Pożyczki na zadania z zakresu ochrony wód

14 stycznia 2020 / adminit

Przypominamy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  prowadzi nabór wniosków na Zadania z zakresu ochrony wód. Formą dofinansowania jest niskooprocentowana pożyczka z możliwością umorzenia.

Celem tego zadania jest osiągnięcie efektu ekologicznego, spełnienie wymogów w zakresie redukcji ładunków zanieczyszczeń, w tym związków biogennych (azot, fosfor) odprowadzanych do wód oraz ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami.

Dofinansowaniu podlegać mogą przedsięwzięcia polegające na:

 • porządkowaniu gospodarki ściekowej poprzez budowę, rozbudowę lub modernizację istniejących oczyszczalni ścieków, podczyszczalni ścieków oraz budowę lub przebudowę istniejących sieci kanalizacyjnych;
 • zagospodarowaniu osadów ściekowych;
 • budowie podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej zbiorczej (za podłączenie do kanalizacji uznawany jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną w budynku odbiorcy z przewodem sieci kanalizacyjnej, tj. odcinek od budynku do pierwszej studzienki na posesji lub do granicy posesji w przypadku braku studzienki);
 • budowie przydomowych oczyszczalni ścieków posiadających certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3+A2:2013;
 • zakupie samochodów lub pojazdów do czyszczenia, udrażniania i konserwacji kanalizacji, wozów asenizacyjnych, koparko-ładowarek wykorzystywanych w procesach technologicznych oczyszczalni;
 • budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej, w zakresie, który służy ochronie wód;
 • inne zadania przynoszące efekt ekologiczny z zakresu ochrony wód.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Intensywność dofinansowania

 • Dla zadań o charakterze inwestycyjnym, modernizacyjnym lub polegającym na zakupie środków trwałych i wyposażenia, intensywność dofinansowania w formie pożyczki wynosi do 100 % kosztów kwalifikowanych.
 • Wysokość pożyczki na współfinansowanie projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej wynosi do 100% różnicy między kosztami kwalifikowanymi, a wysokością dofinansowania dla projektu ze środków Unii Europejskiej. Ostateczny poziom udzielonego wsparcia jest uzależniony od warunków danego programu UE.

Fundusz udziela pożyczek, stosując preferencyjne oprocentowanie w oparciu o stopę redyskonta weksli przyjętą przez Radę Polityki Pieniężnej. Oprocentowanie pożyczek ustala się dla:

 • jednostek samorządu terytorialnego i ich związków – w wysokości 0,9 s.r.w., nie mniej niż 1,5% w stosunku rocznym,
 • z zastrzeżeniem:
 • dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki – nie większej niż 800 – oprocentowanie wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej niż 1,0% w stosunku rocznym;
 • dla powiatów o wartości wskaźnika P określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki – nie większej niż 115 – oprocentowanie wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej niż 1,0% w stosunku rocznym;
 • podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego – w wysokości 1,0 s.r.w., nie mniej niż 2,0% w stosunku rocznym;
 • pozostałych osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – w wysokości 1,2 s.r.w., nie mniej niż 3,0% w stosunku rocznym.

Pożyczka może być udzielona na okres spłaty do 10 lat, liczonych od planowanej daty spłaty pierwszej raty pożyczki do dnia planowanej spłaty ostatniej raty pożyczki, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek wnioskodawcy, Fundusz może okres ten wydłużyć do 15 lat.

Okres liczony od pierwszego dnia daty planowanego złożenia rozliczenia pierwszej transzy pożyczki do dnia planowanej spłaty pierwszej raty pożyczki, traktuje się jako karencję w spłacie rat kapitałowych pożyczki. Na wniosek wnioskodawcy, Fundusz może udzielić karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczki do 24 miesięcy.

Więcej  informacji: http://wfosigw.pl/porgramy_i_konkursy/ow-1-zadania-z-zakresu-ochrony-wod-2/

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję