Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

15 lipca 2019 / wfosAdmin

Cel programu:


Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.


Beneficjenci:


1)            osoby fizyczne będące właścicielami/ współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą.
2)            osoby fizyczne, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.


Rodzaje przedsięwzięć:


Przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, w którym zostały wydzielone nie więcej niż dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku , w szczególności:

1)            wymiana źródeł ciepła starej generacji nie spełniających wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1690);
2)            instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrzne, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami (jeśli dotyczy);
3)            zastosowanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne);
4)            wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych w zakresie pozostałym niż określone w pkt. 1) – 3).


Wysokość dofinansowania:

Tabela nr 1

 Pożyczka
GrupaKwota miesięcznego dochodu / osoba [zł]Dotacja
(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)
uzupełnienie do wartości dotacjipozostałe koszty kwalifikowane
(uzupełnienie do wysokości maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych)
12345
Ido 600do 90%do 10%do 100%
II601 – 800do 80%do 20%do 100%
III801 – 1000do 70%do 30%do 100%
IV1001 – 1200do 60%do 40%do 100%
V1201 – 1400do 50%do 50%do 100%
VI1401 – 1600do 40%do 60%do 100%
VIIpowyżej 1600do 30%do 70%do 100%

Tabela nr 1 dotyczy Wnioskodawców, którzy nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, w szczególności Wnioskodawców, których dochody nie podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.) oraz Wnioskodawców korzystających z dofinansowania dotyczącego nowo budowanych budynków jednorodzinnych.

Intensywność dofinansowania jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku.

Zmiana kwoty miesięcznego dochodu w trakcie oceny wniosku lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia, nie wpływa na zmianę intensywności dofinansowania.

Tabela nr 2

GrupaKwota średniego miesięcznego dochodu / osoba [zł]Dotacja
(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)
PożyczkaKwota rocznego dochodu wnioskodawcy [zł]
uzupełnienie
do wartości dotacji
pozostałe koszty kwalifikowane (uzupełnienie do wysokości maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych)
124567
Ido 600do 90%do 10%do 100%niedotyczy
II601 – 800do 80%do 20%do 100%
III801 – 1000do 67%do 33%do 100%
IV1001 – 1200do 55%do 45%do 100%
V1201 – 1400do 43%do 57%do 100%
VI1401 – 1600do 30%do 70%do 100%
VIIpowyżej 1600do 18%do 82%do 100%do 85 528
do 15%do 85%do 100%od 85 529do 125 528
0%do 100%do 100%powyżej125 528

Tabela nr 2 dotyczy Wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

Intensywność dofinansowania jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku.

Dla Wnioskodawców, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym kwalifikuje do Grupy VII, intensywność dofinansowania jest uzależniona dodatkowo od osiągniętego przez Wnioskodawcę lub Wnioskodawcę i małżonka (w przypadku wspólnego rozliczenia) rocznego dochodu stanowiącego podstawę do opodatkowania za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku. 

Zmiana kwoty miesięcznego lub rocznego dochodu w trakcie oceny wniosku albo w trakcie realizacji przedsięwzięcia, nie wpływa na zmianę intensywności dofinansowania.

Szczegółowe informacje zawarte są w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze:
 

ZAŁĄCZNIKI

Program [pobierz]

Regulamin naboru wniosków [pobierz]

Pełna dokumentacja: LINK

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję