Słowniczek

Definicje wywodzące się z prawa unijnego:

Działalność gospodarcza – oferowanie towarów lub usług na danym rynku. Unijne prawo konkurencji, w odróżnieniu od polskiego, nie wymaga, aby działalność prowadzona była w sposób zorganizowany i ciągły. Wspólnotowe reguły konkurencji jako działalność gospodarczą kwalifikują także działalność mającą charakter okazjonalny i niedochodowy.

Przedsiębiorca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Za przedsiębiorcę może być więc uznane również stowarzyszenie czy fundacja, które nie działają z zamiarem osiągania zysku. Należy podkreślić, że przepisy prawa unijnego znajdują zastosowanie także w odniesieniu do podmiotów sektora publicznego prowadzących działalność gospodarczą, np. spółek jednostek samorządu terytorialnego, a nawet samych jednostek samorządu terytorialnego.

Zakłócenie konkurencji – faktyczne bądź potencjalne zakłócenie konkurencji tj. wpływ na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej. Występuje również, gdy na rynku polskim konkurują, lub mogą konkurować, co najmniej dwa produkty, z których jeden pochodzi z innego państwa członkowskiego. Pojęcie rozpatrywane w kontekście wewnątrzwspólnotowego rynku.

Mapa pomocy regionalnej – wprowadzona na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 878), określa dopuszczalną intensywność pomocy regionalnej, jaka może zostać przyznana ze względu na region w jakim inwestycja ma zostać zrealizowana. Inwestycje dofinansowywane w ramach pomocy regionalnej na terenie województwa mazowieckiego mogą otrzymać wsparcie o intensywności do 35% (powiększone o 10% lub 20% ze względu na wielkość przedsiębiorstwa). Wysokość wsparcia uzależniona jest od lokalizacji i wielkości inwestycji oraz od wielkości podmiotu, który wnioskuje o udzielenie dofinansowania. W woj. mazowieckim zastosowany został podział na podregiony, gdzie wysokość wsparcia będzie wynosić od 15% do 35%.

EDB (ekwiwalent dotacji brutto) – kwota pomocy, którą otrzymałby beneficjent pomocy lub podmiot ubiegający się o pomoc, gdyby uzyskał pomoc w formie dotacji, bez uwzględnienia opodatkowania podatkiem dochodowym.

Intensywność pomocy – to stopień zaangażowania (procentowy udział) środków publicznych w całkowitej wartości przedsięwzięcia, obliczany jako stosunek wartości pomocy publicznej do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Identyfikator gminy – siedmiocyfrowe oznaczenie jednostek samorządu terytorialnego nadane w sposób określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031 z póżn. zm.). Oznaczenie gmin położonych na terenie województwa mazowieckiego, którego podanie jest wymagane przy składaniu wniosku o dofinansowanie, można pobrać    [tutaj]

RJR (roczne jednostki robocze) – liczba pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku. Praca osób, które nie przepracowały całego roku, pracowały w niepełnym wymiarze godzin lub pracowników sezonowych obliczana jest jako część ułamkowa RJR.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję