Procedura OOŚ

Procedura ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) (ang. environmental impact assessment), wywodzi się z amerykańskiej ustawy o państwowej polityce wobec środowiska (NEPA – National Environmental Policy Act). Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko to procedura oceniająca wpływ przedsięwzięcia (budowlanego lub wydobywczego) na środowisko i zdrowie ludzi. W postępowaniu musi być zapewniona możliwość udziału społeczeństwa.

W prawie Unii Europejskiej oceny oddziaływania na środowisko regulowane są przepisami o randze dyrektywy:

  • Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne,
  • Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko
  • Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Ta ostatnia (pośrednio)

W Polsce organy administracyjne odpowiedzialne za oceny oddziaływania na środowisko, to w zależności od przypadku Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, dyrektor urzędu morskiego, inspekcja sanitarna.

W polskim prawie OOŚ początkowo miała umocowanie w ustawie Prawo ochrony środowiska (poś), a następnie:

  • ustawie z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),
  • ustawie z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziałaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 119 poz. 804) http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101190804

    Procedura Oceny oddziaływania na środowisko ma kluczowe znaczenie dla możliwości otrzymania dofinansowania projektów z funduszy Unii Europejskiej Wymogi z tym związane określają:
  • dla przedsięwzięć przygotowywanych w stanie prawnym sprzed 15 listopada 2008 r. – Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z 3 czerwca 2008 r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (M.P. Nr 48, poz. 433). [pobierz]
  • dla przedsięwzięć, dla których wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożono po 15 listopada 2008 r. – Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z 5 maja 2009 r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (M.P. Nr 32, poz. 476), [pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję