i21eg6VVYaUrV35ZYmOEEwEO2tAw4CyWK167msIBKo1/L2PF3MgOcST4fys983xiTfIUnlAZhco6E6Mr8ohHPWPOZGpfNIp0HCRTo9RXVQWNxoS92iHRH4yJPsRZ3PEDIQBmH3bWs3Dt1044LR7UYFG9PWId73FWts5qVglrQv17A8jdgGuEGzMHm/zgbYidD3ZWOZFP3w2tb3p/mwrNEENKedpH+XABz2v0M+kFPmYDcQ/kon1kMgHHU+OpziRuwrZJldrsmeN3oJ6IzIUDBWFth1JRqmTiUq2mwUy3towb6wRg2Rsv0vLqc3XBIuxtQfWQaK1cVNu6SfOYy6GnGfxSRqNP5riS7gJd4WJHaANyYRIRM0WhKdZILYxNLBc047e6nYoBz0urH5rpNmAZJQamzttC6cIw5+lehQfrg2sJuyZsMtxlIqpdf+pYku7y2uIaMRmERODs9V2H/VPVBPhM3S86R9snRRiWGLgYhtEcYgtgFJX6K3E3qytAvXFv7DBM2Ct13sWV2dgFgysaU/3d73vw0k3E9oEJZU/sRkyMqKh7y6TNNREHFS05DUuU5SyE4nfk+Q+9KCHKqbbRf1qu81p308BIM7RiXfmGH94PfYwGpIWjWwzErboi10yXGtiAUMXChRdz5A1rYAtae+tp1SGkz+KZeG+/T3v4jLYaxPJGAyqZ46DNxHsZ7pinJqfZNxaglzkvpgIhQ4ES9DBvRTbM5rTqpI97u/E3hUFAgkF+33UU1FP3uHlCJKbF9wqTifZP089txyswmWZOcKLQkIjsRGKCbVFKqkLOBpgb/sHp91x1ZP/M59Y91n2KyZEmpwjsWNYDtDI0/zKghnjPiHr6UP2BUao0PEGtFp7lbHeNfa6MhNGlGSpGa3Nw7+EAg+abdrCPji5aTdFAKw+PatOskk2w1SK9stASuUDnOtch69arkhhtJtfcLycdn1tNnq6PYKfOS5ZPK4DhzQ==

Obsługa beneficjentów

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Podstawą formą dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie są pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu.
Wysokość dofinansowania w formie pożyczki udzielanej ze środków Funduszu na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym, modernizacyjnym oraz polegającym na zakupie środków trwałych i wyposażenia wynosi do 100 % kosztu kwalifikowanego zadania. Spłata zaciągniętej pożyczki powinna nastąpić w okresie do 10 lat. W uzasadnionych przypadkach na wniosek wnioskodawcy Zarząd może okres ten wydłużyć do 15 lat. Na wniosek beneficjenta Zarząd WFOŚiGW w Warszawie może również udzielić karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczki do 12 miesięcy, a dla jednostek samorządu terytorialnego do 24 miesięcy.

Fundusz udziela pożyczek, stosując preferencyjne oprocentowanie w oparciu o stopę redyskonta weksli (s.r.w.) przyjętą przez Radę Polityki Pieniężnej.
Oprocentowanie pożyczek wynosi:

 • Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - w wysokości 1,2 s.r.w., nie mniej niż 3,0 % w stosunku rocznym;
 • Dla podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej - w wysokości 1,2 s.r.w., nie mniej niż 3,0 % w stosunku rocznym;
 • Dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych - w wysokości 0,9 s.r.w., nie mniej niż 2,0 % w stosunku rocznym.
 • Dla gmin i ich jednostek organizacyjnych o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki - nie większej niż  650 - oprocentowanie pożyczek wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej niż 1,0 % w stosunku rocznym.
 • Dla powiatów i ich jednostek organizacyjnych o wartości wskaźnika P określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki - nie większej niż 85 - oprocentowanie pożyczek wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej niż 1,0 % w stosunku rocznym.
 • Dla inwestycji realizowanych na obszarach stanowiących formy ochrony przyrody oraz dla zadań z zakresu edukacji ekologicznej - oprocentowanie pożyczek wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej niż 1,0 % w stosunku rocznym.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundusz oferuje również dofinansowanie w formie dotacji (pomoc bezzwrotna) i przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym (pomoc bezzwrotna).
Wielkość udzielonego wsparcia wynosi:

 • do 50 % kosztów kwalifikowanych zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych (w tym zakupy inwestycyjne);
 • do 100 % kosztów kwalifikowanych proekologicznych zadań nieinwestycyjnych.

Fundusz dopuszcza możliwość przyznania dotacji na współfinansowanie projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej na finansowanie wkładu własnego rozumianego zgodnie z wytycznymi dla poszczególnych programów Unii Europejskiej do 50 % kosztów kwalifikowanych. Ostateczny poziom udzielonego wsparcia jest uzależniony od warunków danego programu unijnego.

Fundusz dopuszcza przyznanie dotacji albo przekazanie środków przekraczających ww. poziomy na:

 • zadania w ramach programów i konkursów ogłoszonych przez Fundusz;
 • zadania związane z powstawaniem oraz z likwidacją skutków poważnych awarii;
 • zapewnienie sprawności infrastruktury związanej z monitoringiem i kontrolą środowiska;
 • zapobieganie powstawaniu i likwidacji skutków klęsk żywiołowych oraz działania żywiołów;
 • zadania ujęte na Liście zadań do dofinansowania w formie przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym w danym roku ze środków WFOŚiGW w Warszawie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dopłaty do oprocentowania lub częściowych spłat kapitału kredytów bankowych
Z dniem 14.01.2014 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie wstrzymał do odwołania dofinansowanie nowych zadań z zakresu ochrony środowiska w postaci dopłat do oprocentowania lub częściowych spłat kapitału kredytów bankowych. Wszystkie dotychczas zawarte umowy są realizowane zgodnie z zapisami umowy.
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl