WFOŚiGW w Warszawie oferuje wsparcie na „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”

29 października 2019 / administrator

Przypominamy, że jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki; pozostałe osoby prawne; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; wspólnot mieszkaniowych oraz od tego roku również spółki prawa handlowego mogą ubiegać się o dofinansowania w formie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu OA-1 „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie w formie pożyczki do 100 % kosztów kwalifikowanych na realizację następujących inwestycji polegających na:

 • termomodernizacji budynku (np. ocieplenie);
 • zastosowaniu wentylacji z odzyskiem ciepła (rekuperacji);
 • modernizacji źródła ciepła tj. wymianie kotła lub paleniska węglowego na gazowe, olejowe, elektryczne lub opalane biomasą, zastąpieniu kotła gazowego, olejowego, elektrycznego lub opalanego biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła
  (z wyłączeniem montażu kotła na węgiel lub ekogroszek);
 • likwidacji istniejącego źródła ciepła z jednoczesnym podłączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej;
 • budowie lub rozbudowie sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów do sieci;
 • modernizacji sieci ciepłowniczej, modernizacji węzłów cieplnych
 • budowie lub rozbudowie sieci gazowej połączonej z likwidacją lokalnych kotłowni;
 • modernizacji systemów cieplnych o niskiej sprawności lub złym stanie technicznym, budowie układów wysokosprawnej kogeneracji, a także wprowadzaniu nowych technologii w zakładach przemysłowych, które pozwolą na ograniczenie emisji zanieczyszczeń;
 • wymianie starego taboru na tabor zeroemisyjny lub niskoemisyjny w transporcie publicznym;
 • zakupie i montażu punktów ładowania (w szczególności pojazdów elektrycznych);
 • zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (w szczególności pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych);
 • budowie elektrowni wiatrowych;
 • budowie małych elektrowni wodnych;
 • budowie biogazowni;
 • wytwarzaniu energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu, powstałego w procesach oczyszczania ścieków lub składowania odpadów;
 • realizacji innych zadań przynoszących efekt ekologiczny z zakresu ochrony powietrza.

Oprocentowanie pożyczek wynosi:

– dla JST w wysokości 0,9 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 1,5 % w stosunku rocznym,
z możliwością zmniejszenia oprocentowania do 0,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 1,0 %
w stosunku rocznym dla JST o niższych dochodach;

– dla pozostałych osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wspólnot mieszkaniowych oraz spółek prawa handlowego w wysokości 1,2 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,0% w stosunku rocznym.

Fundusz może udzielić karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczki do 24 miesięcy.

Pożyczki udzielone przez Fundusz mogą być częściowo umarzane w wysokości do 25% wypłaconej kwoty pożyczki.

Wojewódzki Fundusz przez okres swej działalności dofinansował wiele inwestycji polegających na termomodernizacji budynków. Docieplono zarówno obiekty użyteczności publicznej (jak np. szpitale, szkoły, domy kultury) jak i budynki mieszkalne spółdzielni mieszkaniowych czy obiekty spółek i firm. Elementem szeroko pojętej termomodernizacji jest również montaż odnawialnych źródeł energii.

A jak wiadomo odnawialne źródła energii – to nie moda to konieczność. Zielona energia przyczynia się do redukcji zanieczyszczeń oraz do wzmocnienia potencjału energetycznego kraju. Dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszeniu zużycia energii cieplnej poprzez procesy termomodernizacyjne następuje znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Przez ponad 25 lat przy pomocy środków Funduszu do atmosfery nie przedostało się ponad 516 tys. ton dwutlenku węgla. Energia odnawialna to przyszłość. Niemal nieograniczone zasoby i niewielki wpływ na środowisko naturalne powodują, że to właśnie ona jest słusznym wyborem. Z dofinansowania zakupu pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych skorzystało kilka tysięcy osób, instalując urządzenia o łącznej mocy ponad 23 MW.

Szczegóły Programu: [otwórz]  

Zdjęcia: pixabay

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję