Polityka prywatności

Polityka prywatności
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

W celu zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych stworzony został dokument „Polityka Prywatności w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie” zwany dalej Polityką. Polityka określa, w jaki sposób Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dba o dane osobowe oraz jakie prawa przysługują przekazującemu dane w związku z ich przetwarzaniem, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe. Szanuje przekazywane dane osobowe i dba o zapewnienie należytej ochrony danych osobowych. Ustala cele oraz sposoby przechowywania i zabezpieczania przekazanych danych osobowych. Stosownie do potrzeb zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszej Polityce w dowolnym czasie, informując o tym Użytkowników Serwisu poprzez zamieszczenie informacji o zmianie i zaktualizowanej Polityki na stronie internetowej www.wfosigw.pl. Dlatego też, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaleca, aby Użytkownicy Serwisu sprawdzali aktualną wersję Polityki.

Definicje:

Administrator – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, tel. (22) 504 41 00, fax (22) 504 41 39, email: poczta@wfosigw.pl, REGON 142148155 oraz NIP 525-20-88-391. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@wfosigw.pl.

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); „możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna”- to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa osoby fizycznej prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

Operator Serwisu – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa;

Organ nadzorczy – niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie, zgodnie z art. 51 Rozporządzenia UE. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Strona trzecia – oznacza wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe za wyjątkiem: osoby, której dane dotyczą, administratora, podmiotu przetwarzającego, osoby, która z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego może przetwarzać dane osobowe;

Podmiot przetwarzający – osoba fizyczna lub prawna, jednostka lub podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na zbieraniu wszelkich informacji, które pozwalają bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę. Zebrane informacje wykorzystywane są w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Użytkownik Serwisu – osoba korzystająca z Serwisu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, tj. ze strony internetowej www.wfosigw.pl;

Zgoda – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli osoby fizycznej, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwolenie na przetwarzania jej danych osobowych.

I. Postanowienia ogólne

1. Polityka dotyczy wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, niezależnie od celu i formy ich przetwarzania;
2. Dane przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków ustawowych i statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
3. Za kontrolę i nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych odpowiada Administrator;
4. Administrator odpowiada również za bieżące monitorowanie przetwarzania danych tj. m.in.
w zakresie naruszenia zasad dostępu do danych;
5. Administrator zapewnia, że czynności wykonywane w związku z przetwarzaniem i zabezpieczeniem danych osobowych są zgodne z zasadami przewidzianymi prawem;
6. Polityka jest przechowywana przez Administratora w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.wfosigw.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

II. Regulacje prawne w zakresie prywatności

Sposób przetwarzania danych osobowych oprócz Polityki przyjętej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reguluje m.in.:
a) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
b) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

III. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora

1. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) rozpatrywania/akceptacji wniosków o dofinasowanie w następstwie którego może zostać zawarta umowa o dofinansowanie – na podstawie: RODO, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o Rachunkowości, ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r., o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
b) udostępniania informacji publicznej – na podstawie: RODO, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
c) udzielenia zamówienia/konkursu/zamówienia publicznego – na podstawie RODO, ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych a także innej niż ww. ustawa na podstawie której, zamawiający ma obowiązek przeprowadzić proces udzielania zamówienia/konkursu,
d) przeprowadzenia konkursu – na podstawie RODO, ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
e) procesów naboru/zatrudnienia – na podstawie: RODO, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 17 grudnia1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o Rachunkowości, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
f) zawarcia umowy ze zleceniobiorcą – na podstawie: RODO, oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
g) innym, związanym z bieżącą działalnością Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wymagającym przetwarzania danych osobowych;
2. Przekazanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednakże niepodanie danych uniemożliwi podjęcie jakichkolwiek działań związanych z realizacją ww. celów;
3. Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
4. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych, a także przez okres wymagany przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów oraz do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

IV. Powierzenie przetwarzania danych

1. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu wyłącznie w drodze umowy (forma pisemna) lub innego instrumentu prawnego (forma pisemna), zgodnie z wymogami wskazanymi w art. 28 RODO;
2. Administrator może przekazać dane osobowe stronie trzeciej, która jest uprawniona do dostępu do danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego i unijnego;
3. Administrator przed przekazaniem danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu ma obowiązek upewnienia się, że podmiot, któremu powierzy dane zapewni należytą ochronę danych osobowych zgodnie z RODO;
4. Administrator korzysta z usług podmiotów przetwarzających, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług: IT, pocztowych, kurierskich oraz medycyny pracy. Priorytetem jest aby przekazane dane były bezpieczne oraz zapewniona została ich poufność.

V. Prawa przekazującego dane osobowe

1. Prawo dostępu do danych – prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, że przetwarzane są jego dane, uzyskania dostępu do nich oraz informacji na temat celu ich przetwarzania;
2. Prawo do sprostowania danych – prawo do żądania sprostowania danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne;
3. Prawo do ograniczenia danych – prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach, tj.: nieprawidłowości danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Administrator nie potrzebuje już danych do celu przetwarzania;
4. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – prawo do żądania usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, nie są one niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane; nie istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania;
5. Prawo do przenoszenia danych – prawo do wydania danych osobowych do innego administratora, zebranych w wersji elektronicznej;
6. Prawo do sprzeciwu – prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli takie przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego prawnie interesu i nie dotyczy ono przetwarzania danych osobowych na podstawie wykonania umowy;
7. Prawo do wniesienia skargi – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Osoba fizyczna przekazująca dane może egzekwować ww. prawa poprzez złożenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, stosownego wniosku w formie pisemnej:
a) osobiście w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie lub w Wydziale Zamiejscowym,
b) drogą tradycyjną na adres pocztowy,
c) drogą elektroniczną na adres IOD.

VI. Pliki cookies

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer;
2. Operator Serwisu www.wfosigw.pl korzysta z plików cookies;
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, poprzez Google Analytics – usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). To narzędzie działa w oparciu o pliki cookies, jednak nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osób. Operator Serwisu zaleca zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics;
4. Użytkownik Serwisu korzystając z Serwisu, o którym mowa w pkt 2, wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie z pkt VI niniejszej Polityki. W przypadku braku zgody Użytkownik Serwisu powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z zaleceniami producenta lub zrezygnować z korzystania ze strony Operatora Serwisu;
5. Operator Serwisu, o którym mowa w pkt 2 zwraca uwagę, iż w wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu;
6. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), z której korzysta Użytkownik Serwisu.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję