Aktualności

Pismo MŚ

29 Paź 2008

Pismo Ministerstwa Środowiska dla przygotowujacych projekty z zakresu gospodarki odpadowej w sprawie możliwości wystąpienia pomocy publicznej [pobierz]

Więcej

Materiały ze spotkania z wnioskodawcami POIiŚ

29 Paź 2008

  W dniach 6 i 12 sierpnia br. w WFOŚiGW w Warszawie odbyły  się spotkania z wnioskodawcami POIiŚ. Poniżej zamieszczamy materiały, które z pewnością będą przydatne zarówno na etapie przygotowania, jak i realizacji projektów w ramach POIiŚ. [pobierz]

Więcej

Ważna Informacja

29 Paź 2008

Termin rozpoczęcia realizacji projektu przewidzianego do dofinansowania ze środków POIiŚ [pobierz]

Więcej

Niestosowanie wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

29 Paź 2008

  Niestosowanie Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych i regionalnych programów operacyjnych. W opinii Komisji Europejskiej istnieje zasadnicza niezgodność polskich przepisów prawnych z wymogami dyrektywy 85/337/EWG Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko […]

Więcej

Przejściowe Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

29 Paź 2008

  W związku z niedostosowaniem prawa polskiego do unijnych aktów prawnych z zakresu oceny oddziaływania na środowisko (dyrektywa 337/85/EWG), IZ przygotowało przejściowe wytyczne, które służyć mają jako narzędzie w przeprowadzaniu procedury ooś do chwili wejścia w życie znowelizowanej, zgodnej z prawem unijnym ustawy Prawo ochrony środowiska. Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na […]

Więcej

Zaprosznie na spotkanie wnioskodawców POIiŚ

29 Paź 2008

  Uprzejmie zapraszamy na spotkanie poświęcone omówieniu wyników konkursu nr 1/POIiŚ/1.1/04/2008 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przygotowaniu wnioskodawców do składania wniosków w kolejnych konkursach z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. W programie spotkania przewidujemy: 1.      omówienie zadań WFOŚiGW jako instytucji wdrażającej w I i II osi priorytetowej POIiŚ, 2.      omówienie najczęściej popełnianych […]

Więcej

Zalecenia dla beneficjentów

29 Paź 2008

  Zalecenia dla beneficjentów  Funduszy UE dotyczące interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.      W odpowiedzi Rządu RP na zarzuty formalne KE dotyczące niezgodności polskiego ustawodawstwa w dziedzinie zamówień publicznych ze wspólnotowymi dyrektywami oraz TWE, Rząd RP uznał część argumentów KE odnośnie braku zgodności pomiędzy polską ustawą Pzp i prawem unijnym. Jednocześnie Rząd RP podjął […]

Więcej

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję