Szkolenie pt. Proces inwestycyjny w ochronie środowiska..

26 listopada 2008 / administrator
ZAPROSZENIE
 
Wydział Funduszy Pomocowych uprzejmie zaprasza na szkolenie pt. „Proces inwestycyjny w ochronie środowiska na etapie rozpoczęcia i oddania do eksploatacji inwestycji (Oceny Oddziaływania na Środowisko, Natura 2000, udział społeczeństwa, prawo środowiskowe UE i prawo polskie) w podziale na projekty wodno-ściekowe i odpadowe” dla potencjalnych beneficjentów projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (I i II oś priorytetowa), w województwie mazowieckim.
 
Szkolenie odbędzie się 16 grudnia 2008 roku (wtorek)w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przy ul. J. S. Bacha 2 w Warszawie.
 
Prosimy o zgłaszanie kandydatów w terminie do 1 grudnia 2008 roku na adres poczty elektronicznej:mkrukowska@wfosigw.pl. Prosimy o podanie instytucji zgłaszającej, imienia i nazwiska uczestnika, nr telefonu i faksu oraz adresu e-mail.
 
Liczba miejsc na szkolenie ograniczona. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu (022) 853 53 21 wew. 231, 215.
 
Miejsce szkolenia: siedziba WFOŚiGW w Warszawie, ul. J.S. Bacha 2
 
Czas trwania: godz. 9.00 – 15.00
 
Program szkolenia:
Temat: „Proces inwestycyjny w ochronie środowiska…”
Termin: 16 grudnia 2008 r.
 
1. Przedsięwzięcia wodno-ściekowe i odpadowe.
 
a. wprowadzenie do ocen oddziaływania na środowisko:
– podstawowe pojęcia,
– miejsce ocen oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym,
– oceny oddziaływania na środowisko a fundusze unijne.
 
b. regulacje prawne dot. ocen oddziaływania na środowisko:
– dyrektywy unijne dotyczące ocen oddziaływania na środowisko,
– ewolucja ocen oddziaływania na środowisko w Polsce,
– strategiczne oceny oddziaływania na środowisko oraz ich wpływ na realizację przedsięwzięć indywidualnych,
 
c. postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 września 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństw w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
– organy odpowiedzialne za uzgodnienia i wydawanie decyzji środowiskowych (oraz za ponowną ocenę ooś),
– kwalifikacja przedsięwzięć do obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
– karta informacyjna przedsięwzięcia oraz raport o oddziaływaniu na środowisko,
– wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
– formalna ocena wniosku,
– postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,
– decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
d. ponowne postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
 
e. inwestycje mogące oddziaływać na obszar Natura 2000:
– postępowanie dla przedsięwzięć mogących oddziaływać na obszary Natura 2000,
 
f. udział społeczeństwa w ochronie środowiska:
– organizacje ekologiczne i ich uprawnienia,
– udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję