Informacje podstawowe

Informacje o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 został zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r., a także przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 3 stycznia 2008 r. Zgodnie z zasadami rozliczania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wydatki ponoszone na projekty nie podlegające zasadom dotyczącym pomocy publicznej są kwalifikowalne w ramach programu, jeżeli zostały faktycznie poniesione pomiędzy datą 1 stycznia 2007 r. a dniem 31 grudnia 2015 r.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO) na lata 2007-2013 wspierającymi wzrost gospodarczy i zatrudnienie, zaakceptowanymi w dniu 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w niej celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cechą charakterystyczną PO Infrastruktura i Środowisko jest integralne ujęcie problematyki podstawowej infrastruktury, która obejmuje infrastrukturę techniczną i zasadnicze elementy infrastruktury społecznej.

Działania w ramach PO Infrastruktura i Środowisko są komplementarne do działań realizowanych w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych, a także innych programów operacyjnych przygotowanych na lata 2007-2013, tj. Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

WFOŚiGW w Warszawie jest instytucją wdrażającą dla projektów z zakresu gospodarki wodno – ściekowej i odpadowej.


Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa

Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” jest jednym z narzędzi współfinansowania realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). KPOŚK jest dokumentem rządowym mającym na celu wypełnienie zobowiązań przyjętych przez Polskę w Traktacie Akcesyjnym w zakresie wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG. Program ten stanowi plan działań inwestycyjnych w celu osiągnięcia pełnej zgodności z wymogami dyrektywy do końca2015 r.

Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Cel działania: Wyposażenie (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Przykładowe rodzaje projektów:
budowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej, lub/i
budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych
Dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach, w zakres projektu może zostać włączona budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowa kanalizacji deszczowej.

Minimalna wartość projektu:
Bez ograniczeń

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%):
85% wydatków kwalifikowanych

Typ beneficjentów:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 2. podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego

Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Zgodnie z założeniami, priorytet ma przyczynić się do wdrożenia nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym termicznego przekształcania odpadów oraz intensyfikacji odzysku, recyklingu odpadów oraz ich unieszkodliwiania w procesach innych niż składowanie, w także likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami. Tym samym przyczyni się do realizacji zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki odpadami.

2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

Cel działania: Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów, redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu innymi metodami niż składowanie oraz likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami.

Przykładowe rodzaje projektów:
W ramach działania wspierane będą przede wszystkim zakłady zagospodarowania odpadów (ZZO). Zakłady zagospodarowania odpadów (ZZO) powinny mieć przepustowość wystarczającą do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego minimum przez 150 tys. mieszkańców i powinny spełniać w zakresie technicznym kryteria najlepszych dostępnych technik.

Wsparcie uzyskają projekty obejmujące:

 1. kompleksowe systemy gospodarowania odpadami komunalnymi uwzględniające co najmniej: działania prewencyjne, selektywne zbieranie, przygotowanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania oraz, o ile wynika to z planów gospodarki odpadami, instalacje do odzysku, w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania, a także działania na rzecz likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami;
 2. budowę:
 • punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów niebezpiecznych,
 • składowisk (wyłącznie jako element regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów),
 • instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku, w tym recyklingu, w szczególności demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz przetwarzania odpadów z niego powstałych, demontażu mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, sortowania odpadów selektywnie zbieranych, mechaniczno biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pozostałych po selektywnym zbieraniu odpadów zawierających odpady ulegające biodegradacji,
 • instalacji do odzysku, w tym recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych lub odpadów powstałych w wyniku ich przetwarzania,
 • instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii,
 • instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach innych niż składowanie.


Projekty wskazane powyżej powinny zawierać społeczne kampanie edukacyjne związane z gospodarowaniem odpadami.

Minimalna wartość projektu:
Bez ograniczeń.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%):
85% wydatków kwalifikowanych

Typ beneficjentów:
jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorząduterytorialnego

2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich

Cel działania: Zwiększenie ilości terenów przywróconych do właściwego stanu przez rekultywację terenów zdegradowanych, zabezpieczenie osuwisk oraz zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem erozji.

Przykładowe rodzaje projektów:
rekultywacja terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo (włącznie z działaniami udostępniającymi tereny do rekultywacji – usuwanie min, zanieczyszczeń ropopochodnych i chemicznych),
projekty związane z zabezpieczeniem/stabilizacją osuwisk,
modernizacja i budowa umocnień brzegowych.

Minimalna wartość projektu:
20 mln PLN

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%):

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne – 85%,
 2. wojewodowie, urzędy morskie, wojsko – jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz dla których jest on organem założycielskim lub organem nadzorczym – 100%,
 3. podmioty odpowiedzialne za realizację zadań wymienionych na liście indykatywnej:
 1. w przypadku jednostek budżetowych i innych jednostek sektora finansów publicznych, zapewniających wkład własny ze środków budżetu państwa – 100%,
 2. w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, zapewniających wkład własny ze środków innych niż budżet państwa (np. prywatne, inne środki publiczne) – 85%.


Typ beneficjentów:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 2. podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 3. wojewodowie, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 4. urzędy morskie,
 5. wojsko – jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz dla których jest on organem założycielskim lub organem nadzorczym
 6. podmioty odpowiedzialne za realizację zadań wymienionych na liście indykatywnej

Podstawowymi instytucjami biorącymi udział we wdrażaniu Programu Infrastruktura i Środowisko są:

 • Instytucja Zarządzająca (IZ);
 • Instytucje Pośredniczące (IP);
 • Instytucje Wdrażające/ Instytucje Pośredniczące II stopnia (IW/IP2);
 • Instytucja Audytowa (IA);
 • Instytucja Certyfikująca (IC).

Ponadto we wdrażaniu Programu biorą udział:

 • Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (IK NSRO);
 • Ministerstwo Finansów.

Listy beneficjentów

Europejska Inicjatywa Przejrzystości zobowiązuje Państwa Członkowskie Unii Europejskiej do dostarczania informacji o tym, jak wydawane są Fundusze Europejskie. Podstawowym środkiem komunikowania w tym zakresie jest publikowanie list beneficjentów Funduszy Europejskich.

Lista beneficjentów stan na 01.03.2009r. [przejdź do strony]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję