Informacja publiczna

Komu udostępniamy?

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zasady udostępniania informacji określone zostały w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Informacje publiczne udostępniane są:

 • na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: (przekierowanie: http://www.wfosigw.pl/),
 • w Biuletynie Informacji Publicznej: (http://www.wfosigw.pl/bip/
 • na tablicy informacyjnej w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7 w Warszawie.

Jak wnioskować?

Informacje, które nie zostały zamieszczone w żadnym z ww. miejsc są udostępniane na wniosek. Nie obowiązuje żaden formularz wniosku.

Wniosek można wysłać za pośrednictwem:

Dane kontaktowe WFOŚiGW w Warszawie znajdują się tutaj https://wfosigw.pl/o-funduszu/ .

Ile to kosztuje?

Udostępnianie informacji publicznej jest bezpłatne. WFOŚiGW w Warszawie może jednak pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym, dodatkowym, kosztom związanym ze sposobem udostępnienia lub przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. W takich przypadkach WFOŚiGW w Warszawie informuje wnioskodawcę o kosztach i udostępnia informację, chyba, że w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o kosztach wnioskodawca zmieni wniosek w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub wycofa wniosek.

Stawki brutto za udostępnienie informacji w formie papierowej wynoszą:

 1. 0,10 zł za 1 stronę czarno-białą formatu A4,
 2. 0,20 zł za 1 stronę kolorową formatu A4

za każdą kolejną stronę jeśli liczba stron przekroczy 50.

Stawki brutto za udostępnienie informacji w formie elektronicznej wynoszą:

 1. 1,00 zł za płytę CD-R,
 2. 1,50 zł za płytę DVD,

za każdy kolejny nośnik jeśli liczba nośników danych przekroczy 5 CD-R lub 3 DVD.

Zwrot kosztów pobierany jest jeśli ich suma przekroczy 5,00 zł brutto.

Opłaty stanowiące zwrot kosztów uiszcza się w kasie Funduszu lub przelewem na konto wskazane na stronie https://wfosigw.pl/o-funduszu/, z dopiskiem „informacja publiczna”.

Koszt opłat dodatkowych związanych z dostarczeniem informacji (pocztowych, kurierskich,
i innych) liczy się także jeśli liczba przesyłek jednorazowo przekroczy 2 (z wyjątkiem przesyłek pocztą elektroniczną).

Ograniczenia

Jeżeli środki techniczne WFOŚiGW w Warszawie nie pozwalają udostępnić informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanych we wniosku WFOŚiGW w Warszawie informuje o tym Wnioskodawcę proponując inną formę lub sposób udostępnienia i oczekując od Wnioskodawcy ustosunkowania się do powiadomienia. W przeciwnym razie postępowanie o udzielenie informacji publicznej umarza się w drodze decyzji administracyjnej. Wnioskodawcy przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a następnie skarga, za pośrednictwem WFOŚiGW w Warszawie, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zasady udostępniania informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania zostały określone w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Co to jest „ponowne wykorzystywanie informacji”?

Przez „ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego” rozumie się wykorzystywanie, przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny cel publiczny, dla którego informacje zostały wytworzone.

Jak wnioskować?

Wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania można wnieść w dowolny sposób z wyjątkiem zapytania ustnego. Dane kontaktowe WFOŚiGW w Warszawie znajdują się tutaj ( https://wfosigw.pl/kontakt/ ).

Wniosek dotyczący pozyskania takiej informacji powinien wskazywać:

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego, tj. WFOŚiGW w Warszawie,
 2. informacje o Wnioskodawcy lub pełnomocnika Wnioskodawcy (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres),
 3. zakres informacji sektora publicznego, która ma być ponownie wykorzystywana, a jeśli była udostępniona wcześniej także źródło udostępnienia tej informacji oraz warunki na jakich aktualnie ma być ponownie wykorzystywana,
 4. cel ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (komercyjny, niekomercyjny), w tym rodzaj działalności i nazwę usług, produktów lub dóbr w jakich informacja będzie wykorzystywana,
 5. formę w jakiej WFOŚiGW w Warszawie miałby przygotować wskazane informacje sektora publicznego (papierową, elektroniczną), a w przypadku formy elektronicznej – także format danych,
 6. sposób w jaki WFOŚiGW w Warszawie miałby informację przekazać (pocztą tradycyjną, e-mailem, itd.),
 7. w przypadku informacji zawartej w systemie teleinformatycznym – okres, przez który WFOŚiGW w Warszawie będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji.

Wypełniony wniosek można złożyć za pośrednictwem:

Ile to kosztuje?

Informacje sektora publicznego, w celu ich ponownego wykorzystywania, udostępniane są bezpłatnie.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zamieszczonych na stronie internetowej lub stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej WFOŚiGW w Warszawie nie podlega opłatom, jednak wymaga spełnienia warunków wskazanych poniżej.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnianych na wniosek może podlegać opłatom, które będą ustalane indywidualnie, t. j. WFOŚiGW w Warszawie może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. W takim przypadku, podczas naliczania opłaty, WFOŚiGW w Warszawie uwzględnia koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób lub określonej formie oraz inne, indywidualne czynniki, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nie przekracza sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i formie. Koszty naliczane są jak w przypadku udostępniania informacji publicznej.

Postępowanie

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji w celu jej ponownego wykorzystywania  WFOŚiGW w Warszawie składa wnioskodawcy ofertę, w której określa warunki na jakich udostępniona informacja może być ponownie wykorzystywana; warunki te to m. in.:

 1. obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od Funduszu;
 2. obowiązek dalszego, bezpłatnego przekazywania innym użytkownikom, informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
 3. obowiązek informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;

a także warunki dotyczące zakresu odpowiedzialności za przekazane informacje:

 1. WFOŚiGW w Warszawie ponosi odpowiedzialność za przekazaną przez siebie informację sektora publicznego, w tym w ramach przepisów o ponownym jej wykorzystywaniu, na zasadach i w zakresie przewidzianym w przepisach prawa cywilnego;
 2. WFOŚiGW w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i zakres danych mających w całości lub części cechy informacji sektora publicznego, które zostały przekazane jako pochodzące od Funduszu, jeżeli takie przekazanie nie nastąpiło z zaznaczeniem źródła i czasu przekazania przez dany podmiot informacji;
 3. Wskazania i ograniczenia w pkt. 1 – 2 należy traktować jako mające walor jedynie informacyjny, a nie przesądzający o wynikach ewentualnych sporów przed sądami, jakie mogą pozostawać w związku z ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego pochodzącej lub mogącej być postrzeganą jako pochodząca od Funduszu.

Ograniczenia ponownego wykorzystywania

Jeśli prawidłowe wykonywanie, przez WFOŚiGW w Warszawie, zadań wymaga ograniczenia korzystania z informacji sektora publicznego WFOŚiGW w Warszawie może zawrzeć umowę o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z tej informacji tylko z jednym użytkownikiem.
W takim przypadku treść umowy oraz informacja o powodach jej zawarcia są zamieszczane na stronie internetowej WFOŚiGW w Warszawie.

Ograniczenia prawa do pozyskania informacji

WFOŚiGW w Warszawie nie udziela informacji ustawowo chronionych, w tym zwłaszcza danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz odmowa udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania następują w formie decyzji administracyjnej i zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych wnioskodawców

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, tel. 22 504 41 00, e-mail: poczta@wfosigw.pl.
 2. Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez adres email: iod@wfosigw.pl.
 3. Podanie przez Wnioskodawcę danych osobowych jest dobrowolne a w przypadku wniosku o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania jest wymogiem ustawowym.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i/lub e) RODO w celu realizacji spraw związanych z rozpatrzeniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej i/lub wniosku o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, w tym do udostępnienia informacji.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów aż do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji.
 6. Dane osobowe mogą zostać przekazane (w niezbędnym zakresie) podmiotom przetwarzającym dane osobowe, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi: IT, pocztowe. Ponadto informuję, że dane mogą zostać przekazane stronie trzeciej, która jest uprawniona do dostępu do danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego.
 7. Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:
 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję