WBiZAj/qZneBeyno0OeRRa+/Yf/aG+LDfI2jH0JZWStPVAsjzCaisg/lzaU9viDYtdmIfJjOu7VSpDjWcSuZaLjpyrQUqsEsfGs0TM+L0FySyxQ02XWB/DmIg64vCEPva316Z9B/avM2OZoWbZ1ZZ0MaeDQCPxD4pyRC5xwo3UNT3chK2clGoqS/K7XUKdEPE03FkUYzEH5Xc6mbxsJz6BIj4dXdtBd0dH0Qjcd+lHIuPL6pHFZjcUL0Y03vvXE57Dpjo+tJgezr/Oyloc3hxuuemXWtG+iVGWcfU67cDOLg0XYS6ZpNxO3MYwG9bQaXHbBk4/8rpbLC1kxnovWR2VEvYN4ZlIUs/P7WZzTRryULfc3K35bNrysPArtdmTkzkNnmqYQNzMAdcrBmo2nSwVELbdUj0pG1OUz0BW3rPOa22JBHDaJHfp5KJUAAIlEeUi5erlGGLa3m58wmlwIMnAY6Gcr2GcXe00W7Y6olfa9J7KV0h/tyqoRJCauhalAV4AOPR1VKucQNK1eWy1946I//x2ZP9B4xP2kRAiWrYPt+Eb8oXV38vXagLXRZOUjO8OHhhkwm8NCrOl3TmOa4Nk1cA7HMFQHSN5T4NtgnFMwwReTJ99BwWQb0UiBRRsMV7IIfflry95l+vLeGkd6yT/3dvpq5mJTyT+UqRfzT6EA=E+D+Wm0RS9r1k7drBpbPTlugWyoxFfrkDFfVbfn6O0Jp7Pq01aVeWvYlrpWHqaQ3ZpN/rg2OXqzxVU7X65wzacAoXX//8SuBcZkJPsQr+jnHuqQ0zIkaDDSHEv91Ytxmst0DnpNTO77W73BV9Jx1bxLIftlceq7fvxHwTUWsvcEPjg/ul8S7fdIUILqJ/mutBGD8yPMxJtklqsE2CQ7y/9M/UtLnxva9FAB26PDY0Tj1dw+4R5RU520P2boJXmq7JcnEjkbzFMjFPycQURnMJxoY9KCb16BoS3b2qZLP9Z9ImrpFfQJPgwhDGbSlJZAFZ9D5LvjqzADlo9zj2cgmLXLsAH3QEye9QFHBoRLEvPALGJyxGmTj+wxpA+rNu0ha6T2+r+PtWw4uxNn09W5kbkZmQxrNyk6xebiKsu85ObshcwglMwwVkJe/LbRTlQPTCE55P5xtwMnWu6Dhlr1d18PfekhxTyd1s4LBxM8AFK4MzUU77dqcaqMR9B92PRTnNinvM3TQLL/Y1QMpVXEomitcV7Ck+C7UrKW8pps3zxGJZix29YhMrn/ldDl3NxnFfDWTqgCqVvp46qv/zdaA5g==hRNSPh//bikiTn3wNsp9dn0zp58QC57WoVwwXf96s2Dw+awWkbdDitPWEqcDMkJZYpKeDW5s7kqZUia3AGwTyfwjepciDAdU1O7iIIbOWMHobIvNTE6VOVvrWwO3x2fNt2y6nCgTWQub5ZZOwubw0/W80uTjS7W7tpoxGtzRTn0hV4wR6dFZL36wHPugREEGliv6fOoNydSoCQC5jqCuSAMWDdRusikBbiNLriE/DN3rSBsURiQEi0j4k/B0mW0AoJw9o2rnqUUWxg9EAAsqn6saoysOGfDvzOmRDq2otQPh9GSTL3hLVe9NFfTI0pZP6wT2oiGr6QeMfAKGSbMbOKsCZDmr664Mhlw9QkEbIuDMF/LbXeIFEbV9vuvmnHHQnykObWWi1EldBzAZwsk3Oxdhn4CdXt+h2a5iHyYU0a60ktWtBbjNJzCz6hkC++7JCrH4azOJ8aAdYenBWS8vhaIFSLgqYtPcTr7aDo/hY0+LqnWtZo/l9x8wBNSkopoG

Źródła prawa PP

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wybrane akty prawa europejskiego dotyczące zasad udzielania pomocy publicznej

 • Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 203, poz. 1569)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r., str. 1)

UOIG

 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z dnia 26.4.2012, str. 8)
 • Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z dnia 11.01.2012 r., str. 3)

Pomoc de minimis

 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r., str. 1)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r., str. 9)

Pomoc regionalna

 • Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 209 z 23.07.2013 r., str. 1)
 • Zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE L 124 z dnia 20.05.2003 r., str. 36)

Wybrane akty prawa polskiego dotyczące zasad udzielania pomocy publicznej

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.)

Mapa pomocy regionalnej

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 878)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402 z późn. zm.)

Zaświadczenia o pomocy de minimis

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354 z późn. zm.)

Informacje

- przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) – załącznik nr 1 (druk z 2014 r.)

- przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) – załącznik nr 2 (druk z 2014 r.)

- przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810)

- przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312, z późn. zm.)

EDB

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194 poz. 1983 z późn. zm.)

Pomoc publiczna w ochronie środowiska – przepisy szczególne

 • Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 200, z 28.06.2014 r., str. 1)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. z 2014 r., poz. 908)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl