W8Up+GXlstxvm2zzel3qyc5hbJPrGi+5ksOoPel/E5UNZ57oiXTgNuGcFnbu438VnF/H19eSKmNBcUzG7TUQcoJMCn9syTXYR4iWGLN6oQMi+LmPRK6oVxIBZvvB/SJoQqm8yxqNujfrxDV+7lhaNbP/++1dqTldGmv62AQVUSpY1sV4xjAWYchyqtbXGggnyV/MFqLDW52QS1WYzYAV0k3sgNZG+V/BFERPk0oAJKBrpNr8Y+0ajGUBqOrBSNrP2KiDkKOSjVlxrWJUAipTFXk85aU1EJjrKG389gVms5OjiqGQldWVxTrWQqcbd9RunZJLx3U7C4kxw0+XBAskmdPaQNmsXjkWbKJkJvhkJ1WzWXBL7e1q/f+9XF503fTztfBmpkpP4a7kxryaZJ8lD87tSIOvREL6lTpt0T+m8QE9SfJz1U3QvieXHxIkTRS8j6icwXoB4blIe8ecOx4f3910s2WMlcMACLw+R2ZvCraZRErmpWimx/0FwW77x5e0PPRslFHjzASHLJdlVG64go3QGA70aUu0Hi3O3y5aSw8dBIZ+kcFNRJMrZdInIjlm7F+6BCVeDZ9p7/mAH6sWRipZkQYQgSer/3uWF0h4FKMG22fquzTHuhiBfywrVuov6UU+fUADrQz6XZgENc/rX0ueinXOyNaS4+IIKhNC57hbNnxviE8mNep7MuGFxDwRjEttIIinWAAcTFvaldNlReDYs5yQQDMjU756LA4Mqd63V5vWJe5lKdd/37k01bwdLsSZECjrlMJ1Rl9OOLUt6p6q14h+Jqcy6CqMvKbbsCiBlyCHajAzBdoH3pbC9jo72qkUFY24jxl18vh/LBpPvdBS+Ddv7S0gZ0cj3qCamEEv2OxmpGyI3ObiozA+EPqgJU6it7HS9T2KrWfeQFZDyNjudlQUP6COOCuPxlKW55xcRpSTqag9ZI4VKR65S0o6K2pLQOZmstYYHr9GBE0+CgBOPCIH/vqvkzzVn9hDKMDhBPkR9FVz4OHkDkYYOaPx54YVfGSqgYfZXGegigstINP4fgZUqejEHtoDwmEfpZzK9L4CDkOqZJhQ4QTRVt/SoD7aW3V1td5el4vcqq4Z12bnhsduJWHK52t9ZH1vH0umPXNbSmx7217Xiz0FD2F/ZJrBCR25vTncuaIFo/6EDmbje+ktF6qM5FebIIOrlBfqrIX74LYTszOMDxEHOzsCPIluXsrpfSqrQQrlrcWrmVCdHjXRlVBgCVic/hBJWXJ4+JUrLdDFR1rpmQp87zZC9tBJSnMkpaLCcS4n4lnY+IKPAyWeEpjLbMRV+naBMMNvfrAxecJTFu4IFfgzbURZfaNX3dpSjpeS5kjj4vivoMRRHWb8yEbwCkywqrhLuIrqhJPwPAMP6NeDQz/0F2fe3+gmQ1YNT87a8Z7B2N1/eNPbXj2aCQAuKSgaYDbOnU5tJuBDSqy5DjfB7eG1DZk9uSrnDY09PSmSQE2AjFRq3n3eI9z7AIuQwzEZpXqCbKKX/9fXeIZ7ccT7MolZPUNDBQ54oNL06ARILzN5T2AvRDTc1BvcwuzFVlBxT6lUWKNQyH2RVcLA5HT7RyxKsZNx57TxTHMSIVKUt+u0EWhbSawVBPiFzKxDwp/osYetQG2lzoeHXEDxwMzflYYv/Pd0k0tQDhqqVYopAeqHDNc4kYkBwJiLFgm9OMPHJ2e/1Ht+J3Oqiwg8jQO91UbMg0Xcf9NFTgrBDqbRVgt26ozy4ppooh2rbRZBis6ytAcI33hu1yG0rrSCbvcPkMgv7Eq2x7Rzns+J74HnoWuvD4IxZQd0xDw2TWnz31pRBqH0y4WV4teYHSuc2ElJanrbTqbAM8M1b6F/VVm5FGN64DTemrcfxQMf5hPdbeUm+H63xBP+MxGsvLMkARueehuhZOvBK+kkvMuZoA9TFZActbTbcFf5o6zXVBcPum4z1PA69P1YA3gA29v/2XSxg+UUmu9Db9feTPEx8FxBvR9Stth1XBK8DRJ8c3YBKoyOvKvdXllAeyy0ms09NT79n4IfZ6avPUxmtiuUYiQbACbgvWvJ8ZF2OCxEO0ByKMD52/QDvhHC/Z4eDv81L1o4wpw1lMAk/OccJ3hpF8dmALTcJWGpMnEq576SI91Fbs8RIyXmxaOwE2L+QCUmn3HWUVQ0xiTGj0hRuE8hqfpgZYpJqDuGNWyto1NwLYHlNvAqCjQsjZNfJQpes4sqhXlJn9pdHCEQsDmJl7lcixl+UpW6uDXAVQ7Oz3K1G5tWWem3KK4cnma2LnltfVEHpr/tuqRZWEJ0n9y+/5Jwa2R26eKG6A8dDX2NFuSCM0vwNjWshOS/oVJcuNPxIkRjY16nPodntWpXY4HAsEDoQPf4RVukL8e00w==

Słowniczek

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Definicje wywodzące się z prawa unijnego:

Działalność gospodarcza - oferowanie towarów lub usług na danym rynku. Unijne prawo konkurencji, w odróżnieniu od polskiego, nie wymaga, aby działalność prowadzona była w sposób zorganizowany i ciągły. Wspólnotowe reguły konkurencji jako działalność gospodarczą kwalifikują także działalność mającą charakter okazjonalny i niedochodowy.

Przedsiębiorca - podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Za przedsiębiorcę może być więc uznane również stowarzyszenie czy fundacja, które nie działają z zamiarem osiągania zysku. Należy podkreślić, że przepisy prawa unijnego znajdują zastosowanie także w odniesieniu do podmiotów sektora publicznego prowadzących działalność gospodarczą, np. spółek jednostek samorządu terytorialnego, a nawet samych jednostek samorządu terytorialnego.

Zakłócenie konkurencji - faktyczne bądź potencjalne zakłócenie konkurencji tj. wpływ na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej. Występuje również, gdy na rynku polskim konkurują, lub mogą konkurować, co najmniej dwa produkty, z których jeden pochodzi z innego państwa członkowskiego. Pojęcie rozpatrywane w kontekście wewnątrzwspólnotowego rynku.

Mapa pomocy regionalnej - wprowadzona na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 878), określa dopuszczalną intensywność pomocy regionalnej, jaka może zostać przyznana ze względu na region w jakim inwestycja ma zostać zrealizowana. Inwestycje dofinansowywane w ramach pomocy regionalnej na terenie województwa mazowieckiego mogą otrzymać wsparcie o intensywności do 35% (powiększone o 10% lub 20% ze względu na wielkość przedsiębiorstwa). Wysokość wsparcia uzależniona jest od lokalizacji i wielkości inwestycji oraz od wielkości podmiotu, który wnioskuje o udzielenie dofinansowania. W woj. mazowieckim zastosowany został podział na podregiony, gdzie wysokość wsparcia będzie wynosić od 15% do 35%.

EDB (ekwiwalent dotacji brutto) - kwota pomocy, którą otrzymałby beneficjent pomocy lub podmiot ubiegający się o pomoc, gdyby uzyskał pomoc w formie dotacji, bez uwzględnienia opodatkowania podatkiem dochodowym.

Intensywność pomocy - to stopień zaangażowania (procentowy udział) środków publicznych w całkowitej wartości przedsięwzięcia, obliczany jako stosunek wartości pomocy publicznej do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Identyfikator gminy - siedmiocyfrowe oznaczenie jednostek samorządu terytorialnego nadane w sposób określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031 z póżn. zm.). Oznaczenie gmin położonych na terenie województwa mazowieckiego, którego podanie jest wymagane przy składaniu wniosku o dofinansowanie, można pobrać    [tutaj]

RJR (roczne jednostki robocze) - liczba pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku. Praca osób, które nie przepracowały całego roku, pracowały w niepełnym wymiarze godzin lub pracowników sezonowych obliczana jest jako część ułamkowa RJR.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl