Zamówienia publiczne

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanym dalej RODO) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że: 

1) Administratorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, tel. 22 504 41 00, e-mail: poczta@wfosigw.pl.
2) Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez adres email: iod@wfosigw.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a także zamówień lub konkursów, których zamawiający jest obowiązany udzielić lub które ma obowiązek przeprowadzić na podstawie innej procedury niż ww. ustawa.
4) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi udział w procedurze, o której mowa w pkt 3.
5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania  w zakresie udzielenia zamówienia/konkursu/zamówienia publicznego oraz realizacji umowy do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji oraz do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia/konkursu/zamówienia publicznego dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych.
6) Dane osobowe mogą zostać przekazane (w niezbędnym zakresie do udzielenia zamówienia/konkursu/zamówienia publicznego) podmiotom przetwarzającym dane osobowe, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi IT oraz pocztowe, kurierskie. Ponadto informuję, że dane mogą zostać przekazane stronie trzeciej, która jest uprawniona do dostępu do danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub unijnego.
7) Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
8) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:
a) dostępu do danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych, *
c) ograniczenia przetwarzania swoich osobowych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 

Więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, można znaleźć w Polityce Prywatności, zamieszczonej na stronie www.wfosigw.pl w zakładce RODO.

____________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z postanowieniami wynikającymi z zapytania ofertowego oraz nie może naruszać integralności dokumentacji postępowania.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl