Archiwum

23 października 2009 r. Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Tomasz Skrzyczyński i Burmistrz Miasta Łaskarzewa Waldemar Larkiewicz dokonali uroczystego otwarcia nowej oczyszczalni ścieków w Łaskarzewie. Jest to drugi taki obiekt w Łaskarzewie. Lecz od tej oddanej do użytku 14 lat temu nowa oczyszczalnia różni się jakością - podkreślił burmistrz Łaskarzewa.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do dnia 30 listopada 2009r. prowadzi nabór wniosków dla przedsięwzięć związanych z zamykaniem i rekultywacją składowisk niespełniających standardów obowiązującego prawa w ramach „Programu dla przedsięwzięć w zakresie zamykania i rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, niespełniające wymogów obowiązującego prawa”.

W dniu 13 października 2009r. Gmina Łochów otrzymała Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów”.

W dniu 29 października 2009 r., w siedzibie WFOŚiGW w Warszawie odbędzie się kolejne szkolenie dla beneficjentów i wnioskodawców POIiŚ z Województwa Mazowieckiego.

Ministerstwo Środowiska
Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 
ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach następujących priorytetów PO IiŚ:
 
W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie Ministerstwo Środowiska zaprasza potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniach 15-16 października 2009 r. w Warszawie.
Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie.
Formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać do 12 października 2009 r.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
 
W dniach 9-11 września 2009 r. w Zielonej Górze odbyło się ogólnopolskie spotkanie instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), zorganizowane przez Ministerstwo Środowiska we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 

Piąte Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności, dla projektów z Województwa Mazowieckiego, otrzymała w dniu 08. września 2009r. Gmina Garwolin.

Od 4 września br. zaczęła obowiązywać nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Przyroda bogata w kolory”, którego organizatorem było Ministerstwo Środowiska zostali:

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl