Postępowanie nr ZP-1/2009

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Postępowanie nr ZP-1/2009

 
Ogłoszenie o zamówieniu na sprzątanie i zaopatrywanie w środki czystości biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz biur terenowych w Ciechanowie, Płocku, Radomiu i Siedlcach
 
1.         Nazwa i adres zamawiającego:
 
Nazwa
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów 
z Wykonawcami:
Marzena Paziewska, tel. (22) 853 53 21, wew. 224, e-mail: mpaziewska@wfosigw.pl
Adres
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Kod pocztowy i miejscowość
02 – 743 Warszawa
Telefon
(22) 853 53 21 (centrala)
Faks
(22) 853 53 02 
Poczta elektroniczna (e-mail)
Adres internetowy
http://www.bip.wfosigw.pl
 
2.         Tryb zamówienia:
 
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.                                                       
 
3.         Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warun­ków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowejwww.bip.wfosigw.pl (zakładka „aktualne przetargi” w dziale „informacje bieżące”).
 
Specyfikację można również odebrać bezpłatnie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. J. S. Bacha 2 (III piętro), pokój nr 26, w godzinach od 8:00 do 15:30 od poniedziałku do piątku, powiadamiając o powyższym osobę odpowiedzialną za kontakty z Wykonawcami co najmniej dzień przed odbiorem.
 
4.         Przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na sprzątaniu przy użyciu własnych środków czystości biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz biur terenowych w Ciechanowie, Płocku, Radomiu, Siedlcach oraz budynku przy ul. Stary Rynek 20 w Płocku
2. Kod CPV 90.91.92.00-4
 
5.         Informacja o możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych:
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
6.    Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane przez okres od dnia 1 lutego 2009 r. do dnia 31 stycznia 2010 r.
7.    Warunki udziału w postępowaniu:
Do udziału w postępowaniu o udzielenie wyżej wskazanego zamówienia publicznego zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy złożą w wymaganym terminie ofertę zgodną z wymogami wskazanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz dokumentami wskazanymi przez Zamawiającego potwierdzającymi spełnienie tych warunków, i którzy nie zostaną wykluczeni na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy przedstawią następujące oświadczenia i dokumenty:
a)       oferta cenowa – stanowiąca załącznik Nr 2 do siwz           
b)       oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych; oświadczenie należy złożyć z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do siwz,
c)         aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w formie oryginału lub kopii potwierdzonych za zgodność przez osobę uprawnioną do podpisania oferty), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
d)        upoważnienie do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania zagranicą, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1. lit c), Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów wystawionych w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzających odpowiednio, że:
a)   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b)   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
           i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
           rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
           właściwego organu;
c)         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
d)        jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
           miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1. lit. c) 
           zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy złożone przed 
           notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
           samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub 
           kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
3. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 2 są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski, poświadczonych przez polskie placówki konsularne, stosownie do obowiązujących przepisów.
4. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
a)     Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania   
          ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
b)   Pełnomocnictwo, o którym mowa w lit a) musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.
c)    Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się 
         do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
d)   Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
             - oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;
             - sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
               * dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące        
                   okoliczności określonych w art. 22 ust 1 ustawy, odpis z właściwego rejestru albo 
                   zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie 
                   właściwego naczelnika urzędu skarbowego i z właściwego oddziału ZUS – składa 
                   każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy; jeżeli 
                   jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych 
                   przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest 
                   traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) – dokumenty te 
                   powinien złożyć niezależnie ten podmiot.
              * dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, harmonogramy itp. składa 
                   pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających 
                   ofertę wspólną,
e)    Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną 
           i mają do nich zastosowanie zasady określone w lit. a), b), c), d).
f)   Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
               - zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego 
                     obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
               -    określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
               -   czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący 
                    realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
8.         Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Zamawiający będzie oceniał i porównywał ważne i nie podlegające odrzuceniu w postępowaniu oferty zgodnie z następującym kryterium:
Cena brutto (C) – waga kryterium: 100%
według następującego wzoru:
C = (najniższa cena ofertowa brutto) : (cena oferty badanej brutto) x 100 pkt
2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
10. Miejsce i termin składania ofert:
1. Miejscem składania ofert jest kancelaria Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 02 – 743 Warszawa, ul. J. S. Bacha 2 (III piętro).
2. Terminem składania ofert jest godzina 10.00 dnia 16 stycznia 2009 roku.
11.     Termin związania ofertą:
Trzydzieści dni od upływu terminu składania ofert.
12.     Dzień zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
8 stycznia 2009 roku.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ [pobierz]

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy przesłane w dniu 08.01.2009 Postępowanie ZP-1/2009[pobierz]

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy przesłane w dniu 13.01.2009 Postępowanie ZP-1/2009 [pobierz]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Postępowanie ZP-1/2009 [pobierz]

Ogłoszenie o zawarciu umowy Postępowanie ZP-1/2009 [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl