Cel zakres projektu

https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Cele Projektu


Cel ogólny: Wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE 20/20/20.
• Wsparcie realizacji unijnego celu 3×20 (w przypadku Polski 20/20/15)
• Zidentyfikowanie barier rozwoju niskoemisyjnej gospodarki
• Wsparcie doradcze dla sektora publicznego, mieszkalnictwa, przemysłu oraz osób fizycznych
 

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.
„W zakresie rozwoju niskoemisyjnej gospodarki zwiększenie świadomości społecznej, uzależnione jest od prawidłowego wdrożenia Projektu Doradztwa Energetycznego i skutecznego dotarcia do wszystkich uczestników mogących mieć wpływ na osiągnięcie celu ogólnego, w tym do gmin, pozostałych podmiotów publicznych, przedsiębiorców jak również do osób fizycznych. Niezbędne są takie działania, które przyczynią się do przekonania gmin o zasadności tworzenia w gminach stanowisk energetyków gminnych. Ewaluacja i weryfikacja podejmowanych działań doradców będzie kluczowa w ramach celu szczegółowego 1, który będzie realizowany przez następujące przedsięwzięcia: Przedsięwzięcie 1.1. Wdrożenie i rozwój systemu doradztwa energetycznego. Przedsięwzięcie 1.2. Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i działań informacyjnych.”

• Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej;
• Dotarcie do wszystkich uczestników mogących mieć wpływ na osiągnięcie celu głównego (w tym do gmin pozostałych podmiotów publicznych, przedsiębiorców jak również do osób fizycznych);
• Przekonanie gmin o zasadności tworzenia w gminach stanowisk energetyków gminnych;
 

Cel szczegółowy 2: Wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu PGN/SEAP.

• Przygotowanie i wdrożenie PGN
• Monitorowanie wdrażania PGN
 

Cel szczegółowy 3: Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (EE) i OZE.

„Zapewnienie wysokiej jakości nieodpłatnych usług doradczych w zidentyfikowanych obszarach tematycznych, może przyspieszyć absorbcję środków funduszy UE oraz przyczynić się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Cel szczegółowy 3 realizowany będzie poprzez usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji w zakresie EE i OZE oraz usługi doradcze w zakresie aplikowania o środki UE. Wsparcie doradcze zgodnie z zapisem SzOOP skierowane będzie do instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz osób fizycznych i wpłynie w głównej mierze na przygotowanie do dofinansowania projektów inwestycyjnych w ramach POIiŚ. Zgodnie z SzOOP 2014-2020 wsparcie doradcze będzie udzielane w ramach I osi priorytetowej POIiŚ „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”. Planuje się, że wsparcie będzie również udzielane w ramach RPO.”

• Usługi doradcze mają przyspieszyć absorbcję środków UE
• Usługi doradcze związane są m.in. z:
          • przygotowaniem inwestycji w zakresie EE i OZE
          • aplikowaniem o środki UE (wsparciem projektów inwestycyjnych w ramach POIiŚ i RPO)
• Wsparcie skierowane jest do instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz osób fizycznych
• Wsparcie doradcze prowadzone jest w ramach I osi priorytetowej POIiŚ „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”
• Wsparcie udzielane jest również w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Zakres Projektu

Zakres usług doradców energetycznych

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz działań informacyjnych:

• szkolenia i działania informacyjne skierowane do samorządów, przedsiębiorców, w tym MŚP i społeczności lokalnej w tym osób fizycznych, z zakresu efektywności energetycznej i OZE,
• informacja i wymiana doświadczeń z wykorzystaniem systemów informatycznych,
• przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń energetyków gminnych.

Usługi doradcze związane z przygotowaniem PGN/SEAP:

• promowanie wśród gmin idei posiadania planów gospodarki niskoemisyjnej oraz wskazywanie na korzyści wynikające z realizacji PGN-ów,
• wspieranie gmin w przygotowaniu PGN/SEAP, w tym m.in. przygotowania zakresu PGN, bazy inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych,
• identyfikacja projektów możliwych do wsparcia ze środków publicznych, w tym z funduszy UE.

Usługi doradcze związane z przygotowaniem i wdrożeniem inwestycji w zakresie EE i OZE:

• wsparcie w zakresie weryfikowania audytów energetycznych,
• wsparcie w zakresie wdrażania rekomendacji wynikających z audytów energetycznych,
• wsparcie w zakresie wymogów dotyczących sektora energetyki,
• wsparcie w zakresie instrumentów finansowych.

Usługi doradcze w zakresie aplikowania o środki UE:

• informowanie o możliwych i najkorzystniejszych źródłach finansowania projektu,
• doradztwo w zakresie warunków i wytycznych korzystania ze źródeł finansowania.

Usługa doradcza może być skierowana zarówno do dużego przedsiębiorcy, jak i MŚP, podmiotów będących dostawcami usług energetycznych (zgodnie z zapisem dyrektywy 2012/27), spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, państwowych jednostek terytorialnych (urzędy statystyczne, sądy, więzienia, straż pożarna, szkoły, internaty), szkół wyższych, organów władzy publicznej oraz społeczności i przedstawicieli poszczególnych grup społecznych.Usługi doradcze w zakresie aplikowania o środki UE:

• informowanie o możliwych i najkorzystniejszych źródłach finansowania projektu,
• doradztwo w zakresie warunków i wytycznych korzystania ze źródeł finansowania.

Usługa doradcza może być skierowana zarówno do dużego przedsiębiorcy, jak i MŚP, podmiotów będących dostawcami usług energetycznych (zgodnie z zapisem dyrektywy 2012/27), spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, państwowych jednostek terytorialnych (urzędy statystyczne, sądy, więzienia, straż pożarna, szkoły, internaty), szkół wyższych, organów władzy publicznej oraz społeczności i przedstawicieli poszczególnych grup społecznych.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję