Rola WFOŚiGW

Podstawą funkcjonowania WFOŚiGW jako instytucji wdrażającej Program Operacyjny jest Porozumienie z Ministerstwem Środowiska z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie realizacji POIiŚ (projekty o wartości poniżej 25 mln euro: wodno – ściekowe i odpadowe).

W dniu 28 maja 2008 r. podpisano Aneks nr 1 do Porozumienia w sprawie realizacji POIiŚ z Ministerstwem Środowiska, w wyniku którego doszło do znacznego rozszerzenia zadań i odpowiedzialności WFOŚiGW w ramach wdrażania projektów, o następujące zadania: monitorowanie i sprawozdawczość, zawieranie pre-umów dotyczących przygotowania projektów indywidualnych, udział w obsłudze konkursów, dokonywanie oceny formalnej i oceny merytorycznej projektów zgłoszonych w trybie konkursowym, zawieranie we własnym imieniu umów o dofinansowanie, wdrażanie projektów, jak również informację i promocję, zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej.

WFOŚiGW jest również instytucją wdrażającą m.in. dla projektów z listy projektów kluczowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: Raszyna (Uporządkowanie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn) i Brwinowa („Czyste życie” – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów).

Działania WFOŚiGW, jako instytucji wdrażającej POIiŚ (instytucja pośrednicząca II stopnia), obejmują:

  1. ocenę projektów zgłoszonych w ramach naborów wniosków do POIiŚ (wraz z obsługą konkursów),
  2. wsparcie wnioskodawców, ocenę i weryfikację projektów przygotowywanych w trybie indywidualnym w ramach POIiŚ,
  3. udział w pracach „Grupy Roboczej” w zakresie oceny merytorycznej projektów przy IP,
  4. współpracę z Instytucją Zarządzającą – Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i instytucjami pośredniczącymi – Ministerstwem Środowiska i NFOŚiGW w Warszawie,
  5. współfinansowanie ze środków krajowych projektów, które uzyskały lub przewidziane są do dofinansowania ze środków unijnych,
  6. przygotowanie instytucjonalne WFOŚiGW do roli instytucji wdrażającej POIiŚ,
  7. informację i promocję zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej,
  8. szkolenia potencjalnych wnioskodawców POIiŚ.

Wiodącą rolę w prowadzeniu spraw związanych z wdrażaniem POIiŚ pełni w WFOŚiGW w Warszawie Wydział Funduszy Pomocowych (WFP). W procesie tym uczestniczy również Sekcja Finansowania Projektów Europejskich w Wydziale Finansowo-Księgowym oraz Wydział Organizacyjny.

Porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla osi priorytetowych I – Gospodarka wodno-ściekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości poniżej 25 mln euro)
[pobierz]

Aneks nr 1 do Porozumienia w sprawie realizacji PO IiŚ dla osi priorytetowych I i II (projekty o wartości poniżej 25 mln euro)
[pobierz]
Aneks nr 2 do Porozumienia w sprawie realizacji PO IiŚ dla osi priorytetowych I i II (projekty o wartości poniżej 25 mln euro)
[pobierz]
Aneks nr 3 do Porozumienia w sprawie realizacji PO IiŚ dla osi priorytetowych I i II (projekty o wartości poniżej 25 mln euro)
[pobierz]
Aneks nr 4 do Porozumienia w sprawie realizacji PO IiŚ dla osi priorytetowych I i II (projekty o wartości poniżej 25 mln euro)
[pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję