Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Ministerstwo Środowiska Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:

Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM(konkurs nr 1/POIiŚ/1.1/04/2008)
Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1. – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 1/POIiŚ/2.1/04/2008)

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla działania 1.1. oraz 2.1. w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z dnia 25 stycznia 2008 r.)

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 1.1. oraz 2.1. w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z dnia 25 stycznia 2008 r.)

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi dla:

Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM  - 300 mln euro z Funduszu Spójności 
(konkurs nr 1/POIiŚ/1.1/04/2008)

Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych - 100 mln euro z Funduszu Spójności (konkurs nr 1/POIiŚ/2.1/04/2008)

Poziom dofinansowania projektów

Poziom współfinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu zostanie określony zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego  w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z dnia 25 stycznia 2008 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura 
i Środowisko.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 25 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu  

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest umieszczony na stronie internetowejwww.ekoportal.gov.pl 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 21 kwietnia do 26 maja 2008 r. w godzinach 9.00 – 15.00 odpowiednio: 

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
    dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro

  • do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów 
    z woj. mazowieckiego o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro

WFOŚiGW w Warszawie

ul. J.S. Bacha 2, 02 – 743 Warszawa

poczta@wfosigw.pl

tel. (022) 853 53 21 wew. 215, 227, 231, 128

Jeżeli porozumienie pomiędzy NFOŚiGW a WFOŚiGW stanowi o podziale projektów wg innych zasad, Wnioskodawca składa wniosek zgodnie z podziałem wskazanym
powyżej, a NFOŚiGW lub WFOŚiGW dokonują przekazania wniosku do właściwej instytucji. Informacja 
nt. podziału projektów zamieszczana jest na stronie internetowej http://www.ekoportal.gov.pl/

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 26 maja 2008 r. o godz. 1500. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty.

Wzór umowy o dofinansowanie

Projekt wzoru umowy o dofinansowanie znajduje się na stronie internetowejhttp://www.ekoportal.gov.pl/. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów 
z beneficjentem.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów: 

Regulamin konkursu (konkurs nr 1/POIiŚ/1.1/04/2008) / (konkurs nr 1/POIiŚ/2.1/04/2008)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełnienia wniosku

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z dnia 25 stycznia 2008 r.)

Uwaga:

W świetle art. 9 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (tzw. rozporządzenie ogólne) każde działanie finansowane z funduszy unijnych musi być zgodne z postanowieniami Traktatu i przyjętych na jego podstawie aktów prawnych. W opinii Komisji Europejskiej Polska dokonała nieprawidłowej transpozycji dyrektywy Rady 85/337/EWG do prawa krajowego i rozpoczęła wobec Polski procedurę z tytułu naruszenia prawa. Państwa członkowskie mają jednak obowiązek przestrzegania postanowień dyrektyw Wspólnoty Europejskiej, niezależnie od tego, czy zostały one przetransponowane do prawa krajowego, czy nie. Nieprawidłowa transpozycja do prawa krajowego nie pozwala na żadną derogację od tego obowiązku, ponieważ prawo Wspólnoty Europejskiej ma pierwszeństwo przed przepisami prawa krajowego. Wątpliwości Komisji Europejskiej dotyczą następujących Dyrektyw:

1)      dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. nr 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne[1](dalej: dyrektywa OOŚ)

2)      dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1992 r. nr 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory[2] (dalej: dyrektywa Siedliskowa)

3)      dyrektywa Rady z dnia 2 kwietnia 1979 r. nr 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa[3] (dalej: dyrektywa Ptasia)

W najbliższym czasie planowane jest wydanie wytycznych, które zastąpią Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych 
z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych i które do czasu wprowadzenia odpowiednich zmian w prawie zapewnią wskazówki organom oraz wnioskodawcom odnośnie sposobu zapewnienia, 
że postanowienia trzech wspomnianych wyżej Dyrektyw będą spełniane, w tym w szczególności 
w kwestiach, w odniesieniu do których istnieje rozbieżność między prawem unijnym i polskim. Przedmiotowe wytyczne zostaną opublikowane na stronach Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

W związku z powyższym, do czasu opublikowania przedmiotowych wytycznych wnioskodawca składający wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności jest zobowiązany do udokumentowania przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla wszystkich zadań objętych projektem zgodnie z wymogami: dyrektywy OOŚ, dyrektywy Siedliskowej oraz dyrektywy Ptasiej.

Przydatne linki w zakresie dyrektywy OOŚ:

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-guidelines/g-review-full-text.pdf


http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-support.htm

Jeżeli chodzi o dyrektywę Siedliskową, to szczegółowe wytyczne stosowania artykułu 6(3) i 6(4), 
w tym przetłumaczone na język polski, znajdują się pod następującym adresem:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm#art6

Poniższe opracowanie zawiera propozycje listy sprawdzającej, z której mogą korzystać kompetentne organy przy weryfikacji zgodności wykonanej oceny z art.6 dyrektywy siedliskowej (wytyczne odnośnie art. 6(3) 
i 6(4))
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_pl.pdf

oraz art 6(4) - wersja zaktualizowanahttp://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_art6_4_pl.pdf


Dz. Urz. UE L 175 z 5.7.1985, z późn. zm.; nowelizacja dyrektywy OOŚ z 26 maja 2003 r. wprowadza postanowienia Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska,

Dz. Urz. UE L 206 z 22.7.1992, z późn. zm.,

Dz. Urz. UE L 103 z 25.4.1979, z późn. zm.,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl