Marek Ryszka – rys biograficzny

MAREK RYSZKA

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Marek Ryszka jest absolwentem Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończył także specjalistyczne studia podyplomowe: Międzyuczelniane Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Szkoły Głównej Handlowej, Politykę Ochrony Środowiska – Ekologię i Zarządzanie oraz Zarządzanie Ryzykiem na Akademii Finansów w Warszawie. Ponadto ukończył Master of Business Administration (MBA). Odbył liczne kursy i szkolenia, m.in. z zakresu zarządzania projektami i wdrażania funduszy unijnych.

Posiada wieloletnie i bogate doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony środowiska i zarządzania. Do listopada 2019 r. był Zastępcą Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wcześniej pełnił obowiązki Prezesa Zarządu NFOŚiGW. W latach 2017-2019 był Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ponadto w latach 2015-2018 pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W latach 2013-2017 był dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku. Pracował także w Urzędzie m. st. Warszawy na stanowisku Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska oraz głównego specjalisty w Wydziale Infrastruktury i Inwestycji. W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracował na stanowisku Dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody i Kształtowania Postaw Ekologicznych. Był również członkiem Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Janowskie”. W Ministerstwie Gospodarki oraz w Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej jako ekspert środowiskowy przeprowadzał oceny wniosków o dofinansowanie i rozpatrywał protesty w dziedzinie odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Jednocześnie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jest ekspertem środowiskowym w Ministerstwie Energii oraz w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym. Przeprowadza oceny projektów w ramach poddziałań 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE i 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym Priorytetu I Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz działania 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii Priorytetu VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jest członkiem Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Kozienicka”.

Marek Ryszka jest odznaczony wieloma medalami m.in. Odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej” – nadaną przez Ministra właściwego do spraw środowiska, z dnia 31.03.2017 r.; Odznaką honorową „Za zasługi dla energetyki” – nadaną przez Ministra właściwego do spraw energii, z dnia 31.05.2021 r.; „Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości” – nadanym postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, z dnia 19.05.2020 r.

Z dniem 30.06.2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał Marka Ryszkę do udziału w pracach Narodowej Rady Rozwoju – Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję