Nowa Ścieżka edukacyjna w gminie Gzy dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

6 września 2019 / administrator

6 września 2019 roku przy szkole Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włościańskim, gmina Gzy otwarto ścieżkę edukacyjną dofinansowaną ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W wydarzeniu wzięli udział Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Anna Król, zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Kamila Mokrzycka oraz wójt gminy Gzy Cezary Wojciechowski.

Ścieżka edukacyjna została dofinansowana w ramach konkursu pn.: „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej”, którego celem była „Aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz budowanie postaw proekologicznych, upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat fauny i flory występującej na terenie województwa mazowieckiego” .

Zadanie realizowane przez Gminę Gzy, zostało dofinansowane w formie dotacji w wysokości 80.000,00 zł co stanowiło 88% kosztu całkowitego zadania. Koszt całkowity inwestycji to 91.854,00 zł.

Ścieżka edukacyjna obejmuje różnorodną tematykę między innymi z zakresu: dendrologii i mikologii, ornitologii oraz ogólnej zoologii.

Dobór ciekawych, aktywnych gier edukacyjnych z wielu wyżej podanych zakresów nauki przyczyni się do poszerzenia wiedzy o środowisku przyrodniczym. Wybrane urządzenia ekologiczne mają na celu: edukację, uatrakcyjnienie odpoczynku na świeżym powietrzu, aspekty odkrywczo – poznawcze i aspekty sprawnościowe oraz promocje szczególnej roli lasów i walorów przyrodniczych.

W latach 2018-2019r. na terenie powiatu pułtuskiego Fundusz dofinansował 26 zadań z zakresu: zapobiegania zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwania ich skutków, edukacji ekologicznej oraz ochrony przyrody w formie dotacji na łączną kwotę 3 312 384,62 zł. Koszt wszystkich inwestycji wyniósł 6 936 000,18zł.

WFOŚiGW w Warszawie wspiera finansowo realizacje różnorodnych zadań, zarówno inwestycyjnych jak i nie inwestycyjnych z zakresu edukacji ekologicznej. O dofinansowanie z tej dziedziny mogły ubiegać się przede wszystkim parki krajobrazowe, Kampinoski Park Narodowy, organizacje pozarządowe prowadzące działalność ekologiczną, jednostki administracji publicznej i jednostki samorządu terytorialnego. Łączne wsparcie WFOŚiGW w Warszawie ze środków własnych wyniosło już ponad 58 milionów zł.

Dzięki wsparciu Funduszu powstało w sumie już ponad 210 nowych ścieżek edukacyjnych, wybudowano lub zmodernizowano 65 baz edukacyjnych; powstało ponad 800 km ścieżek edukacyjnych i 2 nowe centra edukacji ekologicznej. Dodatkowo zrealizowano ok. 572 programów edukacyjnych, zorganizowano 700 konkursów i olimpiad ekologicznych oraz przeprowadzono ponad 300 akcji i imprez ekologicznych.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję