Infrastruktura i Środowisko - Wytyczne, Zalecenia, Zasady

Wytyczne

Wytyczne szczegółowe -
 1. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 2. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 3. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Znajdują http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/wso/Strony/wytyczne.aspx

Wytyczne horyzontalne -
 1. Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

 2. Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013 (wersja z 26 maja 2011 r.)

 3. Warianty rozwoju gospodarczego Polski

 4. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości

 5. Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej

 6. Wytyczne w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych, dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r.

 7. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013.

 8. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013.

 9. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym.

 10. Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

 11. Wytyczne w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych

 12. Wytyczne w zakresie informacji i promocji

 13. Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013

 14. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej

 15. Wytyczne w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami

 16. Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych

 17. Wytyczne dotyczące dokonywania przeglądu i renegocjacji z Komisją Europejską programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013

 18. Wytyczne dotyczące komitetów monitorujących

 19. Wytyczne nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013

 20. Wytyczne nr 2 w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego

znajdują się http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Dokumenty/wytycznepolskie/who/Strony/wytyczne.aspx

Serwis internetowy współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko