Dokumenty programowe

Dokumenty programowe podstawowe

Zbiór dokumentów programowych jest dostępny również na stronie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko : “kliknij tutaj”

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.0, zaakceptowana przez Komisję Europejską decyzją z 21 grudnia 2011 r.)  
[pobierz]

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.12 z dnia 4 lutego 2013 r.) –
[pobierz]
[pobierz]
 – tryb “rejestruj zmiany”
[pobierz] – “tabela zmian”

 • Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – Kryteria wyboru projektów – dokument zaktualizowany przez XXIII Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko, przyjęty uchwałą z 30 stycznia 2013 r.
  [pobierz]
  [pobierz] -tryb “rejestruj zmiany”
 • Załącznik nr 2 do Szczegółowego Opisu Priorytetów POIiŚ – organizacja systemu oceny i wyboru projektów (wersja dokumentu 3.12 z 4 lutego 2013 r.) –
  [pobierz]
  [pobierz] – tryb “rejestruj zmiany”
 • Załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Priorytetów POIiŚ – Tabela 1. Indykatywna tabela finansowa zobowiązań w podziale na Priorytety i Działania (wersja dokumentu 3.12 z 4 lutego 2013 r.)
  [pobierz]
  [pobierz] – tryb “rejestruj zmiany” 
 • Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – wydatki przeznaczone na realizację Strategii Lizbońskiej (wersja dokumentu 3.12 z 4 lutego 2013 r.)
  [pobierz]
  [pobierz] – tryb “rejestruj zmiany”
 • Załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania (wersja dokumentu 3.12 z 4 lutego 2013 r.) –  
  [pobierz]
  [pobierz]– tryb “rejestruj zmiany”

Szczegółowy wykaz Instytucji Pośredniczących i Wdrażających dla poszczególnych priorytetów POIiŚ
[pobierz]

Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (aktualizacja 30 stycznia 2009 r.)
[pobierz]

Zalecenia dla beneficjentów funduszy Unii Europejskiej dotyczące interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – wersja z 10 kwietnia 2009 r.
[pobierz]

Zalecenia Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko dotyczące rozliczania i dokumentowania przedsięwzięć realizowanych siłami własnymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – dokument z dnia 1 lipca 2010 
[pobierz]

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC oraz niektórych klauzul umownych w projektach finansowanych ze środków Funduszu Spójności oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
[pobierz]

Zestawienie naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych, popełnionych przez beneficjentów Funduszu Spójności i Programu Infrastruktura i Środowisko, stwierdzonych podczas kontroli zrealizowanych przez Prezesa UZP – wersja z 22 listopada 2010 r.
[pobierz]

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2009 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących zamówień współfinansowanych ze środków UE
[pobierz]

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2010 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących zamówień współfinansowanych ze środków UE
[pobierz]

Akty prawne Unii Europejskiej

Rozporządzenie Rady (WE) NR 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody
[pobierz]

Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999.
[pobierz]

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
[pobierz]

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) 1164/94.
[pobierz]

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
[pobierz]

Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999.
[pobierz]

Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT).
[pobierz]

Sprostowanie do sprostowania do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
[pobierz]

Akty prawne polskie

Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015
[pobierz]

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 -2013
[pobierz]

Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiazku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. 2008 nr 216 poz. 1370)
[pobierz]

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2007 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. 07. nr 223, poz. 1655)
[pobierz]

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 06. nr 227, poz. 1658 z późn. zm.)
[pobierz]

Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 06. nr 249, poz. 1832)
[pobierz]

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
[pobierz]

Zarządzenie Nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013
[pobierz]

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
[pobierz]

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
[pobierz]

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 z późn. zm.)
[pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję