Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Warszawie na 2018 rok

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Warszawie Uchwałą Nr 96/17 z dnia 28.08.2017 r. zatwierdziła
„Listę przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2018 rok”
 

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH WFOŚiGW w WARSZAWIE NA 2018 ROK

Priorytetowo traktowane będą zadania wynikające z celów strategicznych rozwoju województwa mazowieckiego oraz projekty służące wypełnianiu zobowiązań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej.

1. OCHRONA WÓD
1.1. Realizacja przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej realizowanych w aglomeracjach ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
1.2. Realizacja działań wynikających z aktualizacji Programu Wodno-Środowiskowego Kraju.

2. OCHRONA POWIETRZA
2.1. Zapobieganie powstawaniu lub ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym transport przyjazny środowisku i budownictwo energooszczędne).
2.2. Wspieranie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

3. OCHRONA ZIEMI
3.1. Budowa lub rozbudowa instalacji służących zagospodarowaniu odpadów ujętych w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego 2022.
3.2. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego.

4. EDUKACJA EKOLOGICZNA
4.1. Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa.
4.2. Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej.

5. OCHRONA PRZYRODY
5.1. Przedsięwzięcia związane z ochroną gatunkową i siedliskową roślin, zwierząt i grzybów.
5.2. Opracowywanie planów ochrony oraz projektów planów dla obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody.
5.3. Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody oraz parków, alei i terenów zielonych.

6. MONITORING ŚRODOWISKA
6.1. Wspieranie monitoringu środowiska.

7. ZAGROŻENIA NADZWYCZAJNE
7.1. Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2019 rok” zatwierdzona Uchwałą nr 50/18 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie z dnia 07.06.2018 r., w sprawie zatwierdzenia „Listy przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2019 rok”
[pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl