Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 1.1. POIiŚ – XIV runda konkursowa

29 września 2014 / administrator mw

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014).

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.

Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu przygotowania dokumentacji w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM zgodnie z informacją w punkcie 13 Regulaminu konkursu nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w punkcie 12 Regulaminu konkursu nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014.

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów określona w Regulaminie konkursu.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 10,00 mln euro. Kwota może ulec zwiększeniu w trakcie trwania konkursu.

IV. Poziom dofinansowania projektów.

Maksymalny poziom współfinansowania projektów ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

V. Kryteria wyboru projektów.

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko 3 czerwca 2014 r.

VI. Termin rozstrzygnięcia konkursu.

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursu jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów o wartości całkowitej powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

VII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.

Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj.

VIII. Termin, miejsce i sposób składania wniosków.

Wnioski należy składać w terminie od 31 października 2014 r. do 24 listopada 2014 r. w godzinach 9.00 – 15.00

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
  • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa,
tel. 22 50-44-100, fax 22 50-44-139, e-mail: poczta@wfosigw.pl

* według kursu euro określonego w Regulaminie konkursu.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 24 listopada 2014 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest, jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

IX. Wzór umowy o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

X. Informacja o środkach odwoławczych.

Informacja o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajduje się w Regulaminie konkursu.

XI. Lista wymaganych załączników.

Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Pobierz plik

  • Wzory załączników oraz wytyczne dot. przygotowania wybranych załączników wymaganych regulaminem

Pobierz plik

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję