„Ekopracownia – zielone serce szkoły”

7 marca 2023 / Tomasz Chrzanowski

 

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z województwa mazowieckiego będą mogły starać się o dofinansowanie na rozwój infrastruktury edukacyjnej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił 7.03.2023 r. nabór wniosków w konkursie „Ekopracownia”, którego celem jest stworzenie przyjaznych miejsc dla uczniów do nauki i rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Fundusz sfinansuje kwotą 5 250 000 zł utworzenie 84 pracowni przyrodniczych oraz poświęconych odnawialnym źródło energii. W każdym mazowieckim powiecie powstaną dwie takie pracownie.

WFOŚiGW w Warszawie jest jednym z pięciu wojewódzkich Funduszy, które rozpoczęły nabór wniosków w konkursie. W całym kraju z inicjatywy minister klimatu i środowiska Anny Moskwy zostanie utworzonych 760 ekopracowni.

„Dostęp do rzetelnej, sprawdzonej i prawdziwej wiedzy to jest absolutnie rzecz podstawowa, jeśli myślimy o rozwoju naszego kraju. Szczególnie ważne jest utworzenie pracowni związanych z odnawialnymi źródłami energii. Jest to kluczowe w kontekście kryzysu energetycznego. Musimy mieć rzetelną wiedze na temat miksu energetycznego, który gwarantuje nam  bezpieczeństwo energetyczne kraju” – mówił Sergiusz Kieruzel, dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

Na utworzenie ekopracowni w całym kraju przeznaczone zostanie łącznie ponad 50 mln zł. Środki z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trafią do szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

„Działania edukacyjne to dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  jeden z  priorytetów. Wspólny program edukacyjny, który realizujemy z Wojewódzkimi Funduszami, to kolejna propozycja NFOŚiGW która obok naszego programu finansującego działania ogólnopolskie wspiera edukację młodych pokoleń Polek i Polaków. Cieszy nas niezmiernie fakt, że dzięki przekazanym środkom na terenie każdego powiatu powstaną co najmniej dwie, interaktywne i multimedialne pracownie- przyrodnicza oraz poświęcona tematyce odnawialnych źródeł energii. To bardzo ważne aby już na poziomie szkolnym rozwijać w młodzieży poczucie odpowiedzialnego gospodarowania zasobami naturalnymi” – powiedział Sławomir Mazurek wiceprezes NFOŚiGW  

Projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach, realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wojewódzki Fundusz w Warszawie przekaże na utworzenie 84 pracowni 5 250 000 zł.

„Chcemy, aby od nowego roku szkolnego na terenie każdego, mazowieckiego powiatu funkcjonowała jedna pracownia przyrodnicza i jedna związana z odnawialnymi źródłami energii. Zachęcamy szkoły do składania wniosków. Komisja konkursowa będzie rekomendowała do realizacji najlepsze projekty. Bardzo nam zależy na rzetelnej edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży” – mówił Marek Ryszka, prezes zarządu WFOŚiGW w Warszawie.

W ramach konkursu Wojewódzki Fundusz sfinansuje utworzenie lub wyposażenie pracowni szkolnej przyrodniczej albo pracowni dotyczącej odnawialnych źródeł energii. Fundusz pokryje też koszty realizacji programu edukacyjnego w pracowniach. WFOŚIGW w Warszawie pokryje do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Maksymalna kwota dofinansowania na pracownie przyrodniczą wyniesie 50 000,00 zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania utworzenia pracowni dotyczącej odnawialnych źródeł energii wynosi 75 000,00 zł. Beneficjentem może być organ prowadzący szkołę podstawową lub ponadpodstawową na terenie województwa mazowieckiego. Beneficjentem końcowym jest natomiast szkoła. Jedna placówka może złożyć tylko jeden wniosek wstępny na utworzenie lub wyposażenie jednej pracowni szkolnej przyrodniczej albo dotyczącej odnawialnych źródeł energii. Zgłoszenia do konkursu będą oceniane przez WFOŚiGW w Warszawie oraz Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

„Edukacja ekologiczna jest to obszar do którego w szkole oraz w życiu codziennym przywiązujemy coraz większe znaczenie. Jej elementy znajdują się na każdym etapie kształcenia. Jestem przekonana, że działania ekologiczne nie powinny być tylko modą, ale naturalnym stylem życia każdego człowieka. Zrozumienie problemów związanych ze środowiskiem to pierwszy krok ku lepszej przyszłości. Wierzę, że nowoczesne ekopracownie staną się nie tylko wizytówką szkół biorących udział w programie, ale również będą efektywnie wykorzystywane promowały ekologię wśród dzieci i młodzieży” – mówiła – Dorota Skrzypek, Pierwszy Mazowiecki Wicekurator Oświaty.  

Konkurs został podzielony na dwa etapy. W pierwszym etapie wniosek wstępny będą składać szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe z terenu województwa mazowieckiego. Do wniosku placówki będą musiał dołączyć krótki film ukazujący w sposób kreatywny wszelkie działania podejmowane w danej społeczności lokalnej na rzecz ochrony środowiska. W filmie powinno być zawarte uzasadnienie powstania pracowni szkolnej. Ponadto wniosek będzie musiał zawierać opis realizacji programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu ekopracowni; wizualizację projektowanej ekopracowni z uwzględnieniem elementów wyposażenia; dokumentację zdjęciową dotyczącą obecnego stanu pomieszczenia, w którym ma powstać ekopracownia; wstępną kalkulację kosztów przedsięwzięcia oraz wstępną deklarację organu prowadzącego szkołę na złożenie wniosku o dofinansowanie.

Komisja konkursowa dokona wyboru co najmniej dwóch projektów pracowni szkolnej: przyrodniczej oraz dotyczącej odnawialnych źródeł energii z terenu każdego powiatu województwa mazowieckiego, które uzyskały największą liczbę punktów. W drugim etapie konkursu wniosek o dofinansowanie może złożyć organ prowadzący szkołę podstawową lub ponadpodstawową. Zgodnie z harmonogramem konkursu, najpóźniej do końca maja 2023 roku z wybranymi placówkami zostaną podpisane umowy, a na początku czerwca rozpoczną się prace wykonawcze.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję