Ogólna dla osób fizycznych

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że:

1. Administratorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; dane kontaktowe: 00-893 Warszawa, ul. Ogrodowa 5/7,
tel. 22 504 41 00, e-mail: poczta@wfosigw.pl.
2. Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@wfosigw.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a. rozpatrywania/akceptacji wniosków o dofinasowanie w następstwie którego może zostać zawarta umowa o dofinansowanie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b. udostępniania informacji publicznej – na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) i/lub lit. e) RODO,
c. udzielenia zamówienia publicznego – na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO,
d. przeprowadzenia konkursu – na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) i/lub art. 8 ust. 1 RODO,
e. procesów naboru/zatrudnienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO,
f. zawarcia umowy ze zleceniobiorcą – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO,
g. innym, związanym z bieżącą działalnością Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wymagającym przetwarzania danych osobowych.
Ponadto, dane osobowe przetwarzane są na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub unijnego.
4. Przekazanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednakże niepodanie danych uniemożliwi podjęcie jakichkolwiek działań, związanych z realizacją ww. celów.
5. Dane osobowe są przechowywane przez okres ich przetwarzania i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych, a także przez okres wymagany przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
6. Dane osobowe mogą zostać przekazane (w niezbędnym zakresie do realizacji celów z pkt. 3) podmiotom przetwarzającym dane osobowe, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi: IT, pocztowe, kurierskie, medycyna pracy. Ponadto,  dane mogą zostać przekazane stronie trzeciej, która jest uprawniona do dostępu do danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub unijnego.
7. Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
8. Osoba powierzająca dane ma prawo do:
a) dostępu do danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) ograniczenia przetwarzania swoich osobowych,
d) usunięcia danych osobowych,
e) przenoszenia danych osobowych do innego podmiotu,
f) prawo wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych.

Więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, można znaleźć w Polityce Prywatności, zamieszczonej na stronie www.wfosigw.pl w zakładce RODO.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl