyłącznie do wyników indywidualnych firm. Przedsiębiorstwo, które stanowi część większej grupy przedsiębiorstw, może być zmuszone dodać niektóre dane dotyczące pracowników/obrotu/bilansu takiej grupy do własnych danych.

Wnioskodawca należący do grupy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w składanym wniosku o dofinansowanie określa jaki stanowi typ przedsiębiorstwa:

  • Przedsiębiorstwo niezależne

– nie posiada 25% lub więcej udziałów lub głosów w innym przedsiębiorstwie,

– inne podmioty lub podmioty publiczne nie posiadają samodzielnie, bądź wspólnie z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami związanymi lub podmiotami publicznymi 25% lub więcej udziałów lub głosów w przedsiębiorstwie wnioskodawcy,

– nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych i nie jest ujęte w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa, które sporządza sprawozdanie skonsolidowane, a zatem nie jest przedsiębiorstwem związanym.

  • Przedsiębiorstwo partnerskie

Przedsiębiorstwo, które ustanowiło poważne partnerstwa finansowe z innymi przedsiębiorstwami, ale żadne z przedsiębiorstw pozostających w tym związku nie sprawuje skutecznej bezpośredniej lub pośredniej kontroli na drugim.

Przedsiębiorstwo wnioskodawcy jest partnerem drugiego przedsiębiorstwa, jeśli:

– posiada 25% lub więcej udziałów lub głosów w drugim przedsiębiorstwie lub drugie przedsiębiorstwo posiada 25% lub więcej udziałów lub głosów w przedsiębiorstwie wnioskodawcy,

– przedsiębiorstwa nie są przedsiębiorstwami związanymi ponieważ głosy jednego przedsiębiorstwa w drugim nie przekraczają 50% łącznej liczny głosów.

Przedsiębiorstwo wnioskodawcy nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych obejmujących, nad zasadzie konsolidacji, dane innego przedsiębiorstwa oraz nie jest ujęte, na zasadzie konsolidacji, w sprawozdaniach skonsolidowanych innego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa z nim związanego.

  • Przedsiębiorstwo związane

Przedsiębiorstwa tworzą grupę, w której jedno przedsiębiorstwo kontroluje, bezpośrednio lub pośrednio, większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie lub wywiera dominujący wpływ na to przedsiębiorstwo. Sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe lub jest ujęte, w drodze konsolidacji, w sprawozdaniach innego przedsiębiorstwa, które jest zobowiązane do sporządzania sprawozdań skonsolidowanych.

– przedsiębiorstwo posiada większość głosów udziałowców lub wspólników w innym przedsiębiorstwie,

– przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa,

– przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub z postanowieniami w jego dokumencie założycielskim lub statucie,

– przedsiębiorstwo będące udziałowcem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, zgodnie z umową z innymi udziałowcami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość głosów udziałowców lub członków w tym przedsiębiorstwie.

Więcej informacji na ten temat: Unijna definicja MŚP – poradnik [2 MB]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję