kLQ5jwaoxi1BYk5bzgeh6gPxg7R0t2cceiFFuoO78/kXSOUw14ee1SfJK0mzI4L/lBvpcfgOzhHXK+024uXW+SCmWmcnFTa9YcxvxIGkILpJsEGRHdFtTQww4335mO7PltrI7gIxaYX6KOFaZLSDQacKsARqx6TGjJMB/3XDWrITMb7K4OPBpbAarfwQAIFdS7lh9PltjfQr6lM89qu3Fk5EEq20dzVbn2B97PVuyOMJz9yo9O7XS0BEDJwbQuptv8pJlbuIgSnrLLQ3FS/jG/y4vH0wzY3chh4da2KoIg1ulx8rNvdG+S8UoSHTWWtVsG4o0LM0iUXl8gMZ/lFh9V2y64Y9/tHezNlHmHgahEXXx4cohRjsfpOwSExuyy3lwbB58H/Afa67aZ2xK/Bque2lfzT2wdVcIxyCZishXJ7iHcO1yDBuYBD/CtpjcNDeUqMuemo5s97YYB972882vdntwPDU+oJwCmNzspF/OcMXiIgib5RZlhNMJ3tZnJB47WOUNPurqqw2kh0sQNfW/CK5C60vwSlU0z54+xZNPpo47FTFLHLfNpQiqujoyYk9TEC6pAO7AZ9fpJ16EvHDG3/qqQSJ7zM6Vt5dgqxyYixk3YEPo5bGuBa3ckx9YXe0ycDe7q97NP25+S/lEGU4MDc0NUognBbMNeCHPa/QhWLan5lgj0xXBYeUsiARGYcUd/m+iaB0fxWaxaxTVy28yQ==7jKQWxwKfTTV9lgiKgm4nN/N1lADzpVUrLpbsRM5oRzXtulC2hVpQP33HoyNDYiM1bhCD5v9vMCZ8IrRmDaoCaZIpfRZx4HzcLs8j9o3LgOHLAn4yWhtBRYwf8G7F28cFbYksHSiAQ555ebTfbXTd4Di31NEVjJZazjemoWUH8WsWjA/tFeTbsNJwOK4V51mywoziaHfIVYidjyfjd/2tMIEv4WJYc8PRLJZsJqPlcc7CMk0P6MNBkEjJV4YM9nGRKt34Zq+59tnqSGtCapv6BzaAKd/CbJScbS6wArnOGpF960SqdDRz0V6UUEmlpzT6KMeTfh/gaF0W+olZRb5zXnjdaN0PAirFrlCQrKX6fTyr3t9XeW9Az2jYe2U44VfDHF7bftulpyWCmZXH+vpyGjX7O4dhZ/tLKFglgTr0vW0Pj77ff6Y337fAvjggCyV3OSOieGnr2/rqR1aqOti/DVOmBHx6zNS8wH8wy/L3tIL+Tp2pwUBohwrI2BmnaAqx8jM1m8uT1dTv7wopV0NYLOHd10gYS3MjYfx6U7FcXk+/2nOuTuN2Ew9vSNicc5HHQ9yIvDOlhyWxZGTuDgItsO4tv6ndzMGj7KmeSeQEs+O3/7X89XvpGFzx1LY9W829rEiR7P7d02UUlJom8/PHkEGlSflNpaRb13G3iEkQhm/W9m2Q1y87GSaIEUUgA62wABZi/PkmUk9H0nxMtPDlk5zqhti7MVIcBwkXAouKeIItJX704jERVqI+MthKHYVVXgcHCv9WzR+wHk/jh0GgQicqZuH/zNz9dNV5StApO3qerDuR7hD4wTxlagcBM/9a1ecXTMckJTYvaNyEIEphA==fOp9K2NxNx77A2UVE2lqAqguXMx0Klr+ZzKsuegT4hdgmoUUqVkAq3pSZDPxTiu0iCDa1nERnchpRIp9PHFJqk9xHDkG3Cwmm7f2W3eqbyVyq3nmCqQRbwdoEeUkBYvcXE8o1oGJUbUg4Nd5tUc9GqIxQWbJ9Am557VH2pyuV7suBX9Lm8RB44+mFK5GLsigXleRbyo976qEUef5fAiXBJmH/+T899W/iqfdPxNi82/XODeJsyoYkkUbvbYsqSkV3DECJ5irKSGvaBSWDKhDNquNw9USCq8n/8msqZjNzvRSSXlRR41nY/I//dzDJgdRbIpNzIpS7E+IGxpeXiYKxv9DSmEhvkYqI5sWwXAQgJ5Km95W7Su+J88saDsiVhPxRe3crv9jH20MceUyhvqNH1UZivRbBysG6mumin1Bdk/rTcU5O+l4jcVPRBIOagAMTF+Ul6iUqXextCzKxiNw9J3ODUETxU2p2wuCz9W8hFH5IJO1ukRosB6mXD2S+E8FKD2W95/IDh82gAMhLoDNtC5oTvePsEHWmCjYtOK6lYUt2Dm4sgQd5yhEI665nZCBMH/QBmDWkM+BjaHKYtZZ5Wfk0+/nLL2/1ziOxiu+3xiGn1Hm4CszjL0K2BKo1cUCXtDbYylM73qEy5rMNdU83+inktaGssmyMOzbnspgWz10t1fGEd8SbjZRHebhxOMRiIBnDw8tLjEb9xHo4x7L3w==

Zasady promocji

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Instrukcja zasad informowania o dofinansowaniu udzielonym ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Pełny tekst "Instrukcji..." [pobierz]

Beneficjent, który zawarł umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (zwanym dalej „Funduszem”) oraz otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zobowiązany jest do informowania w okresie realizacji zadania oraz 5-ciu lat od daty zakończenia zadania wskazanej w umowie z Funduszem (okres trwałości zadania) o otrzymanym dofinansowaniu, zgodnie z poniższymi zasadami, postanowieniami umowy o dofinansowanie oraz warunkami określonymi w poszczególnych programach i konkursach ogłaszanych przez Fundusz.
Koszty informowania o dofinansowaniu udzielonym ze środków Funduszu ponosi wyłącznie Beneficjent.

W okresie realizacji i trwałości zadania Beneficjent zobowiązany jest do:

  1. trwałego umieszczenia, w widocznym miejscu, informacji w formie trwałej tablicy wykonanej z metalu, drewna lub tworzywa sztucznego (nie jest dopuszczalne wykonanie tablicy z papieru, dykty oraz innych materiałów o niskiej trwałości) o treści: „nazwa zadania dofinansowano/a/y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl”. Tablica powinna być zgodna ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.wfosigw.pl;
  2. umieszczenia informacji o otrzymanym dofinansowaniu w zwyczajowo przyjętych miejscach ogłoszeń (np. tablica informacyjna) w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy do dnia złożenia rozliczenia końcowego. Informacja w formie ogłoszenia o treści: „nazwa zadania dofinansowano/a/y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki/dotacji/przekazania środków, w kwocie … zł”. Informacja powinna być wykonana w formacie min. A4 oraz zawierać logo Funduszu;
  3. umieszczenia informacji o otrzymanym dofinansowaniu na własnej stronie internetowej (jeśli Beneficjent taką prowadzi) w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy do dnia złożenia rozliczenia końcowego. Informacja o treści: „nazwa zadania dofinansowano/a/y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki/dotacji/przekazania środków, w kwocie … zł”. Informacja powinna zwierać logo Funduszu;
  4. informowania o otrzymanym dofinansowaniu ze środków Funduszu w przypadku publikacji informacji o realizacji zadania w mediach (w tym w wydawnictwach własnych). Informacja powinna zawierać logo Funduszu;
  5. nieodpłatnego przekazania Funduszowi informacji/artykułów (w formie drukowanej lub w postaci link-ów) zawierających informację nt. zadania dofinansowanego ze środków Funduszu.

I. Zasady dla zadań o charakterze inwestycyjnym

1. Beneficjent jest zobowiązany, w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy do dnia, w którym upływa okres trwałości zadania, do trwałego umieszczenia w okresie realizacji i trwałości zadania, w widocznym miejscu, na budowanym/ wybudowanym/ modernizowanym/ zmodernizowanym/ obiekcie lub w siedzibie Beneficjenta, informacji w formie trwałej tablicy wykonanej z metalu, drewna lub tworzywa sztucznego (nie jest dopuszczalne wykonanie tablicy z papieru, dykty oraz innych materiałów o niskiej trwałości) o treści: „nazwa zadania dofinansowano/a/y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl”. Tablica powinna być zgodna ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.wfosigw.pl.

Rozmiar tablicy jest uzależniony od kwoty dofinansowania, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Minimalny rozmiar tablicy
(szerokość x wysokość) / Pożyczka / Dotacja
420 mm x 297 mm / poniżej 500 tys. zł / poniżej 200 tys. zł
597 mm x 420 mm / 500 tys. zł do 1 mln zł / 200 tys. zł do 500 tys. zł
840 mm x 597 mm / powyżej 1 mln zł / powyżej 500 tys. zł

W przypadku realizacji inwestycji liniowych np. kanalizacyjnych, wodociągowych, cieplnych itp. tablicę informacyjną należy umieścić na obiektach (np. wymiennikowni, węzłach cieplnych, itp.) lub w innym miejscu zlokalizowanym na/przy trasie sieci. W szczególnych przypadkach, gdy Beneficjent nie ma możliwości zastosowania zapisów instrukcji, przedstawia swoją propozycję informowania o dofinansowaniu udzielonym ze środków Funduszu, która wymaga akceptacji Funduszu.

2. Beneficjent jest zobowiązany, w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy do dnia, w którym upływa okres trwałości zadania, do trwałego umieszczenia w widocznym miejscu na zakupionym/ zmodernizowanym/ wytworzonym ze środków Funduszu środku trwałym (za wyjątkiem środków transportu oraz pojazdów specjalistycznych) informacji o treści: „nazwa zadania dofinansowano/a/y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl”. Informacja powinna być zgodna ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.wfosigw.pl.

3. W przypadku zakupu ze środków Funduszu środków transportu oraz pojazdów specjalistycznych, modernizacji, lub doposażenia takich pojazdów, Beneficjent jest zobowiązany, w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy do dnia, w którym upływa okres trwałości zadania, do trwałego umieszczenia w widocznym miejscu tych pojazdów (np. drzwi pojazdu, tył pojazdu, itp.) informacji o treści: „nazwa zadania dofinansowano/a/y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl”. Informacja powinna być zgodna ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.wfosigw.pl.

Łączna powierzchnia zajmowana przez informację jest uzależniona od wysokości przyznanego dofinansowania (bez względu na ilość zakupionych/ zmodernizowanych/ doposażonych pojazdów), zgodnie z poniższymi wymiarami:

Minimalny rozmiar naklejki (powierzchnia) / Pożyczka / Dotacja
2 500 cm2 / poniżej 100 tys. zł / poniżej 80 tys. zł
5 000 cm2 / 100 tys. zł do 500 tys. zł / 80 tys. zł do 300 tys. zł
10 000 cm2 / powyżej 500 tys. zł / powyżej 300 tys. zł

W przypadku braku technicznych możliwości umieszczenia naklejki zgodnie z powyższymi wymiarami, wielkość naklejki należy każdorazowo uzgodnić z Funduszem i uzyskać akceptację Funduszu.

II. Zasady dla zadań o charakterze nieinwestycyjnym

1. Publikacje i materiały dydaktyczne
Beneficjent ma obowiązek umieścić na pierwszej stronie (tzw. redakcyjnej) i ostatniej stronie publikacji (np. okładka książki) logo Funduszu oraz informację o treści „Publikacja/Materiały dydaktyczne dofinansowano/a/y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl”. Fundusz, w wydawnictwach papierowych, nie dopuszcza umieszczania informacji o dofinansowaniu w formie naklejek lub w innej nietrwałej formie. W ww. materiałach nie może być umieszczone logo wydawcy/wydawnictwa oraz instytucji, które nie biorą udziału w realizacji zadania. Logo Funduszu nie może być mniejsze niż logo Beneficjenta.

2. Konkursy, szkolenia i inne wydarzenia edukacyjne
Beneficjent ma obowiązek poinformować uczestników konkursu/ szkolenia/ innego wydarzenia edukacyjnego, itp. o wsparciu finansowym ze środków Funduszu poprzez umieszczenie w widocznym miejscu sali, informacji w formie tablicy/banera o treści „nazwa zadania dofinansowano/a/y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl”. Tablica/baner powinna/powinien zawierać logo Funduszu. Beneficjent odpowiednio wcześniej powinien poinformować Fundusz o finale wydarzenia edukacyjnego (poprzez np. zaproszenie, pismo, e-mail). W przypadku finansowania przez Fundusz zakupu nagród w konkursach ekologicznych, Beneficjent ma obowiązek umożliwić przedstawicielowi Funduszu wręczenie nagród.

3. Zakup nagród rzeczowych
Jeżeli wartość jednostkowa nagrody przekracza kwotę 100 zł netto, a forma nagrody na to pozwala, Beneficjent ma obowiązek umieścić na niej logo Funduszu oraz informację o treści „nazwa zadania dofinansowana/o/y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl”. W szczególnych przypadkach, gdy Beneficjent nie ma możliwości zastosowania zapisów instrukcji, przedstawia swoją propozycję informowania o dofinansowaniu udzielonym ze środków Funduszu, która wymaga akceptacji Funduszu.

4. Infrastruktura terenowa, w tym ścieżki, wiaty i tablice edukacyjne
Beneficjent ma obowiązek trwałego umieszczenia w miejscu usytuowania infrastruktury terenowej, na początku i na końcu ścieżki edukacyjnej, w widocznym miejscu, informacji w formie trwałej tablicy wykonanej z metalu, drewna lub tworzywa sztucznego (nie jest dopuszczalne wykonanie tablicy z papieru, dykty oraz innych materiałów o niskiej trwałości) o treści: „nazwa zadania dofinansowana/o/y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl”. Tablica powinna być zgodna ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.wfosigw.pl.
W treści tablic edukacyjnych oraz na wiatach Beneficjent ma obowiązek umieszczenia informacji o treści: „nazwa zadania dofinansowana/o/y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl”, wraz z logo Funduszu oraz kodem QR (kod QR zamieszczony jest na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.wfosigw.pl).

5. Zadania z zakresu ochrony przyrody
Beneficjent ma obowiązek stosować wytyczne z pkt I ppkt 1 i pkt II ppkt 4. W szczególnych przypadkach, gdy Beneficjent nie ma możliwości zastosowania zapisów instrukcji, przedstawia swoją propozycję informowania o dofinansowaniu udzielonym ze środków Funduszu, która wymaga akceptacji Funduszu.

III. Wzory tablic

Wzory tablic informujących o uzyskanym dofinansowaniu ze środków Funduszu zamieszczone są na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.wfosigw.pl.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl