Nadwyżka dochodów budżetu gminy/powiatu pochodząca z opłat i kar środowiskowych

31 maja 2024 / administrator

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przypomina, iż zgodnie z art. 404 ustawy Prawo ochrony środowiska gminy i powiaty, których dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, są większe niż 10-krotność średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, liczonej odpowiednio dla gmin i powiatów, przekazują nadwyżkę z tytułu tych dochodów do właściwego wojewódzkiego funduszu.

W związku z powyższym Gmina/Powiat z woj. mazowieckiego powinna w terminie do dnia 16 sierpnia 2024 r. dostarczyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie załącznik Nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/OŚ-4p dotyczący obliczenia nadwyżki dochodów budżetu gminy/powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz WFOŚiGW w Warszawie za rok 2023.

UWAGA!

  1. Formularz należy wysłać w formie elektronicznej na adres: poczta@wfosigw.pl
  2. Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową dochodów gminy lub powiatu przypadających na 1 mieszkańca, osiągniętą w 2023 roku (art. 404 ustawy Prawo ochrony środowiska) odpowiednio:
    • dla gminy – 13,59 zł,
    • dla powiatu – 3,17

zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 maja 2024r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2023 r. przypadających na jednego mieszkańca (M.P. 2024 poz. 392).

*Przy wypełnianiu formularza należy pamiętać, aby przy wyliczaniu dopuszczalnego poziomu dochodów budżetu gminy (wiersz 4) iloczyn średniej krajowej dochodów gminy z 2023 r. przypadającej na 1 mieszkańca i liczby mieszkańców przemnożyć przez 10.

W przypadku wystąpienia nadwyżki dochodów wpłatę należy dokonać w terminie do dnia 16 sierpnia 2024 roku na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w BGK nr: 89 1130 1017 0020 1027 7920 0002.

Załączniki do pobrania:

  1. Załącznik Nr 1 do sprawozdania OŚ-4g dla gmin.
  2. Załącznik Nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów.
  3. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję