Kandydaci do pracy

Klauzula informacyjna  o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie


W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że: 

1. Administratorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; dane kontaktowe: 00-893 Warszawa, ul. Ogrodowa 5/7, tel. 22 504 41 00, e-mail: poczta@wfosigw.pl.
2. Wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez adres  e-mail: iod@wfosigw.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – w tym dane wykraczające poza zakres ustawowy, m.in. dane do kontaktu, wizerunek oraz lit. b) i c) RODO, w celu przeprowadzenia procesu naboru. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane szczególnej kategorii to są one przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
4. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu naboru, aż do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa. Po upływie 3 miesięcy od ostatecznego zatrudnienia kandydata wybranego w procesie naboru, dokumenty aplikacyjne kandydatów niewybranych zostaną komisyjnie zniszczone.
5. Dane osobowe mogą zostać przekazane (w niezbędnym zakresie do realizacji celów z pkt. 3) podmiotom przetwarzającym dane osobowe, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi: IT, medycyna pracy. Ponadto, dane mogą zostać przekazane stronie trzeciej, która jest uprawniona do dostępu do danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego.
6. Dane osobowe nie są profilowane. 
7. Osoba powierzająca dane ma prawo do:
     a) dostępu do danych osobowych,
     b) sprostowania danych osobowych, 
     c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
     d) usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – usunięcie jest jednoznaczne
         z rezygnacją udziału w procesie naboru,
     e) wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania – sprzeciw jest jednoznaczny z rezygnacją
         udziału w procesie naboru,
     f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
     g) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 

Więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, można znaleźć w Polityce Prywatności, zamieszczonej na stronie www.wfosigw.pl w zakładce RODO.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję