Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-04-16
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-06-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo ze względu na rodzaj dokumentu (np. skany, dokumenty bez struktury).
 • Może się zdarzyć, że na niektórych podstronach nagłówki są użyte niehierarchicznie.
 • Nie do wszystkich fotografii oraz grafik dodano alternatywne teksty.
 • Elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie/karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym.
 • Niektóre udostępniane filmy nie mają audiodeskrypcji oraz napisów rozszerzonych (dla niesłyszących).
 • Elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Zdarzają się niepoprawne odniesienia do elementu lub są niedostatecznie opisane.

Wyłączenia

 • Istnieje pełna możliwość kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail z działem IT lub działami merytorycznymi w celu zapoznania się z treściami przedstawionymi na stronie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-24
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-05-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sławomir Stachura
 • E-mail: informatyk@wfosigw.pl
 • Telefon: 22 50 44 112

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Adres: ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa
 • E-mail: poczta@wfosigw.pl
 • Telefon: 22 50 44 101

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa

Do budynku prowadzą 4 wejścia. Wejście główne przeznaczone dla beneficjentów znajduje się od frontu budynku. Pozostałe 3 wejścia stanowią wyjścia awaryjne. Przed wejściem znajduje się parking z wyznaczonym jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Obok miejsca dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest rampa wjazdowa dla wózków inwalidzkich. Pomimo zabezpieczonych stref dostępu – zachowano bezprogowy dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na wprost wejścia głównego mieści się hol ze swobodnym dostępem do pomieszczenia obsługi beneficjentów, toaletą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych oraz windą. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych jest odpowiednio oznakowana. Do budynku prowadzą drzwi dwuskrzydłowe. Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne. Budynek nie posiada oznakowania dla osób niewidomych. Brak również oznakowania kontrastowego bądź w powiększonym druku przystosowanego dla osób słabowidzących. Dostęp dla osób z psem asystującym jest w pełni możliwy.

Wydział Zamiejscowy w Siedlcach, ul. Terespolska 12, (budynek Polimex Mostostal S.A. – budynek C) 08-110 Siedlce

Pomieszczenia zajmowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie znajdują się na parterze w lewej części budynku, do których prowadzi osobne, boczne wejście. Bezpośrednio obok wejścia zlokalizowany jest punkt obsługi beneficjentów. Budynek nie jest dostosowany dla osób niewidomych bądź słabowidzących (brak odpowiednich oznaczeń, jaskrawych napisów, powiększonych czcionek). Dostęp dla osób z psem asystującym jest możliwy. Brak pętli indukcyjnych. Przed wejściem głównym do budynku wyznaczono pojedyncze miejsce postojowe z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Do pomieszczeń zajmowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie osoby poruszające się z wózku inwalidzkim mogą dostać się poprzez wejście główne do budynku i dalej korzystając z wind, poprzez wjazd na 1 piętro, przejazd korytarzem, a następnie zjazd windą na parter bezpośrednio do holu przed punktem obsługi beneficjentów.

Wydział Zamiejscowy w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom

Pomieszczenia zajmowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie znajdują się na parterze oraz na 2 piętrze budynku. Do budynku prowadzą 3 wejścia. Dwa wejścia od strony parkingu oraz jedno główne. Dla beneficjentów przeznaczone jest wejście główne. Dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostosowany został od strony wejścia głównego. Drzwi wejściowe, dwuskrzydłowe, pomimo progu umożliwiają wjazd wózka. Punkt obsługi beneficjentów znajduje się na parterze budynku obok wejścia głównego. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na półpiętrze. Do toalety prowadzi specjalna winda dla osób niepełnosprawnych. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych jest odpowiednio oznakowana. Budynek nie posiada windy. Budynek nie jest przystosowany dla osób niewidomych oraz słabowidzących (brak odpowiednich oznaczeń, jaskrawych napisów, powiększonych czcionek). Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Dostęp dla osób z psem asystującym jest w pełni możliwy.

Wydział Zamiejscowy w Płocku, ul. Stary Rynek 20, 09-400 Płock

Pomieszczenia zajmowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie znajdują się na parterze oraz na 1 piętrze budynku. Punkt obsługi beneficjentów znajduje się na parterze obok wejścia głównego do budynku. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście główne od strony ulicy nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia prowadzą schody. Wejście tylne, od strony podwórka, pomimo niewielkiego progu umożliwia wjazd osób niepełnosprawnych. Dostęp dla wózków inwalidzkich dla osób niepełnosprawnych – do pomieszczenia obsługi beneficjentów (zlokalizowanego pół piętra wyżej) od strony wejścia tylnego – zapewnia platforma przyschodowa. Przed wejściem głównym, od frontu budynku, znajduje się parking miejski z wyznaczonymi 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy. Brak toalet dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest przystosowany dla osób niewidomych oraz słabowidzących (brak odpowiednich oznaczeń, jaskrawych napisów, powiększonych czcionek). Dostęp dla osób z psem asystującym jest w pełni możliwy.

Wydział Zamiejscowy w Ostrołęce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka

Pomieszczenia zajmowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie znajdują się na 1 i 2 piętrze budynku. Do pomieszczeń prowadzą dwa wejścia przeznaczone dla beneficjentów. Przy wejściu głównym, przed którym wyznaczono 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, zamontowano podnośnik platformowy z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście, boczne, również zostało przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Zamontowano przy nim podest przyschodowy. Możliwe jest również zaparkowanie pojazdu osób niepełnosprawnych w garażu podziemnym, skąd na wyższe kondygnacje osoby niepełnosprawne dojadą windą. Punkt obsługi beneficjentów znajduje się na 2 piętrze budynku. Budynek posiada windę przystosowaną do osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych. Na każdym piętrze znajdują się toalety w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych jest odpowiednio oznakowana. Poza windą – brak dostosowania budynku dla wymogów osób niewidomych i słabowidzących w postaci odpowiednich oznaczeń, jaskrawych napisów oraz powiększonych czcionek. Brak pętli indukcyjnych. Dostęp dla osób z psem asystującym jest w pełni możliwy.

Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie, ul. Mickiewicza 7, 06-400 Ciechanów

Pomieszczenia zajmowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie znajdują się na parterze budynku. Dostęp do pomieszczeń jest możliwy bezpośrednio z ulicy. Do pomieszczeń prowadzą trzy wejścia. Jedno, z boku budynku i jedno przez piwnicę służą do celów ewakuacyjnych. Wejście główne przeznaczone jest dla beneficjentów. Punkt obsługi beneficjentów znajduje się bezpośrednio po lewej stronie za wejściem głównym. Do wejścia głównego prowadzą schody bez rampy wjazdowej oraz pochylni dla wózków. Budynek jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych – odpowiednio oznakowana toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Brak dostosowania pomieszczeń dla potrzeb osób niewidomych bądź słabowidzących (brak odpowiednich oznaczeń, jaskrawych napisów, powiększonych czcionek). Brak pętli indukcyjnych. Dostęp dla osób z psem asystującym jest w pełni możliwy. W pobliżu budynku (odległości około 20 m) znajduje się parking miejski z wyznaczonym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję