DDBKH7hYypUNF8u6T2c2gPWSaXXqQr9nS2l0gpVeQOPM4QI2prKQUZA8cs6LjdfeB6sh42c47lj1rryQjLYsY9SZnLunPHumpTy/qvrW3b1iEOk00xVOoVTB09pqjZLam/NgPFzuBQsIOmckMVuuwKyznDD8+jm3pq6KLv+WqP/Z7+P5SunIvnc2UPd/zRBDUDZYDGr0/GBazymelfpNPxF/rrANRJ+0/9e/l7t391XRc+3mQuHFhg93wUWWOsYgJwdly/kspeHnLFjj2KyX4ZR4MrUanx/Tx3bHiDiDH8QrQ1Uc4rulge+kEVPap6EreaRXKjWtqI371T0Fuq2lzZEdz66KWN69DzKlgx8DRQZF2dGvCq5vTDUjWq+/Z5KPiTyJkxKQdDbS92B23s3e/ZE2wKzpWI+9+rde4sMq9sJfVRLBr8X4uMHirnx2mW6QPAebVUVgwTszEMtrApv4Un3o9GGZ0Lm9KkSKMjxpLNrSdkeWDzHsbO247sBqAYBsuTcZptpdAaK1zG/8Cqw9rl96niiN81vQlRkR9Qdr98cIR3U38MUcU4Axw4NVhvRUX/MLb0sHRZbCiZYzKKLbifeFh6hmuHXzk37//g5tt+pwbYAoh/4Rs0wixkTVFqOZCUQfHNDGcKjgNk6SGc5es1qmuPZiHdLKNzr3RkKNmGQ6cj6wBbNC4gyzLP5IEoDv8ym+fdEwp+l6VT22HwXfdQ==SvpToCmyUCtD+9Dt8Rp4zvEYxj1z3bF6m6pony7AH949RbGuQIirPfL+T/KhqjZK5MOu5wHRaKmjjkT/QnmM1HYpuft5pXd50MD1t0NnwEeteJVjg6ARmsgNGVuyzptsZ1Q0rDd6OrHdinEz4tfl5OkMDH/qwiDykZxUfGkEdjgdfn+sO7RBx3a+EE8p+9RYqT11/9vMO68HTo9HSqin/AS8zELIP3UybdsGEUq1YmSejUzTnOw1VhhVR5V+VFU7tu7rVNsOm73nEvOoYT0HPqUKLq8mNHohNavd8NsvnFYbedTgIMPHKUkTvajxH5WzCrVPWhYU7Ru5DKe8dZFgb0QLuzpNDOlU9TG2w/x+4oMhrgivGfxiiX3TmrQGdZHgeTs1wNIRPvW5WWX+0zIaX9zkL1muvpoJUCySsGodcMqik4cjc3aLa5dy6VigH/Y7Nhj3APgY72v781EOsPmVnTjVffUhmP15wsVOV0zWS5fHMCvCcq6MfpXOqVCpG+I89t9MW2HW4xZXt//6DJsVjQtgv71DRekqQDSsb4TEJtXct+FyPfkaglK3YVg8VltKdb8NRcyuA5nVhLir6apIAOPyXesBJfG4wrTxRK6kaPyzzBBMsMsNyRa33ev8dkRKeber2OJ3Oe/kcF/UYQeNCTcZ+wM+fIaqXfKKKxPFxhvxs8V6jwjQzbTO5bcXFA5HJGlFPrMSV16f2duOuxYSDUuk8mHVDX3kbkxBD2A3Pt3Pd1loLTz2k/Jwd8phNVxhbujubfuTtVchqkTl6S3hRm5AC/MA1jwNslmfurLTq5g7V4+QsTb9sL1WKWsnhgrGk7xB0QjZnxqrCkp+cc+Jgrxn4ro4BTW/CvMFnWWnyc7l60h5TsUPexxL2gINwWwTvA6KtwkJxUWc9/fU91vwjsGxe8UAUew+7r8/SIQ7gSn1NGShJqErAlFXS5zjhir8f7lBAKdDPE/MVrOeuoyOrL899gnYULXV7Fi7sYd4zGxg0yELBicnGd17/g3A3C2KaqRL+HC6LHHO7MNCY9BEtWMz5vlekgZynEM7d++C56l4bk3U+j3sjuyjxBg2X/KGKPZmkH+PuNZiqntgyanGUMz6r6QwY8JTi7vMzplOM9SvWaqJMaRTm1jSyfcgm27ojUeeUd0BnhnL4PpVV6AsIIfiAnaBwQNN1dVZt1XYSW0BIXTubQ/PhL5GSiGrdT/8hnfeLeYds8bbK/LqTRUXLytQWt4chLB96KV3yIi4MnuJX9bOMhxsBIyXL1/W5Aexcn7J+lr43Ymsakii52SerFs+EUc+Di7Y4kHn7AF6cl1jaYt8MPbAdGrnX9urC71BJdzGmQk947tW0rAPTrwk2g==

Zasady udzielania pomocy ze środków WFOŚiGW w Warszawie

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 9/18 z dnia 29.01.2018 r. zostały wprowadzone nowe "Zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst "Zasad..." wraz z Uchwałą Nr 9/18 z dnia 29.01.2018 r. [pobierz]

DODATKOWA INFORMACJA:
Dla wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu złożonych od dnia 01.01.2018 r. stosuje się Zasady z dnia 29.01.2018 r., wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 9/18 z dnia 29.01.2018 r.
Do zadań, na realizację których Fundusz udzielił dofinansowania przed dniem wejścia w życie ww. zasad, stosuje się zasady, którymi zostały one objęte, tj.:
1) Dla umów pożyczek, dotacji i przekazania środków zawartych przed dniem 01.01.2011 r. stosuje się Zasady obowiązujące na dzień 31.12.2010 r., wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 5/10 z dnia 03.02.2010 r.;
2) Dla umów pożyczek, dotacji i przekazania środków zawartych w okresie 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. stosuje się Zasady z dnia 20.12.2010 r., wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 132/10 z dnia 20.12.2010 r., z późniejszymi ich zmianami;
3) Dla wniosków rozpatrywanych po 01.01.2012 r. obowiązują Zasady, wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 189/11 z dnia 21.12.2011 r., wraz z późniejszymi ich zmianami;
4) Dla wniosków rozpatrywanych po 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. obowiązują Zasady, wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 140/13 z dnia 29.11.2013 r., wraz z późniejszymi ich zmianami;
5) Dla wniosków rozpatrywanych po 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. obowiązują Zasady, wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 206/14 z dnia 28.11.2014 r.;
6) Dla wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu złożonych od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. obowiązują Zasady, wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 149/15 z dnia 26.11.2015 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHIWUM "ZASAD UDZIELANIA I UMARZANIA POŻYCZEK ORAZ UDZIELANIA DOTACJI ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W WARSZAWIE:

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 149/15 z dnia 26.11.2015 r. zostały wprowadzone nowe "Zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst "Zasad..." wraz z Uchwałą Nr 149/15 z dnia 26.11.2015 r. [pobierz]

---------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 206/14 z dnia 28.11.2014r. zostały wprowadzone nowe „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

Tekst jednolity „Zasad...” wraz z Uchwałą Nr 206/14 z dnia 28.11.2014r. [pobierz]

Nowe „Zasady...” obowiązują w stosunku do wniosków o dofinansowanie rozpatrywanych w WFOŚiGW w Warszawie po dniu 01.01.2015r.

Jednocześnie:

  1. z dniem 31.12.2014r. tracą moc obowiązującą „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie” stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 140/13 z dnia 29.11.2013 r. wraz z późniejszymi zmianami.
  2. postanowienia zasad, o których mowa w ust. 1 stosuje się do umów zawartych na ich podstawie, z zastrzeżeniem przypadków, w których postanowienia zawartych przez WFOŚiGW w Warszawie umów stanowią inaczej.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Uchwałą Nr 62/14 z dnia 24.06.2014r. wprowadziła zmiany w „Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Warszawie” przyjętych Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 140/13 z dnia 29.11.2013r. Zmiany obowiązują od 24.06.2014r.

Zmiany w „Zasadach…”:

1. W § 8 po ust. 11 dodaje się nowy ustęp w brzmieniu:
„12. W szczególnie uzasadnianych przypadkach Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu może podjąć uchwałę o odstąpieniu od uregulowań przyjętych w niniejszych Zasadach”.

2. § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Fundusz udziela pożyczki na współfinansowanie projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej do wysokości 100 % różnicy między kosztami kwalifikowanymi a dotacją rozwojową dla projektu”.

3. § 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dopuszcza się możliwość udzielania pożyczek na przygotowanie: studiów, projektów, dokumentacji i wniosków dotyczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przewidzianych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej do wysokości 100 % kosztu kwalifikowanego tych opracowań”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Zasady" obowiązujące od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 140/13 z dnia 29.11.2013r. zostały wprowadzone nowe "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie". 
"Zasady..." obowiązują od 01.01.2014r.

Tekst jednolity "Zasad..." wraz z Uchwałą Nr 140/13 z dnia 29.11.2013r. [pobierz]

---------------------------------------------

"Zasady..." obowiązyjące od 18.01.2013r. do 31.12.2013r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 4/13 z dnia 18.01.2013r. zostały wprowadzone zmiany w "Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie". Zmiany w "Zasadach..." obowiązują od 18.01.2013r.

Tekst jednolity "Zasad..." wraz z Uchwałą Nr 4/13 z dnia 18.01.2013r. [pobierz]

----------------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące od 21.08.2012r. do 17.01.2013r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 82/12 z dnia 21.08.2012r. zostały wprowadzone zmiany w "Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie". Zmiany w "Zasadach..." obowiązują od 21.08.2012r.

Tekst jednolity "Zasad..." wraz z Uchwałą Nr 82/12 z dnia 21.08.2012r. [pobierz]

----------------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące od 27.03.2012r. do 20.08.2012r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 14/12 z dnia 28.03.2012r. zostały wprowadzone zmiany w "Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie". Zmiany w "Zasadach..." obowiązują od 28.03.2012r.

Tekst jednolity "Zasad..." wraz z Uchwałą Nr 14/12 z dnia 28.03.2012r. [pobierz]

---------------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące od 01.01.2012r. do 27.03.2012r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 189/11 z dnia 21.12.2011r. zostały wprowadzone nowe "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie". "Zasady..." obowiązują od 01.01.2012r.

Pełny tekst "Zasad..." wraz z Uchwałą Nr 189/11 z dnia 21.12.2011r. [pobierz]

----------------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące od 06.06.2011r. do 01.01.2012r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 36/11 z dnia 06.06.2011r. została wprowadzona zmiana w "Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie" przyjętych Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 132/10 z dnia 20.12.2010r., zmienionych Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 20/11 z dnia 29.03.2011r.
Zmiana polega na wykreśleniu z § 9 pkt. 2 "Zasad..." słów: "lub przekazania środków".
Tekst jednolity "Zasad..." ze zmianami oraz z Uchwałą Nr 36/11 z dnia 06.06.2011r. [pobierz]
----------------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące od 29.03.2011r. do 05.06.2011r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 20/11 z dnia 29.03.2011r. została wprowadzona zmiana w "Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyjętych Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 132/10 z dnia 20.12.2010r. [pobierz uchwałę]

Tekst jednolity "Zasad..." ze zmianami  [pobierz]
--------------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 28.03.2011r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 132/10 z dnia 20.12.2010r. zostały ustalone "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie" [pobierz uchwałę]

Tekst jednolity "Zasad..."  [pobierz]

Nowe "Zasady..." wchodzą w życie z dniem 01.01.2011r., za wyjątkiem § 13, który wchodzi w życie z dniem 01.07.2011r.
Dotychczasowe "Zasady..." (zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 5/10 z dnia 03.02.2010r.) tracą moc obowiązującą z dniem 31.12.2010r. za wyjątkiem przepisów § 14, który traci moc obowiązującą z dniem 30.06.2011r., przy czym przepisy ww. "Zasad..." stosuje się do spraw wszczętych do dnia 31.12.2010r.
-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 31.12.2010r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 5/10 z dnia 03.02.2010r. zostały ustalone "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 31.12.2009r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 7/09 z dnia 05.02.2009r. zostały ustalone "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 31.12.2008r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 69/08 z dnia 31.07.2008r. zostały zmienione "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 31.12.2007r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 2/07 z dnia 21.02.2007r. zostały zmienione "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 31.12.2006r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 27/06 z dnia 26.06.2006r. zostały zmienione "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 31.12.2005r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 28/05 z dnia 28.06.2005r. zostały zmienione "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 27.06.2005r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 332/04 z dnia 24.11.2005r. zostały ustalone "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 31.12.2004r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 224/04 z dnia 24.08.2004r. zostały zmienione "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 23.08.2004r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 63/04 z dnia 25.05.2004r. zostały zmienione "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 24.05.2004r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 26/04 z dnia 09.03.2004r. zostały zmienione "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 08.03.2004r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 12/04 z dnia 10.02.2004r. zostały zmienione "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 09.02.2003r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 156/03 z dnia 27.11.2003r. zostały ustalone "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące 31.12.2003r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 99/03 z dnia 09.09.2003r. zostały zmienione "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 08.09.2003r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 37/03 z dnia 26.06.2003r. zostały zmienione "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 25.06.2003r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 159/02 z dnia 29.11.2002r. zostały zmienione "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 31.12.2002r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 21/02 z dnia 26.02.2002r. zostały zmienione "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 25.02.2002r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 145/2001 z dnia 28.11.2001r. zostały zmienione "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 31.12.2001r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 68/2001 z dnia 28.06.2001r. zostały zmienione "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 27.06.2001r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 151/2000 z dnia 14.11.2000r. zostały ustalone "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 31.01.2000r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 79/99 z dnia 26.11.1999r. zostały zmienione "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 31.12.1999r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 6/99 z dnia 31.03.1999r. zostały ustalone "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl