i21eg6VVYaUrV35ZYmOEEwEO2tAw4CyWK167msIBKo1/L2PF3MgOcST4fys983xiTfIUnlAZhco6E6Mr8ohHPWPOZGpfNIp0HCRTo9RXVQWNxoS92iHRH4yJPsRZ3PEDIQBmH3bWs3Dt1044LR7UYFG9PWId73FWts5qVglrQv17A8jdgGuEGzMHm/zgbYidD3ZWOZFP3w2tb3p/mwrNEENKedpH+XABz2v0M+kFPmYDcQ/kon1kMgHHU+OpziRuwrZJldrsmeN3oJ6IzIUDBWFth1JRqmTiUq2mwUy3towb6wRg2Rsv0vLqc3XBIuxtQfWQaK1cVNu6SfOYy6GnGfxSRqNP5riS7gJd4WJHaANyYRIRM0WhKdZILYxNLBc047e6nYoBz0urH5rpNmAZJQamzttC6cIw5+lehQfrg2sJuyZsMtxlIqpdf+pYku7y2uIaMRmERODs9V2H/VPVBPhM3S86R9snRRiWGLgYhtEcYgtgFJX6K3E3qytAvXFv7DBM2Ct13sWV2dgFgysaU/3d73vw0k3E9oEJZU/sRkyMqKh7y6TNNREHFS05DUuU5SyE4nfk+Q+9KCHKqbbRf1qu81p308BIM7RiXfmGH94PfYwGpIWjWwzErboi10yXGtiAUMXChRdz5A1rYAtae+tp1SGkz+KZeG+/T3v4jLYaxPJGAyqZ46DNxHsZ7pinJqfZNxaglzkvpgIhQ4ES9DBvRTbM5rTqpI97u/E3hUFAgkF+33UU1FP3uHlCJKbF9wqTifZP089txyswmWZOcKLQkIjsRGKCbVFKqkLOBpgb/sHp91x1ZP/M59Y91n2KyZEmpwjsWNYDtDI0/zKghnjPiHr6UP2BUao0PEGtFp7lbHeNfa6MhNGlGSpGa3Nw7+EAg+abdrCPji5aTdFAKw+PatOskk2w1SK9stASuUDnOtch69arkhhtJtfcLycdn1tNnq6PYKfOS5ZPK4DhzQ==

Obsługa beneficjentów

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Podstawową formą dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie są pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu.


Wysokość dofinansowania w formie pożyczki udzielanej ze środków Funduszu na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym, modernizacyjnym oraz polegającym na zakupie środków trwałych i wyposażenia wynosi do 100 % kosztu kwalifikowanego zadania. Spłata zaciągniętej pożyczki powinna nastąpić w okresie do 10 lat. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek wnioskodawcy, Zarząd Funduszu może okres ten wydłużyć do 15 lat. Ponadto (na wniosek wnioskodawcy) Zarząd WFOŚiGW w Warszawie może udzielić karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczki do 24 miesięcy.


Fundusz udziela pożyczek, stosując preferencyjne oprocentowanie w oparciu o stopę redyskonta weksli (s.r.w.) przyjętą przez Radę Polityki Pieniężnej. Oprocentowanie pożyczek ustala się na poziomie nie niższym niż 0,9 s.r.w., nie mniej niż 1,5%
w stosunku rocznym, zastrzeżeniem, że:

  • dla gmin i ich jednostek organizacyjnych o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki - nie większej niż 800 – oprocentowanie wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej niż 1,0% w stosunku rocznym,
  • dla powiatów i ich jednostek organizacyjnych o wartości wskaźnika P określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki - nie większej niż 115 – oprocentowanie wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej niż 1,0% w stosunku rocznym.

Wysokość oprocentowania określają poszczególne regulaminy programów i konkursów ogłaszane przez WFOŚiGW w Warszawie.


Pożyczki udzielane ze środków Funduszu mogą podlegać częściowemu umorzeniu (maksymalny poziom umorzenia dla poszczególnych zadań nie może przekroczyć 30% kwoty wypłaconej pożyczki).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundusz oferuje również dofinansowanie w formie dotacji i przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym.


Wielkość udzielonego w formie bezzwrotnej wsparcia wynosi:

  • do 50 % kosztów kwalifikowanych zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych (w tym zakupy inwestycyjne),
  • do 100 % kosztów kwalifikowanych proekologicznych zadań nieinwestycyjnych.

Fundusz dopuszcza możliwość przyznania dotacji na współfinansowanie projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej na finansowanie wkładu własnego rozumianego zgodnie z wytycznymi dla poszczególnych programów UE do 50 % kosztów kwalifikowanych. Ostateczny poziom udzielonego wsparcia jest uzależniony od warunków danego programu unijnego.


Fundusz dopuszcza przyznanie dotacji albo przekazanie środków przekraczających ww. poziomy na:

  • zadania w ramach programów i konkursów ogłoszonych przez Fundusz,
  • zadania związane z powstawaniem oraz z likwidacją skutków poważnych awarii,
  • zapewnienie sprawności infrastruktury związanej z monitoringiem i kontrolą środowiska,
  • zapobieganie powstawaniu i likwidacji skutków klęsk żywiołowych oraz działania żywiołów,
  • zadania ujęte na Liście zadań do dofinansowania w formie przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym w danym roku ze środków WFOŚiGW w Warszawie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dopłaty do oprocentowania lub częściowych spłat kapitału kredytów bankowych
Z dniem 14.01.2014 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie wstrzymał do odwołania dofinansowanie nowych zadań z zakresu ochrony środowiska w postaci dopłat do oprocentowania lub częściowych spłat kapitału kredytów bankowych. Wszystkie dotychczas zawarte umowy są realizowane zgodnie z zapisami umowy.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl