Pre-Umowy podpisane

16 lipca 2008 / administrator

 

Zadaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawiejest objęcie projektów indywidualnych nadzorem w celu ich prawidłowego i terminowego przygotowania do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W tym celu podpisano pre-umowy dla projektów planowanych do realizacji na terenie gminy Raszyn i Brwinów.

Pre-umowa określa szczegółowe warunki, jakie projekt indywidualny musi spełnić, aby mogła zostać podpisana umowa o dofinansowanie.

Pierwsza z nich podpisana 03. czerwca 2008 r. z Gminą Raszyn (jako pierwsza tego typu pre-umowa w Polsce) związana jest z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej nauporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w tej gminie. Projekt ten znajduje się na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i należy do grupy przedsięwzięć zgłaszanych w trybie pozakonkursowym.

Projekt zakresem działań obejmuje rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Raszyn, na którym to terenie Rozporządzeniem Wojewody została ustanowiona Aglomeracja Raszyn. Infrastruktura techniczna, która powstanie w wyniku realizacji projektu umożliwi odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz zapewni ciągłość wody pitnej. W ramach projektu przewidziane są: rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków Falenty, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowe Grocholice, Jaworowa, Raszyn, Rybie, Falenty, Falenty Duże, Falenty Nowe, Dawidy, Dawidy Bankowe, Janki, Laszczki, Sękowin Nowy, Sękowin Stary, Słomin, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Raszynie, Rybiu, Falentach, Falentach Nowych, Falentach Dużych, Laszczkach, Sękocinie Nowym, Sękocinie Starym. Ostateczny zakres rzeczowy projektu zostanie określony w wyniku analiz i ustaleń na poziomie zasadniczego studium wykonalności. Szacunkowa wartość projektu wynosi ok. 93,9 mln zł, z czego planowana wartość dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to ok. 55,8 mln zł. Projekt jest realizowany od 2006 r., a jego zakończenie planowane jest na rok 2011.

Druga pre-umowa została podpisana 11. lipca 2008 r. z Gminą Brwinów. Tak jak w przypadku Gminy Raszyn projekt pn. „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Brwinów” znajduje się na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i należy do grupy przedsięwzięć zgłaszanych w trybie pozakonkursowym.

Przedmiotem projektu „Czyste życie…” są: budowa kanalizacji sanitarnej w Brwinowie na północ i południe od torów PKP, w Otrębusach i w Kaniach; budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej do terenów inwestycyjnych w Parzniewie (Osiedle „Miasto-Ogród”); budowa sieci wodociągowej w Otrębusach i Kaniach; budowa pompowni sieciowej w Brwinowie i Otrębusach oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Brwinowie i Parzniewie. Szacowany koszt całkowity projektu wynosi 148,21 mln zł, z czego planowana wartość dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 123,69 mln zł. Projekt będzie realizowany w latach 2008-2012.

W w/w pre-umowach określono niezbędne warunki do pozyskania unijnych pieniędzy, czyli prawa i obowiązki stron, a także harmonogram prac przygotowawczych.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję