Mazowieckie rezerwaty przyrody

21 listopada 2019 / administrator

19 listopada 2019 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie odbyła się konferencja będąca ostatnim etapem realizacji projektu Mazowieckie rezerwaty przyrody. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, instytucji zarządzających rezerwatami przyrody i współdziałających w realizacji działań wpływających na te obszary. Licznie reprezentowane były urzędy starostw powiatowych, miast i gmin.

Podczas konferencji zaprezentowano film o mazowieckich rezerwatach przyrody, który został zrealizowany w ramach projektu Mazowieckie rezerwaty przyrody dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W czasie konferencji w dziesięciu prezentacjach poruszone zostały cztery główne obszary tematyczne:

• sieć rezerwatów przyrody w województwie mazowieckim – jej najcenniejsze elementy;
• uwarunkowania prawne i ich znaczenie w zarządzaniu rezerwatami przyrody;
• zagrożenia i realizowane działania ochronne, w tym w szczególności działania z zakresu ochrony czynnej;
• edukacja i jej rola w ochronie przyrody.

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie reprezentował Piotr Strzemieczny, który zaprezentował film oraz prezentacje dotyczące efektów ponad 25 letniej pracy Funduszu.

Skuteczne zarządzanie rezerwatami przyrody wymaga współpracy wielu stron. Urzędów odpowiedzialnych za opracowywanie planów dotyczących ochrony rezerwatów i wydających decyzje, których realizacja ma wpływ na wartości przyrodnicze. Zarządzających rezerwatami, na których spoczywa część odpowiedzialności za zachowanie tych obszarów. Podmiotów realizujących działania ochronne. A także społeczeństwa, które korzystając z tych terenów ma wpływ na ich stan.

W  wielu prezentacjach podkreślana była rola edukacji skierowanej do dzieci i dorosłych, do rodziców, którzy są pierwszymi nauczycielami, a także do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w szkołach, których rola w edukacji dzieci i młodzieży jest bardzo istotna. Edukacji, która pozwala  na zrozumienie przyrody i uwrażliwienie na nią. Edukacji, która spowoduje, że będziemy czuć się współodpowiedzialni za przyrodę i będziemy jej ambasadorami w myśl chińskiego powiedzenia Kto zna działanie przyrody, ten żyje z nią w zgodzie.

Projekt Mazowieckie rezerwaty przyrody to pierwszy etap działań edukacyjno-informacyjnych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie zaplanowanych na kilka lat, w efekcie którego w latach 2018-2019 zrealizowano:
• 10 000 broszur prezentujących 15 rezerwatów przyrody znajdujących się w Warszawie i jej bezpośrednim sąsiedztwie oraz 10 000 map obrazujących przebieg szlaków i lokalizację miejsc udostępnionych społeczeństwu w tych rezerwatach;
• 2000 gier memory stanowiących element edukacji w zakresie gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk chronionych w mazowieckich rezerwatach przyrody;
• 2 filmy przyrodniczo-edukacyjne (4 minuty i 12 minut) prezentujące walory przyrodnicze rezerwatów, wybrane zagrożenia i wskazujące na odpowiedzialność za zachowanie rezerwatów spoczywającą na każdym z nas;
• 40 tablic informacyjnych w 12 rezerwatach przyrody przedstawiających m.in. elementy przyrodnicze danego rezerwatu oraz informacje na temat  udostępnionych szlaków i miejsc;
• 2 spotkania edukacyjne w rezerwatach przyrody (co najmniej 200 osób zaangażowanych w gry i zabawy edukacyjne, rozwiązywanie konkursów) oraz 3 spacery przyrodnicze na terenie rezerwatów przyrody;
• konferencję dla dziennikarzy oraz sesję terenową w rezerwacie przyrody, w wyniku której powstały materiały informacyjne w prasie, Internecie, radio oraz telewizji;
• stronę #MazowieckieRezerwatyPrzyrody na Facebooku.

Projekt Mazowieckie rezerwaty przyrody realizowany jest przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl.  

Tekst: na podstawie informacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.
Zdjęcia: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję