FAQ

„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Gdzie należy składać wnioski w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”?

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać
od 15.07.2019 r. do 31.12.2019 r. do właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej:

1. Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Warszawie,

 ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła.

2. Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Kielcach,

 ul. Wapiennikowa 21, 25-112 Kielce.

3. Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Łodzi,

 ul. Zbocze 16a, 92-003 Łódź.

4. Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Lublinie,

 ul. Sławinkowska 5, 20-810 Lublin.

5. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku,

 ul. Ogrodowa 10, 15-027 Białystok.

6. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie,

 ul. Kołobrzeska 11, 11-041 Olsztyn.

Terytorialny zasięg działania Okręgowych Stacji Chemiczno – Rolniczych wyszczególniony jest w ogłoszeniu o naborze wniosków w ramach programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” (http://www.wfosigw.pl/sites/default/files/Okregowe_Stacja_Chemiczno_Rolnicze_zasieg_dzialania.pdf)

Ile może wynieść poziom dofinansowania w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”?

Poziom dofinansowania, przy spełnieniu pozostałych warunków „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”,  jest uzależniony od wielkości gospodarstwa i wynosi:

1) do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych;

2) do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych;

3) do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

„Ogólnopolski programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

Gdzie należy składać wnioski w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”?

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać do siedziby Biura WFOŚiGW w Warszawie, w terminie od  15.07.2019 r. do dnia zakończenia naboru (do wyczerpania alokacji) do godziny 15.30. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpłynięcia wniosku do Funduszu.

Kto może być Beneficjentem „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”?

Beneficjentem „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” są jednostki samorządu terytorialnego – gminy działające na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych. Osoby fizyczne które chcą uzyskać pomoc finansową na usunięcie i unieszkodliwienie azbestu powinny udać się do gminy i zgłosić zapotrzebowanie na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

Ile może wynieść poziom dofinansowania w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”?

Poziom dofinansowania, w formie dotacji, z zastrzeżeniem wyjątku opisanego poniżej, wynosi odpowiednio:

  1. do 100 % kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego
    dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500,
  2. do 70 % kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego
    dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 2000,
  3. do 40 % kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego
    dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 2000

– z tym, że kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta w danym naborze
nie może przekroczyć 50 000,00 zł.

Do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej (konieczne jest wówczas potwierdzenie przez wojewodę wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej).

Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Czy przy modernizacji Stacji Uzdatniania Wody do kosztów kwalifikowanych zaliczona zostanie modernizacją lub rozbudową budynków w których znajdują się urządzenia technologiczne?

 Do kosztów kwalifikowanych zaliczona będzie budowa, przebudowa lub modernizacja budynków technologicznych.

Kiedy wykonawca może wystawiać faktury za realizację prac związanych z zadaniem na które zostanie złożony wniosek w ramach programu  „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”?

Fundusz może sfinansować koszty kwalifikowane zadania wskazane w harmonogramie rzeczowo – finansowym, które zostały poniesione po 01.07.2019 r., o ile zostanie zawarta umowa z Funduszem o dofinansowanie. Za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dokumentu księgowego.

Czy w ramach programu  „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych” możliwe jest dofinansowanie inwestycji związanej wyłącznie z zaopatrzeniem w wodę?

W ramach tego Programu finansowane będą inwestycje mieszane związane z gospodarką wodno-ściekową, ale wniosek nie może dotyczyć jedynie ubiegania się o wsparcie na  zaopatrzenie w wodę.

Wnioski z zakresu edukacji ekologicznej, nadzwyczajnych zagrożeń i ochrony przyrody

Co oznacza we wniosku terminy wypłat transz dotacji (złożenia rozliczenia raty)?

Jest to termin w jakim Beneficjent będzie posiadał komplet dokumentów finansowych i protokołów odbioru na podstawie których Fundusz dokona wypłaty środków. Termin wypłaty ostatniej lub jedynej transzy nie może być przed zakończeniem zadania.

Co rozumiemy przez termin zakończenia zadania.

Zakończenie zadania – termin zakończenia realizacji zadania(termin realizacji elementów zadania zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym) wskazany w umowie z Funduszem, potwierdzony dokumentem wymienionym w umowie o dofinansowanie. Termin zakończenia może być tożsamy z terminem osiągniecia efektu ekologicznego.

Co to jest koszt kwalifikowany zadania?

Koszt kwalifikowany jest to suma kosztów realizacji zadania zgodna z katalogiem kosztów kwalifikowanych zawartych w regulaminie naboru w ramach programu / konkursu. Koszt kwalifikowany jest tożsamy z kosztem całkowitym zadania.

Co to jest intensywność dofinansowania wyrażona w procentach?

Intensywność dofinansowania jest to procentowy udział środków WFOŚiGW w realizacji zadania w stosunku do kosztów kwalifikowanych.( zapisywany w harmonogramie rzeczowo-finansowym w postaci wartości % do dwóch cyfr po przecinku)

Co to rozumiemy przez  zadania nieinwestycyjne?

zadanie nieinwestycyjne – zadanie, którego elementy zaproponowane we wniosku o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dalej „Fundusz”) nie są ujmowane odpowiednio w księgach rachunkowych lub ewidencji jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ramach zadania nieinwestycyjnego nie może zostać wykonana rozbudowa lub ulepszenie istniejącego środka trwałego.

W jakiej formie i gdzie należy złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie w formie pisemnej (papierowej) wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby Biura Funduszu w Warszawie (ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa)

Co to jest efekt ekologiczny?

efekt ekologiczny – w sposób mierzalny określa pozytywny wpływ zadania zaproponowanego do dofinansowania ze środków Funduszu na środowisko;

Gdzie należy dostarczyć rozliczenie końcowe ?

Rozliczenia końcowe należy dostarczyć do siedziby Funduszu.

Czy w przypadku dostarczania dokumentacji liczy się data wpływu do Funduszu, czy data nadania w placówce operatora pocztowego ?

Liczy się data wpływu dokumentacji do siedziby Funduszu

Jakie dokumenty są potwierdzeniem osiągnięcia efektu ekologicznego w dziedzinie nadzwyczajnych zagrożeń?

Potwierdzeniem osiągnięcia efektu ekologicznego w dziedzinie nadzwyczajnych zagrożeń jest  wprowadzenia do podziału bojowego (w przypadku pojazdów) lub wprowadzenia na stan wyposażenia nowego sprzętu ratowniczego (w przypadku sprzętu).

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję