Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez WFOŚiGW w Warszawie

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych zwanego dalej RODO), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz o przysługujących, przekazującym dane osobowe, prawach z tym związanych:

  1. Administratorem danych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; dane kontaktowe: 00-893 Warszawa, ul. Ogrodowa 5/7, tel. 22 504 41 00, e-mail: poczta@wfosigw.pl
  2. Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@wfosigw.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

    a) rozpatrywania/akceptacji wniosków o dofinasowanie,
    b) zawierania i realizacji umów,
    c) procesów naboru/zatrudnienia,
    d) udostępniania informacji publicznej,
    e) innym wymagającym przetwarzania danych osobowych.

  1. Przekazanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub dobrowolne, jednakże nie podanie danych uniemożliwi podjęcie jakichkolwiek działań, które są niezbędne w celu ich przetwarzania.
  2. Dane osobowe są przechowywane przez okres ich przetwarzania i  nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych, a także przez okres wymagany przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów.
  3. Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  4. Dane osobowe są/lub mogą być powierzane w niezbędnym zakresie stronie trzeciej w celu realizacji zadań wynikających z przetwarzania danych osobowych. 
  5. Osoba powierzająca dane ma:

    a) prawo dostępu do swoich danych,
    b) prawo do poprawiania swoich danych,
    c) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych,
    d) prawo do usunięcia swoich danych,
    e) prawo do przenoszenia swoich danych,
    f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
   g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl