Archiwum

Zadaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawiejest objęcie projektów indywidualnych nadzorem w celu ich prawidłowego i terminowego przygotowania do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W tym celu podpisano pre-umowy dla projektów planowanych do realizacji na terenie gminy Raszyn i Brwinów.

26 i 27 czerwca 2008 r. w Tychach odbył się Konwent Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podczas spotkania prezesów funduszy z 16 województw z Janem Rączką Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mówiono o konieczności opracowania wspólnej strategii działania do 2013 roku w celu lepszego wykorzystania unijnych pieniędzy przeznaczonych na ochronę środowiska oraz wypracowania instrumentów wspólnych działań proekologicznych zwłaszcza we współpracy z bankami.

1 lipca 1993 r. swoją działalność rozpoczęły Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Są dzisiaj ważnymi ogniwami polskiego systemu finansowania przedsięwzięć ekologicznych w Polsce. Wojewódzkie fundusze są regionalnymi instytucjami finansów publicznych. Przyznanie im przez Sejm samodzielności i osobowości prawnej zapewnia, że środki pozyskiwane z tytułu opłat i kar za użytkowanie środowiska są przeznaczane na jego ochronę.

8 lipca 2008 r. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Tomasz Skrzyczyński podpisał wspólnie z Wojewodą Mazowieckim Jackiem KozłowskimPorozumienie w sprawie współfinansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i zasad współpracy jednostek podporządkowanych Wojewodzie Mazowieckiemu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W związku z strajkiem pracowników Poczty Polskiej, Ministerstwo Środowiska podjęło decyzję o wydłużeniu terminu nadsyłania prac na ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych „Środowisko marzeń”.

Na zgłoszenia czekamy do 20 czerwca br. (decyduje data stempla pocztowego).

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o dokładne zapoznawanie się z regulaminem konkursu i właściwe wypełnianie formularzy zgłoszeniowych.

Ministerstwo Środowiska - Instytucja Pośrednicząca dla sektora środowiska w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko podpisała aneksy do porozumień ws. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) z Instytucjami Wdrażającymi - Narodowym i Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uroczystość odbyła się 28 maja 2008 r. na Zamku Książ koło Wałbrzycha podczas spotkania Instytucji Pośredniczącej z Instytucjami Wdrażającymi.

Ze względu na duże zainteresowanie wnioskodawców, którzy mają zamiar aplikować do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w 2008 lub 2009 r., Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie po raz drugi zorganizował szkolenie pt. „Metodyka przygotowania Studium Wykonalności dla projektów generujących dochód w POIiŚ wraz z metodami i technikami weryfikacji analiz finansowych projektu”.

Ministerstwo Środowiska zaprasza uczniów szkół podstawowych z całego kraju do uczestnictwa w konkursie plastycznym pt. Środowisko marzeń.

Tematyka prac konkursowych ma obejmować pomysły na zmiany, które powinny zajść w najbliższym otoczeniu uczniów, dzięki wykorzystaniu środków Unii Europejskiej na ochronę środowiska lub przykłady zmian, które już zaszły. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych - klasy I-III oraz klasy IV-VI. Nagrody otrzymają zarówno uczniowie jak i szkoły, do których uczęszczają.

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl