OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych.

Wnioski o dofinansowanie można składać od dnia 28 marca 2018 r. - w ramach następujących programów:

Dziedzina: Ochrona wód
• OW-1 „Realizacja przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej realizowanych w aglomeracjach ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”,
• OW-2 „Zadania z zakresu ochrony wód”.

Dziedzina: Ochrona powietrza
• OA-1 „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszanie zużycia energii cieplnej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”,
• OA-2 „Modernizacja oświetlenia elektrycznego”.

Dziedzina: Ochrona ziemi
• OZ- 1 „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego”

Nabór w ramach programów prowadzony będzie w trybie otwartym.
Dokumenty dotyczące programów dostępne są w zakładce Programy 2018.

Ponadto informujemy, iż w ramach działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości powietrza przygotowywany jest ogólnokrajowy program „Czyste Powietrze”, który realizowany będzie w szczególności przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z wojewódzkimi funduszami. W związku z powyższym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, iż oferta skierowana do osób fizycznych zostanie przedstawiona do końca II kwartału 2018 roku.

Przewiduje się, iż zakres dofinansowania przedsięwzięć w formie pożyczek i dotacji, realizowanych przez osoby fizyczne, obejmie kompleksową termomodernizację budynków (w tym wymianę źródeł ciepła, mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii). Szczegółowe zasady naboru wniosków o dofinansowanie wraz z drukami zostaną z wyprzedzeniem zamieszczone na stronie internetowej Funduszu, przed ogłoszeniem naboru wniosków.

Zapraszamy do współpracy.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl