Doradztwo Energetyczne

Tworzymy ogólnokrajową sieć Doradców Energetycznych!

Znajdziesz nas w każdym Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  • Nasze doradztwo kierujemy do wszystkich, którzy dbają o środowisko, stawiają na efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii.
  • Jesteśmy obecni na wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z ochroną środowiska.
  • Wspieramy w planowaniu i wdrażaniu przyjaznych środowisku inwestycji.
  • Wskazujemy dostępne na rynku źródła finansowania inwestycji.
  • Organizujemy szkolenia, warsztaty i prowadzimy zajęcia informacyjno-edukacyjne.
  • Szkolimy Energetyków Gminnych w całym kraju.

Zapraszamy do kontaktu: https://wfosigw.pl/doradztwo-energetyczne/dane-kontaktowe/

www.doradztwo-energetyczne.gov.pl


Realizacja Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” została zakończona w dn. 31.12.2023 r.

Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Beneficjent, Partner Wiodący) we współpracy z Partnerami na terenie całego kraju (Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urząd Marszałkowski w Lublinie).

Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach I Osi Priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

CEL PROJEKTU

Wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE 20/20/20.

Zgodnie z celem ogólnym Projektu wybór celów szczegółowych odpowiada obszarom, które mają podstawowe znaczenie dla wsparcia realizacji unijnego celu 20/20/20 (w przypadku Polski 20/20/15) i są adekwatne do zidentyfikowanych barier rozwoju niskoemisyjnej gospodarki oraz uwarunkowań dla konieczności wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkalnictwa, przemysłu oraz osób fizycznych, wynikającego z prawa UE i dokumentów programowych.

SZCZEGÓŁOWE CELE PROJEKTU

1. Zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

2. Wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu PGN/SEAP.

3. Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (EE) i OZE.

KOŃCOWI ODBIORCY USŁUG DORADCZYCH

Osoby fizyczne,

Przedsiębiorcy,

Sektor publiczny, w tym gminy,

Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe,

Państwowe jednostki budżetowe,

Szkoły wyższe,

Organy władzy publicznej (np. ministerstwa).

ZAKRES WSPARCIA

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz działań informacyjnych:

• szkolenia i działania informacyjne skierowane do samorządów, przedsiębiorców, w tym MŚP i społeczności lokalnej w tym osób fizycznych, z zakresu efektywności energetycznej i OZE,

• informacja i wymiana doświadczeń z wykorzystaniem systemów informatycznych,

• przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń energetyków gminnych.

Usługi doradcze związane z przygotowaniem PGN/SEAP:

• promowanie wśród gmin idei posiadania planów gospodarki niskoemisyjnej oraz wskazywanie na korzyści wynikające z realizacji PGN-ów,

• zachęcanie miast i gmin do przystępowania do Porozumienia Burmistrzów,

• wspieranie gmin w przygotowaniu PGN/SEAP, w tym m.in. przygotowania zakresu PGN, bazy inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych,

• identyfikacja projektów możliwych do wsparcia ze środków publicznych, w tym z funduszy UE.

Usługi doradcze związane z przygotowaniem i wdrożeniem inwestycji w zakresie EE i OZE:

• wsparcie w zakresie weryfikowania audytów energetycznych,

• wsparcie w zakresie wdrażania rekomendacji wynikających z audytów energetycznych,

• wsparcie w zakresie poprawnej realizacji zamówień publicznych,

• wsparcie w zakresie nowych wymogów KE dotyczących pomocy publicznej w sektorze energetyki,

• wsparcie w zakresie instrumentów finansowych.

Usługi doradcze w zakresie aplikowania o środki UE:

• informowanie o możliwych i najkorzystniejszych źródłach finansowania projektu,

• doradztwo w zakresie montażu finansowego projektu,

• doradztwo w zakresie stosowania wytycznych MIiR w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej o środki funduszy UE. Usługa doradcza może mieć formę spotkania informacyjnego, porady telefonicznej, zapytania mailowego, konsultacji, doradztwa indywidualnego, szkolenia, konferencji, czy też webinaru.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję