Aktualności

Informacja o zakresach Studium Wykonalności
29.10.2008 - aktualizacja: 30.12.2011
Zakresy Studium Wykonalności dla I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pobierz
Ważna Informacja
29.10.2008 - aktualizacja: 30.12.2011
Termin rozpoczęcia realizacji projektu przewidzianego do dofinansowania ze środków POIiŚ [pobierz]
Zalecenia dla beneficjentów
29.10.2008 - aktualizacja: 30.12.2011
Zalecenia dla beneficjentów  Funduszy UE dotyczące interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.      W odpowiedzi Rządu RP na zarzuty formalne KE dotyczące niezgodności polskiego ustawodawstwa w dziedzinie zamówień publicznych ze...
Informacja nt. trybu powoływania i obowiązków pełnomocników ds. realizacji projektu
29.10.2008 - aktualizacja: 30.12.2011
Informacja nt. trybu powoływania i obowiązków MAO – Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (ang. - Measure Authorising Officer). NOMINACJA MAO 
Niestosowanie wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
29.10.2008 - aktualizacja: 30.12.2011
Niestosowanie Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych i regionalnych programów operacyjnych. W opinii Komisji Europejskiej istnieje zasadnicza niezgodność...

Strony

Serwis internetowy współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko